Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 2 có đáp án | Trắc nghiệm GDCD 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 2 có đáp án | Trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 2 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng 12 Bài 2 : Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, bảo mật an ninh nhân dân có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm GDQP 12 đạt hiệu quả cao .

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tính chất của nền quốc phòng toàn dân ở Việt Nam?

A. Của dân.

Bạn đang đọc: Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 2 có đáp án | Trắc nghiệm GDCD 12

B. Do dân .
C. Vì dân .
D. Khoa học .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

A. Kết hợp ngặt nghèo hai trách nhiệm kế hoạch là chống đế quốc và chống phong kiến .
B. Phối hợp ngặt nghèo hoạt động giải trí quốc phòng, bảo mật an ninh với hoạt động giải trí đối ngoại .
C. Củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh là trách nhiệm trọng điểm của Đảng, Nhà nước, nhân dân .
D. Thể chế hóa những chủ trương của Đảng về kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Việt Nam không nhằm thực hiện mục đích nào dưới đây?

A. Bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .
B. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa .
C. Bảo vệ sự nghiệp thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia .
D. Giữ môi trường tự nhiên độc lập, tăng trưởng quốc gia theo xu thế tư bản chủ nghĩa .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4. Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân là

A. bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, tòa vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Nước Ta .
B. giữ vững sự không thay đổi và tăng trưởng của mọi hoạt động giải trí trong đời sống xã hội .
C. đấu tranh chống lại những hành vi gây rối, phá hoại, lật đổ của những thế lực phản động .
D. giữ gìn trật tự bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng con người, gia tài của mỗi mái ấm gia đình và công dân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5. Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân là

A. bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ, tòa vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Nước Ta .
B. đánh thắng mọi quân địch xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và đời sống nhân dân .
C. đấu tranh chống lại những hành vi gây rối, phá hoại, lật đổ của những thế lực phản động .
D. ngăn ngừa, vượt mặt mọi thủ đoạn và hành vi “ Diễn biến tự do ” của thù địch .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6. Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của nhân dân trong việc thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .
B. năng lực về kinh tế tài chính của quốc gia hoàn toàn có thể khai thác nhằm mục đích củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh .
C. năng lực về khoa học và công nghệ tiên tiến hoàn toàn có thể khai thác Giao hàng cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. năng lực về vật chất, niềm tin hoàn toàn có thể kêu gọi, Giao hàng cho trách nhiệm quân sự chiến lược .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Tiềm lực kho học – công nghệ của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của nhân dân trong việc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .
B. năng lực về kinh tế tài chính của quốc gia hoàn toàn có thể khai thác nhằm mục đích củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh .
C. năng lực về khoa học và công nghệ tiên tiến hoàn toàn có thể khai thác Giao hàng cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. năng lực về vật chất, niềm tin hoàn toàn có thể kêu gọi, Giao hàng cho trách nhiệm quân sự chiến lược .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Là điều kiện kèm theo vật chất bảo vệ cho sức mạnh quốc phòng toàn dân, bảo mật an ninh nhân dân .
B. Là năng lực kinh tế tài chính của quốc gia hoàn toàn có thể khai thác nhằm mục đích củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh .
C. Là cơ sở vật của những tiềm lực khác ( chính trị, khoa học – công nghệ tiên tiến, quân sự chiến lược … ) .
D. Là tác nhân ảnh hưởng tác động trực tiếp đến khoa học quân sự chiến lược, thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự chiến lược .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 9. Tiềm lực nào dưới đây được coi là nhân tố thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh; ảnh hưởng trực tiếp đến khoa học quân sự?

A. Tiềm lực chính trị, ý thức .
B. Tiềm lực quân sự chiến lược – bảo mật an ninh .
C. Tiềm lực khoa học – công nghệ tiên tiến .
D. Tiềm lực kinh tế tài chính .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10. Tiềm lực nào dưới đây được hỏi là: khả năng tiềm tàng về vật chất, tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, an ninh cho chiến tranh?

A. Tiềm lực chính trị, ý thức .
B. Tiềm lực quân sự chiến lược – bảo mật an ninh .
C. Tiềm lực khoa học – công nghệ tiên tiến .
D. Tiềm lực kinh tế tài chính .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục quốc phòng, bảo mật an ninh ; nâng cao cẩn trọng cách mạng .
B. Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời bình và thời chiến .
C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
D. Xây dựng quân đội và công an theo hướng : cách mạng, chính quy, tinh huệ, văn minh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục quốc phòng, bảo mật an ninh ; nâng cao cẩn trọng cách mạng .
B. Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời bình và thời chiến .
C. Chú trọng công tác làm việc đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
D. Xây dựng quân đội và công an theo hướng : cách mạng, chính quy, tinh huệ, tân tiến .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 13. Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục quốc phòng, bảo mật an ninh ; nâng cao cẩn trọng cách mạng .
B. Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời bình và thời chiến .
C. Chú trọng công tác làm việc đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
D. Xây dựng quân đội và công an theo hướng : cách mạng, chính quy, tinh huệ, văn minh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 14. Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục quốc phòng, bảo mật an ninh ; nâng cao cẩn trọng cách mạng .
B. Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời bình và thời chiến .
C. Chú trọng công tác làm việc giảng dạy và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
D. Thực hiện công tác làm việc giáo dục quốc phòng – bảo mật an ninh với mọi đối tượng người dùng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 15. Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở

A. năng lượng chỉ huy của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. năng lực tăng trưởng khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
C. cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể kêu gọi cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. năng lực duy trì và không ngừng tăng trưởng của những lực lượng vũ trang .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 16. Tiềm lực quốc phòng, an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

A. năng lượng chỉ huy của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. năng lực tăng trưởng khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
C. cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể kêu gọi cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. năng lực duy trì và không ngừng tăng trưởng của những lực lượng vũ trang .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 17. Tiềm lực khoa học, công nghệ của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở

A. năng lượng chỉ huy của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. nguồn dự trữ sức người, sức của ở thời bình khi chuyển sang thời chiến .
C. cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể kêu gọi cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. năng lực duy trì và không ngừng tăng trưởng của những lực lượng vũ trang .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biểu hiện của tiềm lực chính trị, tinh thần trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Năng lực chỉ huy của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. Ý chí quyết tâm của nhân dân trong trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc .
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể kêu gọi cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. Sự quả lí quản lý của nhà nước với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biểu hiện của tiềm lực khoa học – công nghệ trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Năng lực chỉ huy của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ Tổ quốc .
B. Khả năng tăng trưởng khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật .
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể kêu gọi ship hàng cho quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. Năng lực ứng dụng tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học phân phối nhu yếu quốc phòng, bảo mật an ninh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 20. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung khi xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh ở những xã, phường trên cả nước .
B. Xây dựng giải pháp, tiến hành lực lượng sẵn sàng chuẩn bị đối phó với mọi trường hợp .
C. Kết hợp ngặt nghèo thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận bảo mật an ninh nhân dân .
D. Phân vùng kế hoạch với quốc phòng, bảo mật an ninh phối hợp với phân vùng kinh tế tài chính .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 21. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Tăng cường công tác làm việc giáo dục quốc phòng – bảo mật an ninh .
B.Tăng cường sự chỉ huy của Đảng, quản lí của Nhà nước .
C. Nâng cao chất lượng những lực lượng vũ trang nhân dân .
D. Quân sự hóa hệ thống trị, cỗ máy chỉ huy quốc gia .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 22. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tiềm lực chính trị, tinh thần có vị trí như thế nào?

A. Là tác nhân cơ bản trong việc củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. Là cơ sở vật chất của những tiềm lực khác ( kinh tế tài chính, khoa học – công nghệ tiên tiến … ) .
C. Là tác nhân cơ bản tạo nên tiềm lực quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. Là điều kiện kèm theo vật chất bảo vệ cho sức mạnh quốc phòng, bảo mật an ninh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 23. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tiềm lực khoa học – công nghệ có vị trí như thế nào?

A. Là tác nhân thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính và củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh .
B. Là cơ sở vật chất của những tiềm lực khác ( kinh tế tài chính, chính trị – ý thức … ) .
C. Là tác nhân cơ bản tạo nên tiềm lực quốc phòng, bảo mật an ninh .
D. Là điều kiện kèm theo vật chất bảo vệ cho sức mạnh quốc phòng, bảo mật an ninh .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 24. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Việt Nam không mang đặc điểm nào dưới đây?

A. Là nền quốc phòng, bảo mật an ninh “ của dân, do dân và vì dân ” .
B. Được kiến thiết xây dựng nhằm mục đích mục tiêu duy nhất là tự vệ chính đáng .
C. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền bảo mật an ninh nhân dân .
D. Chỉ được tiến hành trên một nghành duy nhất là : quân sự chiến lược .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 25. Ở Việt Nam, đặc điểm vào của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở sự kết hợp giữa xây dựng con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí, trang bị kĩ thuật hiện đại?

A. Dân chủ .
B. Toàn diện .
C. Hiện đại .
D. Vì dân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 26. Xây dựng nền nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của

A. quân đội nhân dân và công an nhân dân .
B. cả mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân .
C. lực lượng vũ trang nhân nhân dân .
D. Đảng và nhà nước .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 27. Nòng cốt của các lực lượng vũ trang ở Việt Nam là

A. quân đội nhân dân và công an nhân dân .
B. dân quân tự vệ và quân đội nhân dân .
C. công an nhân dân và dân quân tự vệ .
D. dân quân tự vệ và bộ đội nòng cốt .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 28. “Tạo được thế bố trí chiến lược thống nhất về phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, đảm bảo từng bước ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng” – đó là nội dung cần chú ý trong việc xây dựng tiềm lực nào dưới đây?

A. Tiềm lực chính trị, niềm tin .
B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bảo mật an ninh .
C. Tiềm lực kinh tế tài chính .
D. Tiềm lực khoa học – công nghệ tiên tiến .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 29. “Xây dựng quân đội và công an theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở” – đó là nội dung cần chú ý trong việc xây dựng tiềm lực nào dưới đây?

A. Tiềm lực chính trị, ý thức .
B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bảo mật an ninh .
C. Tiềm lực kinh tế tài chính .
D. Tiềm lực khoa học – công nghệ tiên tiến .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 30. “Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” – đó là nội dung cần chú ý trong việc xây dựng tiềm lực nào dưới đây?

A. Tiềm lực chính trị, niềm tin .
B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bảo mật an ninh .
C. Tiềm lực kinh tế tài chính .
D. Tiềm lực khoa học – công nghệ tiên tiến .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 12 có đáp án, tinh lọc hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận