Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
CÂU HỎI VẬN DỤNG :Nội dung chính

 • CÂU HỎI KHÁC
 • Câu hỏi mới nhất
 • Video liên quan

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Bạn đang đọc: Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH

A. 18,38 gam

B.. 18,24 gam

C. 16,68 gam

D. 17,80 gam

Đáp án đúng: D

Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOHCác bài viết khác :
Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1 : 2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu trúc ?
Chất được sử dụng để bó bột trong y học và đúc tượng là ?
Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên vật liệu sản xuất tơ visco ?

             Fanpage:  PageHoahocthcs

♥ Cảm ơn bạn đã xem : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

 • Câu hỏi: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi công thức chung của chất béo là ( RCOO ) 3C3 H5 ( RCOO ) 3C3 H5 + 3N aOH → 3RCOON a + C3H5 ( OH ) 3 0,02 0,06 0,06 0,02 → ( { n_ { { C_3 } { H_5 } { { left ( { OH } right ) } _3 } } } = frac { { { rm { } } 1 } } { 3 } { rm { } } { n_ { NaOH } } { rm { } } = { rm { } } 0,02 { rm { } } mol. ) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : ( { m_ { Este } } { rm { } } + { rm { } } { m_ { NaOH } } { rm { } } = { rm { } } { m_ { x ` a { rm { } } ph ` o ng } } { rm { } } + { rm { } } { m_ { { C_3 } { H_5 } { { left ( { OH } right ) } _3 } } } to ) ( { m_ { x ` a { rm { } } ph ` o ng } } = 17,24 + 0,06. 40 – 0,02. 92 { rm { } } = 17,8 g ) Hãy vấn đáp thắc mắc trước khi xem đáp án và lời giải

AMBIENT-ADSENSE /

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

CÂU HỎI KHÁC

  • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc)
  • Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3)
  • Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X
  • Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH.

UREKA

 • Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33) -CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29 ).
 • Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa
 • Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este
 • Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein X Y Z. Tên của Z là:
 • X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5.
 • Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc.
 • Este X có công thức phân tử C2H4O2.
 • Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?
 • Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu.
 • Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
 • Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dd
 • Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức.
 • Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH)
 • Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
 • Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng.
 • Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
 • Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd nước vôi trong
 • Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường. X tạo với dd Iot
 • Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
 • Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y.
 • Một este có CTPT là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.
 • CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
 • Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2
 • Este X có các đặc điểm sau:- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau
 • Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M
 • Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được  ({V_{C{O_2}}}:{V_{{H_2}O}} = {rm{ }}4:3) .
 • Cho sơ đồ chuyển hoá sau:({C_3}{H_4}{O_2} + {rm{ }}NaOH{rm{ }} to X{rm{ }} + Y{rm{ }};;;;;;X + {rm{ }
 • Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là
 • Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4.
 • Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
 • Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
 • Cho sơ đồ chuyển hoá:Tên gọi của Y là:
 • Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic
 • Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
 • Chất X có công thức phân tử C H O, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOHCho những chất hữu cơ mạch hở : X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức ( MY > MZ ) ; T là este của X, Y, Z ( chỉ chứa chức este ). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 ( đktc ) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E công dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2 ; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 ( đktc ). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOHCho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 ( đktc ), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện kèm theo không có không khí, thu được 2,016 lít ( đktc ) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol KOH

Xem thêm » Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A.

B.

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

C. D.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận