Tổng hợp bài tập Nguyên phân – giảm phân – thụ tinh (Lời giải chi tiết) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Ngày đăng: 31/01/2015, 03:00

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 1 TỔNG HỢP BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH Bài 1: Có 3 hợp tử nguyên phân số lần không bằng nhau và đã tạo ra tất cả 28 tế bào con. Biết theo thứ tự các hợp tử I, II, III thì lần lượt có số lần nguyên phân hơn nhau 1 lần. Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử. ĐA: k1 = 2, k2 = 3, k3 = 4 Hướng dẫn Gọi số lần nguyên phân của hợp tử 1 là k1 số lần nguyên phân của hợp tử 2 là k2 → k2 = k1 + 1 số lần nguyên phân của hợp tử 3 là k3 → k3 = k1 + 2 Số tế bào của 3 hợp tử là 28 2 k1 + 2 k2 + 2 k3 = 28 2 k1 + 2 k1+1 + 2 k1 + 2 = 28 2 k1 + 2. 2 k1 + 4. 2 k1 = 28 2 k1 = 4 → k1 = 2 → Số TB con của hợp tử 1: 2 2 = 4 k2 = 3 → Số TB con của hợp tử 2: 2 3 = 8 k3 = 4 → Số TB con của hợp tử 3: 2 4 = 1 6 Bài 2: Có 3 tế bào: Tế bào A nguyên phân liên tiếp 3 lần, tế bào B nguyên phân tạo ra số tế bào con bằng phân nữa số tế bào con do tế bào 1 tạo ra, tế bào C nguyên phân tạo ra số tế bào con bằng số tế bào con của tế bào A và của tế bào B cộng lại. Xác định tổng số tế bào con được tạo ra từ 3 tế bào trên. ĐA: 24 tế bào Hướng dẫn – Số tế bào con của TB A: 23 = 8 – Số tế bào con của TB B: 8: 2 = 4 – Số tế bào con của TB C = 8 + 4 = 12 Tổng số TB con tạo thành: 8 + 4 +12 = 24 * Bài 3: Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai có 720 NST đơn. Các tế bào này đều nguyên phân liên tiếp 1 số đợt bằng nhau. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào bằng số NST đơn trong bộ NST 2n của loài. Các tế bào tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10% khi giao phối với cá thể cái đã tạo nên các hợp tử với tổng số NST đơn: 4608 lúc chưa nhân đôi. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài? b. Xác định số lượng tế bào sinh dục đực sơ khai và số tế bào sinh tinh c. Để hoàn tất quá trình thụ tinh, phải cần bao nhiêu trứng? Nếu cho các tế bào có số đợt nguyên phân bằng nhau. ĐA: a) 2n = 8, b) TBSD đực sơ khai 90, TB sinh tinh: 1440, c) 1152 TB trứng Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 2 Hướng dẫn a) Xác định bộ NST lưỡng bội 2n của loài – Gọi x là số tế bào sinh dục đực sơ khai Ta có: Tổng số NST của các tế bào sinh dục đực sơ khai: x. 2n = 720 (1) – Theo gia thiết: Số TB ban đầu là x x 2 k số tế bào tinh Số tinh trùng tạo thành: 4.x.2 k Với H TT = TT thụ tinh. 100% → TT thụ tinh = ∑TT x H TT = 4x.2 k. 10 (2) ∑ TT 100 100 Số NST của các hợp tử là: 4608 → Số NST của tinh trùng thụ tinh = 4608: 2 = 2304 Hay: Số tinh trùng thụ tinh x (n) = 2304 (4.x.2 k. 10) n = 2. 2n. x. 2 k = 2304 (3) 100 10 Thế (1) vào (3) ta được: 2. 720. 2 k = 23040 → 2 k = 16 → k= 4 Theo giả thiết, số lần nguyên phân = Bộ NST đơn bội (n) = 4 Suy ra bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8 b) Xác định số TB sinh dục sơ khai và TB sinh tinh Thế 2n = 8 vào pt (1), ta được: x.8 = 720 → x = 90 Vậy số tế bào sinh dục sơ khai là 90 Số tế bào sinh tinh là: 90. 2 4 = 1440 c) Xác định số trứng tạo thành Với 2n = 8 → Số hợp tử = 4608 : 8 =576 Suy ra số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 576 Theo giả thiết: H trứng = Trứng thụ tinh. 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh .100 = 576. 100 = 1152 ∑ Trứng H trứng 50 Bài 4: Một tế bào sinh dục đực sơ khai của 1 loài nguyên phân 5 đợt liên tiếp. ¼ số tế bào con được tạo ra tiến hành giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình hình thành giao tử là 96. Giả sử hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%, của trứng là 25%. a. Tìm bộ NST của loài. b. Xác định số tế bào sinh trứng ĐA: a) 2n = 12, b) 64 Hướng dẫn a. Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) – Số tế bào con tạo thành: 25 = 32 – Số tế bào con tiến hành giảm phân: 32. ¼ = 8 TB Số lần NP: k GP Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 3 Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho 8 TB con tiến hành giảm phân: 2n. 8 = 96 → 2n = 12 b. Xác định số tế bào trứng tạo thành Ta có: Số tinh trùng tạo thành là: 8 x 4 = 32 (Vì 1 TB sinh tinh qua giảm phân cho 4 giao tử, mà theo đề có 8 TB tiến hành giảm phân) Mặc khác: H TT = TT thụ tinh. 100% → TT thụ tinh = ∑TT x H TT = 32 x. 50 = 16 ∑ TT 100 100 Suy ra: số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 16 Ta lại có: H trứng = Trứng thụ tinh. 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh .100 = 16. 100 = 64 ∑ Trứng H trứng 25 Vì 1 TB sinh trứng giảm phân cho 1 TB trứng Nên ta có số TB sinh trứng = số TB trứng = 6 4 Bài 5: Một loài có bộ NST 2n = 10. Ba hợp tử của một loại nguyên phân một số đợt liên tiếp tạo ra các tế bào con có số NST đơn là 280. Biết hợp tử 1 tạo ra số tế bào con = ¼ số tế bào con của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số tế bào con gấp đôi tế bào con của hợp tử 3. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử? ĐA: k1 = 2, k2 = 4, k3 = 3 Hướng dẫn Gọi số TB con của hợp tử 1 là x với số lần nguyên phân là k1 số TB con của hợp tử 2 là y với số lần nguyên phân là k2 số TB con của hợp tử 3 là z với số lần nguyên phân là k3 Theo đề bài, ta có: x = ¼ y → y = 4x y = 2z → 4x = 2z → z = 2x Mặc khác: Tổng số NST đơn của các TB con tạo thành từ 3 hợp tử là 280 Hay: 2n (x + y + z) = 280 10 (x + 4x + 2x) = 280 → x = 4 → k1 = 2 y = 16 → k2 = 4 z = 8 → k3 = 3 Bài 6: Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng lội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài ĐA: 2n = 16 Hướng dẫn: 4. 2n = 64 → 2n = 16 Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 4 * Bài 7: Một tế bào có 2n=8, nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra số tế bào có 256 NST ở thể đơn. 1. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào ban đầu 2. Nếu các tế bào mới được tạo ra lại nguyên phân tiếp tục thì: a. Số cromatic ở kì giữa của các tế bào là bao nhiêu? b. Số tâm động ở kì giữa và kì sau của các tế bào c. Số NST ở kì của các tế bào 3. Các tê bào mới được tạo thành sau đợt phân bào liên tiếp theo nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng: a. Khi các tế bào đều giảm phân thì lấy nguyên liệu di truyền từ môi trường nội bào tạo ra tương đương với bao nhiêu NST đơn? b. Khi quá trình giảm phân của các tế bào sinh trứng kết thúc thì có bao nhiêu trứng được tạo thành và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu? 4. Có 50% số trứng tạo thành đều được thụ tinh tạo hợp tử. Mỗi trứng được thụ tinh phải cần 10 6 tinh trùng tham giam. Xác đinh a. Số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 50% số trứng nói trên b. Số NST trong tổng số hợp tử được tạo thành. ĐA: Câu 1: k = 5 Câu 2: a) Số cromatic kì giữa: 512 b) Số tâm động ở kì giữa: 256 Số tâm động ở kì sau: 512 c) Số NST ở kì sau: 512 NST đơn Câu 3: a) ∑NST mtcc = 512 NST b) Số TB trứng tạo thành: 64, ∑NST trứng = 256 Câu 4: a) Số tinh trùng tham gia thụ tinh: 32. 10 6 b) ∑NST 32 hợp tử = 256 NST Hướng dẫn 1. Xác định số đợt phân bào của tế bào ban đầu Gọi x là số đợt phân bào của tế bào ( x>0, x nguyên dương) Theo đề bài, ta có: 8.2 x = 256 → 2 x = 32 → x = 5 Vậy tế bào nguyên phân 5 lần 2 Khi các tế bào mới được hình thành nói trên lại diễn ra một đợt nguyên phân tiếp. 32 TB con tạo thành bước vào lần nguyên phân tiếp theo là lần thứ 6. Nếu lần nguyên phân thứ 6 hoàn thành thì sẽ tạo ra 64 TB. Tuy nhiên, theo đề bài lần nguyên phân thứ 6 vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, số TB con vẫn là 32. – Số cromatic ở kì giữa của 32 tế bào 32. 4n = 32. 16= 512 cromatic (tương ứng 256 NST kép) – Số tâm động ở kỳ giữa và kỳ sau của 32 tế bào + Số tâm động ở kì giữa : 32. 2n = 32. 8= 256 Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 5 + Số tâm động ở kì sau : 32. 4n =512 – Số NST ở kỳ sau của 32 tế bào : 32. 4n = 32. 16 = 512 NST đơn 3. Xác định số NST đơn môi trường cung cấp – Các tế bào mới được hình thành sau đợt phân bào tiếp theo là 2 6 =64 ( tế bào) → Số tế bào sinh trứng trứng tạo thành là 64 – Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân : x. 2n ( với x là số TB tiến hành giảm phân) 8. 64 = 512 (NST) * Số trứng được tạo thành – 1 tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo 1 trứng và 3 thể định hướng Vậy với 64 sinh tế bào trứng qua giảm phân tạo ra 64 trứng. * Tổng số NST trong các tế bào trứng tạo thành: Tế bào trứng có bộ NST đơn bội (n=4)→ NST TB trứng= 64. 4 =256 (NST) 4.Xác đinh số tinh trùng tham gia thụ tinh và số NST trong các hợp tử tạo thành a. Xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh Trong 64 TB trứng tạo thành, có 50% số TB được thụ tinh = 64 x 50% = 32 Theo giả thiết 1 TB trứng được thụ tinh cần 1.000.000 tinh trùng Vậy với 32 trứng sẽ cần: 32. 10 6 tinh trùng tham gia thụ tinh b. Số NST trong các hợp tử: 2n x số hợp tử = 8. 32 = 256 NST Bài 8: Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ, có trong lượng cơ thể trung bình. Người ta thu được 8.000 hợp tử, về sau phát triển thành phôi và nở thành 8.000 cá trắm cỏ. a. Tính số tế bào sinh tinh trùng và tế bào sinh trứng cần thiết để hoàn tất cả quá trình thụ tinh, biết rằng hiệu suất thụ tinh của tinh trùng 25% của trứng là 50%. b. Hãy xác định số lượng tế bào sinh dục đực và sinh dục cái sơ khai, mỗi loại là bao nhiêu? Nếu mỗi tế bào sinh dục đực sơ khai đều nguyên phân liên tiếp 3 đợt, tế bào sinh dục cái sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 đợt. ĐA: a) TB sinh tinh: 8.000, TB sinh trứng: 16.000 b) TBSD đực sơ khai: 1000; TBSD cái sơ khai: 1000 Hướng dẫn: a. Xác định số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 8.000 Ta có: H TT = TT thụ tinh. 100% → ∑TT = TT thụ tinh x 100 = 8000 x 100 = 32.000 ∑ TT H TT 25 Số TB sinh tinh = Số tinh trùng : 4 = 32.000 : 4 = 8.0000 Mặc khác, ta có Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 6 H trứng = Trứng thụ tinh. 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh .100 = 8000. 100 = 16.000 ∑ Trứng H trứng 50 Số TB sinh trứng = số TB trứng = 16.000 b. Xác định số TB sinh dục đực và sinh dục cái sơ khai Số TBSD đực sơ khai: a. 2 3 = 8.000 → a = 1000 Số TBSD cái sơ khai: b. 2 4 = 16.000 → b = 1000 * Bài 9: Hai tế bào sinh dục của gà (2n =78) nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra các tế bào có 39624 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra trong thế hệ cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử là 1,5625% và tạo được 16 hợp tử. a. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục nói trên. b. Xác đinh giới tính của cá thể nói trên. ĐA: a) k = 8, b) Giới tính đực Hướng dẫn a. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục nói trên Gọi k là số lần nguyên phân Theo đề, ta có ∑NST mới = x.2n (2 k – 2) 39624 = 2. 78. (2 k – 2) → 2 k = 256 → k = 8 Vậy hai hợp tử của gà nguyên phân 8 lần b. Xác định giới tính của loài Ta có: số TB sinh giao tử = 28 = 256 TB Với hiệu suất thụ tinh của giao tử là 1,5625%, số hợp tử = số giao tử thụ tinh = 16 H = Giao tử thụ tinh. 100% → ∑ giao tử = giao tử thụ tinh .100 = 16. 100 = 1024 ∑Giao tử H 1,5625 Vì 256 TB sinh giao tử x 4 giao tử = 1024 nên tế bào trên thuộc giới tính đực * Bài 10: Một hợp tử nguyên phân cho 4 tế bào A, B, C, D. Tế bào A nguyên phân liên tiếp cho số tế bào con bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Tế bào B nguyên phân cho các tế bào con với tổng số NST đơn gấp 4 lần số NST đơn của một tế bào, các tế bào C và D đều nguyên phân cho các tế bào con với tổng số NST đơn là 32. Tất cả các tế bào con có 128 NST. a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài b. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào ĐA: a) 2n = 8, b) k 1 = 3, k 2 = 2, k 3 = k 4 = 1 Hướng dẫn: a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài Theo đề, ta có Số tế bào con của TB A: 2 k1 = 2n (1) Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 7 Số NST trong các tế bào con của TB B: 2n. 2 k2 = 4. 2n = 8n (2) Số NST trong các tế bào con của TB C và D: 2n (2 k3 + 2 k4 ) = 32 (3) Mặc khác, Tổng số NST của các TB con của 4 TB A, B, C và D là 2n ( 2 k1 + 2 k2 + 2 k3 + 2 k4 ) = 128 2n. 2 k1 + 2n. 2 k2 + 2n (2 k3 + 2 k4 ) = 128 2n 2.n + 8n + 32 = 128 4n 2 + 8n – 96 = 0 n = -6 ( loại ), n = 4 ( nhận ) Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 4 .2 = 8 b. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào Từ (1) suy ra: 2 k1 = 8 → k1 = 3. TB A nguyên phân 3 lần Từ (2) suy ra: 2n. 2 k2 = 8n 2 k2 = 4→ k 2 = 2. Tế bào B nguyên phân 2 lần Từ (3): 2n (2 k3 + 2 k4 ) = 32 → 2 k3 + 2 k4 = 4 2 k3 + 2 k4 = 2 2 → k 3 = k 4 = 1. TB C và D đều nguyên phân 1 lần Bài 11: Một tế bào sinh dục sơ khai đực của một loài nguyên phân một số lần, môi trường cung cấp cho tế bào 120 NST đơn, trong đó có 112 NST đơn hoàn toàn mới. Sau nguyên phân chỉ có 75% số tế bào trên bào vùng chín tạo giao tử, trong số tinh trùng tạo ra cũng chỉ có 75% phục vụ cho sinh sản. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 25%. a. Xác định tên loài b. Tính hiệu suất thụ tinh của trứng biết tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân một số lần giống tế bào sinh dục sơ khai đực và 100% số trứng phục vụ cho sinh sản. ĐA: a) 2n = 8, b) 56,25% Hướng dẫn a. Xác định tên loài ( dựa vào bộ NST lưỡng bội 2n ) Gọi k là số lần nguyên phân Theo đề, ta có: ∑NSTmtcc = 2n (2 k – 1) = 120 (1) ∑NST mới = 2n (2 k -2) =112 (2) Từ (1) và (2), ta có: 112 (2 k -1) = 120 (2 k -2) 2 k = 16 → k = 4 Thế k =4 vào pt (1) suy ra 2n = 120 : 15 = 8 Vậy bộ NST lưỡng bội của loài 2n = 8 là loài Ruồi giấm b. Xác định hiệu suất thụ tinh của trứng Số TB con tạo thành: 2 4 = 16 → Số TB tham gia giảm phân: 16 x 75% = 12 → Số tinh trùng tạo thành qua quá trình giảm phân của 12 TB sinh tinh: 12 x 4 = 48 → Số tinh trùng phục vụ cho sinh sản: 48 x 75% = 36 Mặc khác: Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 8 H TT = TT thụ tinh. 100% → TT Tinh trùng = ∑ TT x H TT = 36 x 25 = 9 ∑ TT 100 100 Suy ra số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 9 (5) Ta lại có: TBSD sơ khai đực và TBSD sơ khai cái cùng nguyên phân 4 lần →Số TB sinh trứng tạo thành là: 2 4 = 16 →Số TB trứng = số TB sinh trứng = 16 (6) Từ (5) và (6) suy ra: H trứng = Trứng thụ tinh. 100% = 9. 100 = 56,25% ∑ Trứng 16 Vậy hiệu suất thụ tinh của trứng là 56,25% Bài 12: Hai hợp tử của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn. Hợp tử 1 có số lần nguyên phân bằng 1/3 số đợt nguyên phân của hợp tử 2. Ở kì giữa của mỗi tế bào người ta đếm được 44 NST kép 1. Tìm bộ NST lương bội (2n) của loài? 2. Số đợt phân bào nguyên phân của hợp tử? ĐA: a) 2n =44, b) k1 = 3, k2 = 9 Hướng dẫn a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ở kì giữa có 44 NST kép tương ứng 2n kép Suy ra bộ NST lưỡng bội 2n = 44 b. Xác định số lần phân bào của mỗi hợp tử Gọi số lần nguyên phân của hợp tử 1 là k1 số lần nguyên phân của hợp tử 2 là k2 Theo đề, ta có: k1 = 1/3 k2 → k2 = 3k1 Mặc khác: ∑NSTmtcc = 2n(2 k1 – 1) + 2n (2 k2 -1) 22792 = 44 (2 k1 -1 + 2 k2 -1) 2 k1 + 2 k2 = 520 Biện luận: k1 1 2 3 k2 3 6 9 2 k1 + 2 k2 10 68 520 loại loại nhận Vậy k1 = 3, k2 = 9 Bài 13: Một tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 8 đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 11730 NST đơn. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. ĐA: 2n=46 Hướng dẫn Theo đề: ∑NSTmtcc = 2n (2 k -1) Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 9 11 730 = 2n (2 8 -1) 2n = 46 Vậy bộ NST lưỡng bội của loài : 2n =4 6 Bài 14: Một tế bào sinh dục đực của ruồi giấm 2n=8 nguyên phân 7 đợt ở vùng sinh sản, rồi chuyển qua vùng sinh trưởng và bước vào vùng chín để tạo thành các tinh trùng a) Môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân và giảm phân của tế bào sinh dục nói trên? b) Số lượng tinh trùng có thể tạo được? ĐA: a) ∑NST mtcc nguyên phân: 1016, ∑NST mtcc giảm phân: 1024 NST b) Số tinh trùng tạo thành: 512 Hướng dẫn a. Xác định số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân và cho giảm phân – Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân ∑NSTmtcc = 2n (2 k -1) = 8 (2 7 -1) = 1016 – Số NST môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân ∑NST mtcc = 2n. 2 k = 8. 2 7 = 1024 b. Số lượng tinh trùng: 2 7 x 4 = 512 (tinh trùng) Bài 15: Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên ĐA: k =3 Hướng dẫn ∑NST tb con = 2n. 2 k 192 = 24. 2 k → 2 k = 8 → k = 3 Vậy TB trải qua 3 lần nguyên phân Bài 16: Ở một loài có bộ NST 2n=40, thực hiện quá trình nguyên phân 3 lần liên tiếp. Xác định số tế bào và số lượng NST ở thế hệ tế bào cuối cùng. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường ĐA: ∑NST Tbcon = 320 Hướng dẫn: ∑NST Tbcon = 2n. 2 3 = 40. 8 = 320 Bài 17: Một chuột cái sinh được 6 chuột con. Biết tỉ lệ sống của các hợp tử là 75%. a/ Xác định số hợp tử tạo thành. b.Nếu hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% và của tinh trùng là 6,25%. Hãy xác định số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần cho quá trình trên ĐA: a) 8 hợp tử, b) Số TB sinh tinh: 32, số TB sinh trứng: 16 Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT) 10 Hướng dẫn a. Xác định số hợp tử tạo thành Số hợp tử tạo thành: 6 x 100 = 8 hợp tử 75 b. Xác định số TB sinh tinh và TB sinh trứng Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 8 b1. Số TB sinh tinh H TT = TT thụ tinh. 100% → ∑TT= TT thụ tinh x 100 = 8 x 100 = 128 ∑ TT H TT 6,25 → Số TB sinh tinh trùng = 128 : 4 = 32 b2. Số tế bào sinh trứng H trứng = Trứng thụ tinh. 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh .100 = 8. 100 = 16 ∑ Trứng H trứng 50 → Số TB sinh trứng = số TB trứng = 1 6 Bài 18: Ở một loài, giả sử một trứng được thụ tinh cần có 100.000 tinh trùng tham gia. Một cá thể cái đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định: a/ Số hợp tử được tạo thành. b/ Số tinh trùng cần thiết cho quá trình thụ tinh. ĐA: a) Số hợp tử: 25, b) Số tinh trùng cần cho quá trình thụ tinh: 25. 10 5 Hướng dẫn a. Xác định số hợp tử tạo thành Số hợp tử tạo thành: 15 x 100 = 25 60 b. Số tinh trùng cần cho quá trình thụ tinh Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 25 1 trứng thụ tinh cần 100.000 tinh trùng 25 trứng thụ tinh cần 25. 10 5 tinh trùng Bài 19: Với hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và của tinh trùng là 10% Hãy xác định số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra 12 hợp tử. ĐA: Số TB sinh tinh: 30, Số TB sinh trứng: 48 Hướng dẫn: Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 12 H TT = TT thụ tinh. 100% → ∑TT= TT thụ tinh x 100 = 12 x 100 = 120 ∑ TT H TT 10 → Số TB sinh tinh trùng = 120 : 4 = 30 […]… 3 hợp tử, b) HSTT tinh trùng: 6,25%, TB sinh tinh: 12 Hướng dẫn a Sô hợp tử tạo thành Ta có: Htrứng = Trứng thụ tinh 100% → Trứng thụ tinh = ∑Trứng x Htrứng = 12 25 = 3 ∑ Trứng 100 100 Vậy có 3 hợp tử được tạo thành b Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng Số tinh trùng thụ tinh = số hợp tử = 3 Ta có: HTT = TT thụ tinh 100% = 3 100 = 6,25% ∑ TT 48 Số TB sinh tinh = số tinh trùng : 4 = 48 : 4 = 12 Bài. .. qua giảm phân → 1 tế bào trứng + 3 thể cực 256 TB trứng → qua giảm phân → 256 tế bào trứng Vậy số TB trứng tạo thành là 256 TB c Số hợp tử tạo thành, số tinh trùng tham gia thụ tinh Số hợp tử Ta có: H trứng = Số trứng thụ tinh x 100% Số trứng tạo thành → Số trứng thụ tinh = H trứng x Số trứng tạo thành 100% → Số trứng thụ tinh = 50% x 256 = 128 (TB) 100% Mà: Số hợp tử = Số trứng thụ tinh = Số tinh. .. tinh trùng thụ tinh = 128 (TB) Vậy số hợp tử là 128 TB Số tinh trùng tham gia thụ tinh Ta có: H tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh x 100% Số tinh trùng tạo thành → Số tinh trùng tạo thành = Số trứng tạo thành x 100% H tinh trùng Số tinh trùng tạo thành = 128 x 100% = 2048 tinh trùng 6,25% Vậy có 2048 tinh trùng được tạo thành Bài 31: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên… lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là : 64.1 = 64 trứng Ở ruồi giấm n=4 NST nên tổng số NST trong các trứng tạo thành là 64.4 = 256 NST đơn c Số tinh trùng tham gia thụ tinh Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là: 64.25% = 16 trứng Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trùng Bài 32: Ba hợp. .. = 8 x 4 = 32 Số tinh trùng thụ tinh = số hợp tử phát triển thành cơ thể chuột = 4 Suy ra: HTT = TT thụ tinh 100% = 4 100 = 12,5% ∑ TT 32 b Xác định số TB sinh trứng Số trứng thụ tinh = số hợp tử = 4 Ta có: Htrứng = Trứng thụ tinh 100% → ∑Trứng = Trứng thụ tinh x 100 = 4 100 = 8 ∑ Trứng Htrứng 50 Suy ra số TB sinh trứng = số TB trứng = 8 Bài 22: ở trâu 2n = 50 NST Quá trình giảm phân được thực hiện… tế bào sinh tinh giảm phân Tất cả tinh trùng tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh và dẫn đến kết quả chuột cái đẻ được 4 chuột con a/ Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng b/ Nếu hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% thì đã có bao nhiêu tế bào sinh trứng được huy động cho quá trình trên? ĐA: a) HSTT tinh trùng: 12,5%, b) Số TB trứng: 8 Hướng dẫn a Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng Số tinh trùng… Htrứng = Trứng thụ tinh 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh 100 = 12 100 = 48 ∑ Trứng Htrứng 25 → Số TB sinh trứng = số TB trứng = 48 Bài 20: Một thỏ cái có hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và đã sử dụng 12 tế bào sinh trứng phục vụ cho quá trình thụ tinh Tham gia vào quá trình này còn có 48 tinh trùng a/ Tính số hợp tử tạo thành b/ Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và số tế bào sinh tinh đã sử dụng… Kì sau II 44 đơn 0 44 Bài 30: Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái (2n=24) nguyên phân liên tiếp 8 lần a Tính số tế bào con tạo thành b Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng Tính số tế bào trứng được tạo thành c Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% Tính số hợp tử được tạo thành, số tinh trùng tham gia thụ tinh biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%… trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112 Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng 1/4 Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2 a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử b.Tính số lần nguyên phân liên… Bài 33: Có 10 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào tương đương với 2480 NST đơn Trong các tế bào con được tạo thành, số NST mới hoàn toàn đươc tạo thành từ nguyên liệu môi trường là 2400 a Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử trên b Xác định bộ NST của loài Hướng dẫn a Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử 10 hợp tử cùng nguyên phân một số lần. (BRVT) 1 TỔNG HỢP BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH Bài 1: Có 3 hợp tử nguyên phân số lần không bằng nhau và đã tạo ra tất cả 28 tế bào con. Biết theo thứ tự các hợp tử I, II,. định số hợp tử tạo thành Số hợp tử tạo thành: 15 x 100 = 25 60 b. Số tinh trùng cần cho quá trình thụ tinh Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 25 1 trứng thụ tinh cần. = Số tinh trùng thụ tinh = 128 (TB) Vậy số hợp tử là 128 TB Số tinh trùng tham gia thụ tinh Ta có: H tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh x 100% Số tinh trùng tạo thành → Số tinh

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận