Lý thuyết về amin. – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

– Khi thay thế sửa chữa một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin .

VD: CH3NH2   ;  CH3NHCH3 ; CH2=CHCH2NH2 ; C6H5NH2

Bạn đang đọc: Lý thuyết về amin. – https://thcsbevandan.edu.vn

2. Phân loại

– Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

Lưu ý: Bậc của amin được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

VD: CH3CH2CH2NH2          amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 amin bậc 2( CH3 ) 3N amin bậc 3

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

– Đồng phân về mạch cacbon .– Đồng phân vị trí nhóm chức .– Đồng phân về bậc của amin .

    Ví dụ: Các đồng phân của C4H11N.

ly-thuyet-amin-ha-1424208

2. Danh pháp

  • Amin bậc I (RNH2) có 2 cách gọi tên

Cách 1: Tên gốc hiđrocacbon + amin

Cách 2: Tên hiđrocacbon + số chỉ vị trí nhóm NH2 + amin

Ví dụ: Tên gọi của một số amin

Hợp chất Tên gốc – chức Tên sửa chữa thay thế Tên thường
CH3NH2 Metylamin Metanamin
C2H5NH2 Etylamin Etanamin
CH3CH2CH2NH2 Propylamin Propan – 1 – amin
CH3CH ( NH2 ) CH3 Isopropylamin Propan – 2 – amin
H2N ( CH2 ) 6NH2 Hexametylenđiamin Hexan – 1,6 – điamin

C6H5NH2

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Phenylamin Benzenamin Anilin

CH2=CHCH2NH2

Anlylamin Prop-2-en-1-amin
  • Amin bậc II hoặc bậc III đọc theo tên gốc chức: 

        Tên gốc hiđrocacbon + amin

        CH3NHC2H5 : Etylmetylamin

        (CH3)3 N : Trimetylamin 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– – Metyl – ; – đimetyl – ; trimetyl – và etylamin là những chất khí mùi khai không dễ chịu, độc, dễ tan trong nước .

– Các chất đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối .- Anilin là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen .

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazo

Amin tan nhiều trong nước có khả năng làm xanh giấy quỳ hoặc làm hồng phenolphtalein, tính bazo mạnh hơn amoniac. Anilin có tính bazo nhưng không làm đổi màu quỳ tím cũng không làm hồng phenolphtalein do tính bazo của nó yếu hơn amoniac. 

TQ: Amin thơm

a) Tác dụng với dung dịch axit tạo thành dung dịch muối:

RNH2 + HCl → RNH3Cl

b) Tác dụng với một số dung dịch muối có môi trường axit

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

2. Phản ứng với axit nitro

– Amin bậc một tính năng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ .

C2H5NH2  +  HONO  →    C2H5OH   +  N2 ­ +  H2O

– Anilin và những amin thơm bậc một công dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp ( 0 – 5 oC ) cho muối điazoni :

C6H5NH2  +  HONO+HCl (xrightarrow{0-{{5}^{o}}C}) C6H5N2+Cl- + 2H2O

3. Phản ứng ankyl hóa

Ta có phương trình tổng quát :

RNH2 + R’I →  RNHR’ + HI

4. Phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin

hoa12chuong3bai9pic6-5764635 

Sản phẩm tạo ra kết tủa trắng nên đây là phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt anilin với những amin khác

V. ỨNG DỤNG

Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt quan trọng là những điamin được dùng để tổng hợp polime .Anilin là nguyên vật liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm ( phẩm azo, đen anilin, … ), polime ( nhựa anilin – fomanđehit, … ), dược phẩm ( streptoxit, suafaguaniđin, … )

VI. ĐIỀU CHẾ

– Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

ly-thuyet-ve-amin_3_1629085553-2193629

– Khử hợp chất nitro

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

ly-thuyet-ve-amin_4_1629085553-8449573

Sơ đồ tư duy: Amin

anh-so-do-tu-duy-amin-5798983

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận