Tìm tọa độ của vecto, của điểm cực hay – Toán lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Tìm tọa độ của vecto, của điểm cực hay

Tìm tọa độ của vecto, của điểm cực hay

Bài giảng: Các dạng bài tập hệ trục tọa độ trong không gian – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang đọc: Tìm tọa độ của vecto, của điểm cực hay – Toán lớp 12

1. Tọa độ của vecto
a ) Định nghĩa

Ta gọi bộ ba số (x; y; z) là tọa độ của vecto u→ đối với hệ tọa độ Oxyz cho trước

u→=(x;y;z)⇔u→=xi→+yj→+zk→

b ) Tính chất

Trong không gian Oxyz, cho hai vecto a→
=(a1;a2;a3 ) và b→
=(b1;b2;b3 ); k∈R

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

2. Tọa độ của điểm
a ) Định nghĩa

M(x;y;z)⇔OM→= xi→+yj→+zk→(x: hoành độ, y: tung độ, z: cao độ)

b ) Tính chất
Cho A ( x A ; y A ; z A ) ; B ( x B ; y B ; z B )

+ AB→
=(xA-xB;yA-yB;zA-zB )

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB :

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC :

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD :

+Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1:Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho các vecto a→
=-3i→
+5j→
+2k→
; b→
=(3;2; -1);
c→
=3j→
-2k→
; d→
=(5; -3;2)

a) Tìm tọa độ của các vecto a→
– 2b→
+ c→
; 3b→
-2c→
+d→

b) Tìm tọa độ của vecto 2a→
b→
+1/3c→

c) Phân tích vecto d→
theo 3 vecto a→
; b→
; c→

Hướng dẫn:

a) a→
=(-3;5;2); 2b→
=(6;4; -2); c→
=(0;3; -2)


a→– 2
b→+
c→=(-9;4; 2)

3
b→=(9;6; -3); 2
c→=(0;6; -4);
d→=(5; -3;2)

⇒3
b→-2
c→+
d→=(14; -3;7)

b)Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

c) giả sử d→=ma→+nb→+pc→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 2:Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -3;1);B(2;5;1) và vecto
OC→=-3
i→+2
j→+5
k→

a ) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành .
b ) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác OABE là hình thang có hai đáy OA, BE và OA = 2BE .

c) Tìm tọa độ điểm M sao cho 3
AB→+2
AM→=3
CM→

Hướng dẫn:

a )

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

BC→; AC→ không cùng phương hay A, B, C không thẳng hàng

Gọi D (x; y; z) ⇒AD→=(x-1;y+3;z-1)

ABCD là hình bình hành ⇔AD→=BC→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

b )

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Ta có:
Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

OA→; OB→ không cùng phương hay O, A, B không thẳng hàng.

Gọi E (x; y; z) ⇒EB→=(2-x;5-y;1-z)

Theo đề bài, tứ giác OABE là hình thang có hai đáy OA, BE và OA = 2BE .

OA→=2EB→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

c ) Gọi M ( x ; y ; z ). Ta có :

AB→=(1;8;0)⇒3AB→=(3;24;0)

AM→=(x-1;y+3;z-1)⇒2AM→=(2x-2;2y+6;2z-2)

CM→=(x+3;y-2;z-5)⇒3CM→=(3x+9;3y-6;3z-15)

3AB→+2AM→=3CM→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Vậy M ( – 8 ; 36 ; 13 )

Bài 3:Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(1;0;1),B(2;1;2),D(1; -1;1);C^’ (4;5; -5). Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp ABCD.A’B’C’D’.

Hướng dẫn:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Gọi C ( x ; y ; z )

Ta có: AB→
=(1;1;1);DC→
=(x-1;y+1;z-1)

Tứ giác ABCD là hình bình hành ⇔AB→
=DC→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Gọi D ’ ( x ; y ; z )

Ta có: D’C’→
=(4-x;5-y; -5-z); DC→
=(1;1;1)

Tứ giác DCC’D’ là hình bình hành ⇔D’C’→=DC→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Gọi A ’ ( x ; y ; z )

Ta có: A’D’→=(3-x;4-y; -6-z); AD→=(0; -1;0)

Tứ giác ADD’A’ là hình bình hành ⇔A’D’→=AD→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Gọi B ’ ( x ; y ; z )

Ta có: D’C’→=(1;1;1);A’B’→=(x-3;y-5;z+6)

Tứ giác ABCD là hình bình hành ⇔A’B’→=D’C’→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(1; 3; 2), B(3; -5; 6), C (2; 1; 3).

a ) Tìm tọa độ trung điểm M của cạnh AB
b ) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC và hình chiếu của G lên Ox
c ) Tìm tọa độ điểm N đối xứng với điểm A qua điểm C

d) Tìm tọa độ điểm F trên mặt phẳng Oxz sao cho |FA→+FB→+FC→ | nhỏ nhất

e ) Tìm tọa độ điểm B ’ đối xứng với điểm B qua trục tung .

Hướng dẫn:

a ) M là trung điểm của cạnh AB

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảihay M(2; -1;4)

b ) G là trọng tâm của tam giác ABC

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hình chiếu của G lên trục Ox là H ( 2 ; 0 ; 0 )
c ) Gọi N ( x ; y ; z )
N đối xứng với A qua C ⇔ C là trung điểm của AN

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ N ( 3 ; – 1 ; 4 )

d) Ta có: |FA→
+FB→
+FC→
|=|3FG→
|=3FG

Do đó: |FA→
+FB→
+FC→
| nhỏ nhất ⇔ FG nhỏ nhất ⇔ F là hình chiếu của G lên mặt phẳng (Oxz)

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

e ) Hình chiếu của B lên trục Oy là H ( 0 ; – 5 ; 0 )
B ’ là điểm đối xứng với điểm B qua trục tung ⇔ H là trung điểm của đoạn BB ’
⇒ B ‘ ( – 3 ; – 5 ; – 6 )

B. Bài tập vận dụng

Bài tập Tìm tọa độ của vecto, của điểm (P1)

Bài 1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ: a→=(2; -5;3),
b→=(0;2;-1),c→=(1;7;2). Tọa độ vectơ d→=a→-4b→-2c→ là:

A. (0; – 27;3)    B. (1;2; – 7)

C. (0;27;3)    D. (0;27; – 3)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

a→=(2; -5;3), 4b→=(0;8; -4);2c→=(2;14;4)

d→=a→-4b→-2c→=(0; -27;3)

Bài 2:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tam giác ABC với A(3;-2;5), B(-2;1;-3) và C(5;1;1). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là:

A. G(2;0;1)    B. G(2;1;-1)

C. G(-2;0;1)    D. G(2;0;-1)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

A ( 3 ; – 2 ; 5 ), B ( – 2 ; 1 ; – 3 ), C ( 5 ; 1 ; 1 )
G là trọng tâm tam giác ABC

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

hay G ( 2 ; 0 ; 1 )

Bài 3: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(4;0;0), B(0;2;0), C(0;0;4) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành:

A. (4;-2;4)    B. (2;-2;4)

C. (-4;2;4)    D. (4;2;2)

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

D (x; y; z) ⇒DC→=(-x; -y;4-z)

AB→=(-4;2;0)

ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi AB→=DC→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
⇒ D ( 4 ; – 2 ; 4 )

Bài 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Tìm khoảng cách giữa hai điểm M(2;1;-3) và N(4;-5;0) ?

A. 5    B. 6

C. 7    D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 5: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD với A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1). Khi đó trung điểm G của MN có tọa độ là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

A ( 1 ; 0 ; 0 ), B ( 0 ; 1 ; 0 ), C ( 0 ; 0 ; 1 ), D ( 1 ; 1 ; 1 )
M là trung điểm của AB ⇒ M ( 50% ; 50% ; 0 )
N là trung điểm của CD ⇒ N ( 50% ; 50% ; 1 )
G là trung điểm của MN ⇒ G ( 50% ; 50% ; 50% )

Bài 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC A(2;0;0), B(0;3;1), C(-3;6;4). Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MC=2MB. Độ dài đoạn AM bằng:

A. 3√3    B. 2√7

C. √29    D. √30

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Gọi M ( x ; y ; z )

CM→=(-3-x;6-y;4-z); MB→=(x;y-3;z-1)

Theo bài ra, CM→=2MB→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ M ( – 1 ; 4 ; 2 )
A ( 2 ; 0 ; 0 )
⇒ AM = √ 29

Bài 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho OM→=i→-2j→+3k→, khi đó tọa độ của điểm M với hệ Oxyz là:

A. (-1;2;-3)    B. (1;-2;3)

C. (1;-2;1)    D. (-2;1;3)

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Bài 8:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình bình hành OABD có OA→=a→(-1;1;0), OB→=b→(1;1;0) (O là gốc toạ độ). Toạ độ tâm hình bình hành OABD là:

A. (1/2;1/2;0)   B. (1;0;0)

C. (1;0;1)    D. (1;1;0)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Tâm hình bình hành OABD là trung điểm của đường chéo OB
⇒ Tọa độ tâm là ( 50% ; 50% ; 0 )

Bài 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-2;3;3). Điểm M(a;b;c) là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCM, khi đó P=a2+b2-c2 có giá trị bằng:

A. 44    B. 43

C. 42    D. 45

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

M(a; b; c) ⇒MC→=(-2-a;3-b;3-c)

AB→=(1; -3;4)

ABCM là hình bình hành ⇔AB→=MC→

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ P = a2 + b2-c2 = 44

Bài 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, có hai điểm trên trục hoành mà khoảng cách từ đó đến điểm M(-3; 4; 8) bằng 12. Tổng hai hoành độ của chúng là:

A. -6    B. 5

C. 6    D. 11

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Điểm cần tìm N ( x ; 0 ; 0 )
MN2 = ( x + 3 ) 2 + 42 + 82 = ( x + 3 ) 2 + 80
Theo bài ra : MN = 12
⇒ ( x + 3 ) 2 + 80 = 122 ⇔ ( x + 3 ) 2 = 64

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ Có 2 điểm N thỏa mãn nhu cầu có tọa độ là ( 5 ; 0 ; 0 ) và ( – 11 ; 0 ; 0 )
⇒ Tổng hoành độ của chúng bằng – 6

Bài 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-2;3;3). Tìm tọa độ điểm D và chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC:

A. D(0;1;3)    B. D(0;3;1)

C. D(0;-3;1)   D. D(0;3;-1)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

AB=|AB→ |=√26; AC=|AC→ |=26

AB = AC nên tam giác ABC cân tại A
Do đó điểm D chân đường phân giác trong của góc A là trung điểm của BC
⇒ D ( 0 ; 1 ; 3 )

Bài 12: Trong không gian Oxyz cho vecto u→=mi→+j→+2k→. Biết |u→|=√5. Khi đó giá trị m bằng:

A. m=0    B. m=1

C. m=2    D. m=-1

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

u→=(m;1;2)⇒|u→ |=√(m2+1+22 )=√(m2+5)

Theo bài ra: |u→ |=√5⇒√(m2+5)=√5⇒m=0

Bài 13: Trong không gian Oxyz cho các vectơ a→=(2;1;1), c→=(3;-1;2). Tìm tọa độ của vectơ b→ thỏa mãn biểu thức 2b→a→+3c→=0→ là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

2b→a→+3c→=0→⇒2b→=a→-3c→=(-7;4; -5)

b→=((-7)/2;2; (-5)/2)

Bài 14: Cho hai điểm A(3;4;2) và B(-1;-2;2). Xét điểm C sao cho điểm G(1;1;2) là trọng tâm của tam giác ABC. Chọn câu đúng:

A. C(1;1;2)    B. C(0;1;2)

C. C(1;1;0)    D. Không có điểm C như thế.

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

C ( x ; y ; z )
G ( 1 ; 1 ; 2 ) là trọng tâm của tam giác ABC

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ C ( 1 ; 1 ; 2 )

Bài 15: Chọn hệ tọa độ sao cho các đỉnh A, B, A’, C’ của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ là A(-2; 0; 0), B(1; 0; 0), A’ (0; 0; 1), C’ (1; 1; 1). Tìm tọa độ của tâm hình vuông BCC’B’.

A. (1/2;1;1)    B.(1;1/2;1)

C. (1;1/2;1/2)    D. (1;1;1/2)

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Tâm của hình vuông vắn BCC’B ’ là trung điểm của đường chéo BC ’
⇒ Tọa độ tâm là ( 1 ; 50% ; 50% )

Bài tập Tìm tọa độ của vecto, của điểm (P2)

Bài 16: Trong không gian cho hai điểm A(-1;2;3), B(0;1;1), độ dài đoạn bằng:

A. √6    B. √8

C. √10    D. √12

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Bài 17: Trong không gian Oxyz, gọi i→, j→, k→là các vectơ đơn vị, khi đó với M(x;y;z) thì OM→bằng:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Bài 18: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0). Biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nằm trong mặt phẳng Oxz, tính bán kính:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Gọi I ( a ; 0 ; c ) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
Ta có : IA2 = ( a-2 ) 2 + 12 + ( c-6 ) 2
IB2 = ( a + 3 ) 2 + 12 + ( c + 4 ) 2
IC2 = ( a-5 ) 2 + 12 + c2
Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IA = IB = IC hay
IA2 = IB2 = IC2

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 19: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm K(2;4;6), gọi K’ là hình chiếu vuông góc của K trên trục Oz, khi đó trung điểm OK’ có toạ độ là:

A. (1;0;0)    B. (0;0;3)

C. (0;2;0)    D. (1;2;3)

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

K ’ là hình chiếu vuông góc của K trên trục Oz ⇒ K ‘ ( 0 ; 0 ; 6 )
⇒ Trung điểm OK ’ có tọa độ là ( 0 ; 0 ; 3 )

Bài 20: Trong không gian Oxyz, cho điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho M không trùng với gốc tọa độ và không nằm trên hai trục Ox, Oy, khi đó tọa độ điểm M là (a, b, c ≠ 0 ):

A. (0;b;a)    B. (a;b;0)

C. (0;0;c)    D. (a;1;1)

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Bài 21: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho a→(0;3;4) và |b→|=2|a→|, khi đó tọa độ vectơ b→ có thể là:

A. (-8;0;-6)    B. (4;0;3)

C.(2;0;1)    D. (0;3;4)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

|a→ |=5⇒ |b→ |=2|a→ |=10

b→(-8;0; -6)

Bài 22: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ a→(1;-1;2), b→(3;0;-1), c→(-2;5;1), vectơ m→=a→+ b→c→có tọa độ là:

A. (6;0;-6)    B. (-6;6;0)

C. (6;-6;0)    D. (0;6;-6)

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Bài 23: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;0;-3), B(2;4;-1), C(2;-2;0). Độ dài các cạnh AB, AC, BC của tam giác ABC lần lượt là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án :A

Bài 24: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;0;-3), B(2;4;-1), C(2;-2;0). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Bài 25: Trong không gian Oxyz, cho ba vecto a→=(1;2;3), b→=(-2;0;1), c→=(-1;0;1). Tìm tọa độ của vectơ n→=a→+b→+2c→-3i→

A. n→=(-6;2;-6)    B. n→=(6;2;-6)

C.n→=(-6;-2;-6)     D.n→=(-6;2;6)

Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Bài 26: Cho điểm M(1;2;-3), hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng(Oxy) là điểm:

A. M'(1;2;0)    B. M'(1;0;-3)

C. M'(0;2;-3)    D. M'(1;2;3)

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Bài 27: Cho điểm M(-2;5;0), hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oy là điểm

A. M'(0;-5;0)    B. M'(0;5;0)

C. M'(2;5;0)    D. M'(-2;0;0)

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Bài 28: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;1), B(2;-1;2). Điểm M trên trục Ox và cách đều hai điểm A, B có tọa độ là

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Theo bài ra, M cách đều 2 điểm A, B

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇔ | x-1 | = | x-2 | ⇔ x = 3/2
⇒ M ( 3/2 ; 0 ; 0 )

Bài 29: Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(1;0;2), B(-2;1;3), C(3;2;4), D(6;9;-5). Tìm tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD

A. G(3;3;14/4)    B. G(8;12;4)

C. G(2;3;1)    D. G(-9;18/4;-30)

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Bài 30: Cho điểm M(3;2;-1), điểm M'(a;b;c) đối xứng của M qua trục Oy, khi đó a+b+c bằng:

A. 4    B. 6

C. 0   D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

H ( 0 ; 2 ; 0 ) là hình chiếu vuông góc của M trên Oy
M ’ đối xứng với M qua Oy nên H là trung điểm của MM ’
⇒ M ‘ ( – 3 ; 2 ; 1 )

Khi đó a + b + c = 0

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận