Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+ - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Bạn đang đọc: Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+

  Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+

 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+Phát biểu nào sau đây là đúng ?
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Page 2

 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+Phát biểu nào sau đây là đúng ?
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+
 • Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng sống sót trong một dung dịch :Trong một dung dịch hoàn toàn có thể cùng sống sót những ion sau :Dãy gồm những ion không hề cùng sống sót trong một dung dịch làPhản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ?

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khiPhương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết
Ion ( CO_3 ^ { 2 – } ) cùng sống sót với những ion sau trong một dung dịch :Cho sơ đồ sau : X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y có thể là

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi

Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào sau đây tính năng với nhau tạo ra mẫu sản phẩm đều là chất khí ?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau :
( I ) K +, CO32 -, S2 – với H +, Cl -, NO3 –
( II ) Na +, Ba2 +, OH – với H +, Cl -, SO42 –
( III ) NH4 +, H +, SO42 – với Na +, Ba2 +, OH –
( IV ) H +, Fe2 +, SO42 – với Ba2 +, K +, OH –
( V ) K +, Na +, HSO3 – với Ba2 +, Ca2 +, OH –
( VI ) Cu2 +, Zn2 +, Cl – với K +, Na +, OH –
Trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra 3 phản ứng là :Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau : K + ( 0,15 mol ), Mg2 + ( 0,1 mol ), NH4 + ( 0,25 mol ), H + ( 0,25 mol ), Cl – ( 0,1 mol ), SO42 – ( 0,075 mol ), NO3 – ( 0,25 mol ), CO32 – ( 0,15 mol ). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây ?Cho dãy những ion sau :
( a ) H +, Fe3 +, NO3 -, SO42 – ( b ) Ag +, Na +, NO3 -, Cl –
( c ) Al3 +, NH4 +, Br – +, OH – ( d ) Mg2 +, K +, SO42 -, PO43 –
( e ) K +, HPO42 -, Na +, OH – ( g ) Fe2 +, Na +, HSO4 -, NO3 –
( h ) Ag +, NH4 +, SO42 -, I – ( i ) Mg2 +, Na +, SO42 –
Số dãy gồm những ion cùng sống sót trong 1 dung dịch là :Các dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau : Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ). Tiến hành 1 số ít thí nghiệm, tác dụng được ghi lại trong bảng sau :Một dung dịch chứa 0 2 mol Cu2+Các dung dịch ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ) lần lượt là

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là ?

A. B. C. D.

Chọn đáp án D

Bảo toàn điện tích : 2 nCu2 + + nK + = nCl − + 2 nSO42 −→ 2.0,02 + 0,03 = x + 2 y→ x + 2 y = 0,07 ( 1 )mmuối = mCu2 + + mK + + mCl − + mSO42 −→ 5,435 = 0,02. 64 + 0,03. 39 + 35,5 x + 96 y

→ 35,5x + 96y = 2,985  (2)

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Từ ( 1 ) và ( 2 ) → x = 0,03 ; y = 0,02

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận