Lý thuyết và bài tập sóng dừng (có đáp án) – Tài liệu text - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Lý thuyết và bài tập sóng dừng (có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 24 trang )

Bạn đang đọc: Lý thuyết và bài tập sóng dừng (có đáp án) – Tài liệu text

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG DỪNG
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ
Đây là tài liệu đi kèm theo bài giảng “Sóng dừng” thuộc khóa học PEN-M: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm
Văn Tùng). Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu bài giảng trước khi làm bài tập tự
luyện và so sánh với đáp án.

Dạng 1: Đếm Bụng, Nút Trên Dây Có Sóng Dừng
 Kiến Thức Cần Nhớ
1. Sự phản xạ sóng cơ
Khi sóng cơ truyền đến biên của một môi trường thì tại vị trí biên này sóng bị phản xạ. Khi sóng truyền trên dây thì
sóng cơ bị phản xạ tại đầu dây.
Khi đầu dây là đầu cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
Khi đầu dây là đầu tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới.
2. Sóng dừng trên dây.
Khi có sóng dừng trên dây, trên dây sẽ xuất hiện các điểm bụng và điểm nút
 Khoảng cách gần nhất giữa hai bụng sóng là nửa bước sóng
 Khoảng cách gần nhất giữa hai nút sóng là nửa bước sóng


.
2


.
2

 Khoảng cách gần nhất giữa nút sóng và bụng sóng là một phần tư bước sóng


.
4

3. Điều kiện có sóng dừng
 Khi hai đầu cố định thì chiều dài dây phải thỏa mãn:

k
v
hay f  n
2
2

Trong đó: n là số bụng sóng.
 Số nút sóng là: n + 1
v
; khi đó trên dây có 1 bụng, 2 nút
2l
 Tần số để có sóng dừng phải bằng nguyên lần tần số nhỏ nhất.

 Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng: fmin 

 Khi một đầu cố định, một đầu tự do thì chiều dài dây phải thỏa mãn:

n 

v
 hay f  (2n  1)
2 4
4

Trong đó: n là số bụng sóng có trên dây (kể cả bụng ở đầu tự do).
 Số bụng sóng bằng số nút sóng và bằng n.
v
4l
 Tần số để có sóng dừng phải bằng lẻ lần tần số nhỏ nhất

 Tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng: fmin 

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 1 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

 Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng)
Ví Dụ 1 (ĐH-2007):
Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3
điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 60 m/s
B. 80 m/s
C. 40 m/s

D. 100 m/s
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 2 (ĐH-2009):
Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên
dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 20m/s
B. 600m/s
C. 60m/s
D. 10m/s
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 3 (ĐH-2012):
Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz.
Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 15 m/s
B. 30 m/s
C. 20 m/s
D. 25 m/s
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 4 (ĐH-2010):
Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều
hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên

dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có
A. 3 nút và 2 bụng.
B. 7 nút và 6 bụng.
C. 9 nút và 8 bụng.
D. 5 nút và 4 bụng.
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 5 (ĐH-2011):
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần
số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là
A. 252 Hz.
B. 126 Hz.
C. 28 Hz.
D. 63 Hz.
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 2 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Ví Dụ 6:
Một sợi dây AB dài 1,2 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa
với tần số 100 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tổng số bụng và nút là 13.
Tốc độ truyền sóng là
A. 15 m/s
B. 40 m/s
C. 20 m/s
D. 25 m/s
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 7:
Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là
nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc
độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng
A. 23 Hz.
B. 18 Hz.
C. 25 Hz.
D. 20 Hz.
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 8:
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau
nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

A. 7,5 m/s
B. 300 m/s
C. 225 m/s
D. 75 m/s
Lời Giải:
……………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 9:
Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng trên dây 8 m/s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động
theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá
trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?
A. 3.
B. 15.
C. 5.
D. 7.
Lời Giải:
……………….……………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 10 (ĐH-2008):
Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy
ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần
liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 8 m/s.
B. 4m/s.
C. 12 m/s.
D. 16 m/s.

Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 3 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Ví Dụ 11:
Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng
đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất.
Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ
nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhất
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..

 Bài Tập Tự Luyện
Câu 1 (CĐ-2012): Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Câu 2: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản tự do, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Câu 3: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản
xạ sẽ
A. luôn cùng pha.
B. không cùng loại.
C. luôn ngược pha.
D. cùng tần số.
Câu 4(CĐ-2007): Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng.
Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là
v
v
v
2v
A. .
B.
.
C.
.
D.
2l
4l
l

l
Câu 5(CĐ-2012): Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là . Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là


.
B. 2  .
C. .
D.  .
2
4
Câu 6: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một số nguyên lần bước sóng.
B. một phần tư bước sóng.
C. một nửa bước sóng.
D. một bước sóng.
Câu 7: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng
A. một bước sóng.
B. một phần tư bước sóng.
C. hai bước sóng.
D. một nửa bước sóng.
Câu 8 (ĐH -2007): Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố
định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 60 m/s
B. 80 m/s
C. 40 m/s
D. 100 m/s
Câu 9 (ĐH-2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng
truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 20m/s
B. 600m/s

C. 60m/s
D. 10m/s
Câu 10 (ĐH-2013): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai
đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là:
A. 0,5m
B. 2m
C. 1m
D. 1,5m

A.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 4 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 11 (CĐ-2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên
dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 12 (CĐ-2010): ột sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm
thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút
sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s
B. 2 cm/s
C. 10 m/s
D. 2,5 cm/s.
Câu 13 (ĐH-2012): Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng
là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 15 m/s
B. 30 m/s
C. 20 m/s
D. 25 m/s
Câu 14 (ĐH-2010): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa
dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền
sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có
A. 3 nút và 2 bụng.
B. 7 nút và 6 bụng.
C. 9 nút và 8 bụng.
D. 5 nút và 4 bụng.
Câu 15: Một sợi dây AB căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần
số 25 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s.
Tổng số bụng sóng và nút sóng trên dây là 27. Chiều dài của dây bằng
A. 0,312 cm
B. 3,12 m
C. 31,2 cm
D. 0,336 m
Câu 16: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50Hz, tốc độ
truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có:
A. 5 nút; 4 bụng
B. 4 nút; 4 bụng
C. 8 nút; 8 bụng
D. 9 nút; 8 bụng

Câu 17: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần 100 Hz, vận tốc truyền sóng
trên dây là 40 m/s. Trên dây có bao nhiêu nút và bụng sóng:
A. có 6 nút sóng và 6 bụng sóng.
B. có 7 nút sóng và 6 bụng sóng.
C. có 7 nút sóng và 7 bụng sóng
D. có 6 nút sóng và 7 bụng sóng.
Câu 18: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22cm với đầu B tự do. Tần số dao động củadây là 50Hz, vận tốc truyền
sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có :
A. 6 nút; 6 bụng.
B. 4 nút; 4 bụng.
C. 8 nút; 8 bụng.
D. 6 nút; 4 bụng
Câu 19 (ĐH-2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng
không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng
trên dây là
A. 252 Hz.
B. 126 Hz.
C. 28 Hz.
D. 63 Hz.
Câu 20: Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB thì thấy trên dây có 7 nút (kể cả 2 nút ở 2 đầu AB), biết tần số
sóng là 42 Hz. Cũng với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (tính cả 2 đầu AB) thì tần số
sóng có giá trị là
A. f = 30 Hz.
B. f = 63 Hz.
C. f = 28 Hz.
D. f = 58,8 Hz..
Câu 21: Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số dao động là 27Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định
A, B). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là
A. 67,5Hz.
B. 135Hz.

C. 10,8Hz.
D. 76,5Hz.
Câu 22: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây có sóng dừng
ổn định với 3 nút sóng (không tính hai nút ở A và B). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động
của sợi dây là
A. 10 Hz.
B. 12 Hz.
C. 40 Hz.
D. 50 Hz.
Câu 23: Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là
nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ
truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng
A. 23 Hz.
B. 18 Hz.
C. 25 Hz.
D. 20 Hz.
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 5 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 24: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định chiều dài sợi dây là 1m, nêu tăng tần số f thêm 30 Hz thì
số nút tăng thêm 5 nút. Tính tốc độ truyền sóng trên dây?
A. 6 m/s
B. 24 m/s

C. 12 m/s
D. 18 m/s
Câu 25: Một sợi dây được căng ngang giữa hai điểm cố định A, B cách nhau 90 cm. Người ta kích thích để có sóng
dừng với tần số f. Nếu tăng tần số thêm 3 Hz thì số nút tăng thêm 18. Tính tốc độ truyền sóng trên dây?
A. 18 cm/s
B. 30 cm/s
C. 35 cm/s
D. 27 cm/s
Câu 26: Một sóng âm có tần số f = 100Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm M. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là
330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng nên vận tốc truyền sóng là 340 m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa
hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Tính khoảng cách AB.
A. 3,4 m.
B. 112,2m.
C. 225 m.
D. 3,3m.
Câu 27: Một dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản (tần số
nhỏ nhất) do dây đàn phát ra bằng
v
2v
v
v
A. .
B.
C.
D.
2
4
Câu 28: Một sợi dây dài l = 2 m, hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài
nhất bằng
A. 1 m.

B. 2 m.
C. 4 m.
D. 0,5 m.
Câu 29: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần
nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
A. 7,5 m/s
B. 300 m/s
C. 225 m/s
D. 75 m/s
Câu 30: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần
nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là
A. f = 50 Hz.
B. f = 125 Hz.
C. f = 75 Hz.
D. f = 100 Hz.
Câu 31: Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là v = 40 m/s, hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200 Hz,
trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây?
A. f = 90 Hz.
B. f = 70 Hz.
C. f = 60 Hz.
D. f = 110 Hz.
Câu 32: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. uốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài
của sợi dây phải bằng
A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng.
D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
Câu 33: Dây AB hai đầu cố định dài ℓ, trên dây có sóng dừng với A và B là các nút sóng. Nếu tăng chiều dài lên gấp
đôi và A, B vẫn cố định thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài thêm 30cm và hai đầu A, B vẫn cố định thì
trên dây có 8 nút sóng. Chiều dài ℓ của dây AB là:

A. 50 cm.
B. 75 cm.
C. 150 cm.
D. 100 cm.
Câu 34: Một sợi dây đàn hồi được căng giữa hai điểm cố định. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất
là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 bằng
A. 6.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 35: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng
dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 là:
A. 1,5.
B. 2.
C. 2,5.
D. 3.
Câu 36: Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố đinh. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz.
Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng 380 Hz ÷ 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng 8 kHz ÷11 kHz,
có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 5.
Câu 37: Một sợi dây đàn hồi dài 90cm một đầu gắn với nguồn dao động, một đầu tự do. Khi dây rung với tần số
10Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 múi trên dây. Nếu đầu tự do của đầu dây được giữ cố định và tốc độ
truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để tiếp tục có
sóng dừng trên dây.
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 6 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

A. 10/9 Hz.
B. 10/11 Hz.
C. 11/9 Hz.
D. 12 Hz.
Câu 38: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng không đổi trên dây. Ban đầu thấy trên
dây có 3 bụng sóng. Tăng tần số lên 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Để trên dây có 6 bụng sóng thì cần tiếp tục
tăng tần số thêm:
A. 60 Hz.
B. 30 Hz.
C. 10 Hz.
D. 50 Hz.
Câu 39: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB (một đầu cố định, một đầu tự do), chiều dài dây là 2 m, tần số sóng dừng
là 50 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây, biết tốc độ đó trong khoảng 75 m/s đến 85 m/s
A. 78 cm/s.
B. 82 cm/s.
C. 84 cm/s.
D. 80 cm/s.
Câu 40: Một dây đàn hồi AB dài 2 m căng ngang, B giữ cố định, A dao động điều hòa theo phương vuông góc với
dây với tần số f có thể thay đổi từ 63 Hz đến 79 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m/s. Để trên dây có sóng dừng
với A, B là nút thì giá trị của f là
A. 76 Hz.
B. 64 Hz.
C. 68 Hz.

D. 72 Hz.
Câu 41: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng trên dây 8 m/s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao
động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá
trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?
A. 3.
B. 15.
C. 5.
D. 7.
Câu 42: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với
tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s. Trong quá trình thay đổi tần số
rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, coi đầu nối với cần
rung là nút sóng)
A. 8 lần.
B. 9 lần.
C. 7 lần.
D. 4 lần.
Câu 43 (CĐ-2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng
sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là
v
nv
A.
B.
.
C.
.
D.
.
.
2nv
n

nv
Câu 44: Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ, cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc
20 cm/s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Giá trị bước sóng  là :
A. 20 cm.
B. 10cm
C. 5cm
D. 15,5cm
Câu 45: Trên một sợi dây đàn hồi nằm ngang có sóng dừng với hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là v =
10m/s. Quan sát trên dây thấy ngoài hai đầu dây còn có ba điểm không dao động nữa, ngoài ra khoảng thời gian giữa
hai lần sợi dây duỗi thẳng nằm ngang là 0,05 s Chiều dài của dây là
A. 2 m
B. 2,5 m
C. 1 m
D. 1,25 m
Câu 46 (ĐH-2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta
quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa
hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 8 m/s.
B. 4m/s.
C. 12 m/s.
D. 16 m/s.
Câu 47: Một ống dựng đứng trong có chứa nước. Độ cao lớp nước có thể điều chỉnh. Tại mặt ống có đặt 1 âm thoa
nằm ngang, âm thoa giao động với tần số 500Hz. Tốc độ truyền sóng trong không khí là 340m/s. Điều chỉnh mực
nước sao cho cột không khí có chiều cao thích hợp thì trong ống có sóng dừng với bụng tại miệng ống và nút tại mặt
nướC. Khi chiều cao cột không khí trong ống thay đổi trong khoảng từ 50cm tới 60cm, kể cả bụng sóng ở miệng ống,
trong ống có mấy bụng sóng.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 48: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng
đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất. Biết tốc
độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào
ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhất
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 7 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 49: Một âm thoa phát âm có tần số không đổi được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín. Để thay đổi
chiều cao cột không khí trong ống, ta rót nước từ từ vào trong ống, thấy rằng cứ đổ thêm lượng nước có chiều cao 25
cm ta lại nghe âm phát to nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Xác định tần số của âm thoa
A. 850 Hz.
B. 680 Hz.
C. 510 Hz.
D. 340 Hz.
Câu 50: Một âm thoa T đặt trên miệng một ống thủy tinh hình trụ chứa nước có chia độ, gần đáy ốngcó vòi tháo nước
để hạ thấp dần mực nước. người ta nhận thấy có 2 vị trí liên tiếp của cột khôngkhí AB là 39cm và 65cm thì âm thanh
do âm thoa phát ra nghe rõ nhất. Cho vận tốc âm trong không khí là v =330(m/s). Tìm tần số của âm thoa.
A. 654 Hz
B. 327 Hz

C. 1269 Hz
D. 164Hz
Câu 51: Một âm thoa có tần số dao động riêng là 900 Hz đặt sát miệng một một ống thí nghiệm hình trụ cao 1,2 m.
Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 20 cm (so với đáy) thì thấy âm được khuếch đại rất mạnh. Tốc độ truyền âm
trong không khí là
A. 327 cm/s
B. 315 cm/s
C. 340 cm/s
D. 353 cm/s
Câu 52: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì
A. khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì sóng.
B. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng.
C. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn dao động cùng pha.
D. tất cả các phần tử trên dây đều đứng yên.
Câu 53: Sóng dừng trên dây nằm ngang. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là trung điểm AB. Biết CB =
4cm. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là 0,13s. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 1.23m/s
B. 2,46m/s
C. 3,24m/s
D. 0,98m/s
Câu 54: Dây AB dài 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM =
14 cm. Tổng số bụng sóng trên dây AB là
A. 9.
B. 10.
C. 11.
D. 12.
Câu 55: Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 4
(kể từ B). Tổng số nút trên dây AB là
A. 9.
B. 10.

C. 11.
D. 12.
Câu 56: ột sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người ta
thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 kể từ B) là 5 cm. Bước sóng  có giá trị là
A.  = 4 cm.
B.  = 5 cm.
C.  = 8 cm.
D.  = 10 cm.

 x   
Câu 57: Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u  4cos 
  cos  20t   cm, trong đó
4
2
2

 
x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là
A. 80 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 20 cm/s.

Câu 58: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y = 10cos(0,2πx)sin(20πt+ ), x và y đo bằng cm, t đo bằng
4
giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là
A. 20 cm.
B. 40 cm.
C. 10 cm.
D. 25 cm.


  
Câu 59: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u  2sin  x  cos  20t   cm), trong đó u là li độ tại thời điểm
2
4  
t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một khoảng x x đo bằng cm, t đo bằng giây). Tốc
độ truyền sóng trên dây là
A. 80 cm/s.
B. 60 cm/s.
C. 40 cm/s.
D. 20 cm/s.
Câu 60: ột sợi dây AB dài 20cm, hai đầu cố định. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng các điểm trên dây dao động với

  
phương trình u  0,6sin  x  cos  20t  , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Số điểm bụng và điểm nút
4
2  
sóng trên đoạn dây kể cả A, B) là
A. 8 bụng, 8 nút.
B. 9 bụng, 10 nút.
C. 10 bụng, 11 nút.
D. 8 bụng, 9 nút.
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 8 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Dạng 2: Biên Độ Dao Động Các Điểm Trên
Dây Có Sóng Dừng
 Kiến Thức Cần Nhớ
 Trên dây có sóng dừng, trừ các nút tất cả các điểm còn
lại dao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha với nhau. Dễ
thấy các điểm thuộc cùng một bụng dao động cùng pha;
thuộc hai bụng liên tiếp dao động ngược pha!
 Nếu chọn trục Ox với O là một nút bất kì, thì biên độ dao
động AM của một điểm
được tính theo công thức:
AM  A b. sin

AM

Ab

AM

x

O
x

M

2x
; trong đó Ab là biên độ bụng sóng.

 Hai điểm M và N có tọa độ xM và xN mà
2 x M
2 x M
sin
sin
  0 thì cùng pha còn
  0 thì ngược pha.
2 x N
2 x N
sin
sin

 Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng)
Ví Dụ 1:
Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí


cân bằng cách N những đoạn lần lượt là

. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác
12
8
không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
u
u
u

u
1
1
A. 1   2
B. 1 
C. 1  2
D. 1  
u2
u2
u2
u2
3
3
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chọn đáp án ……..
Ví Dụ 3:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng
gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao
động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s.
C. 1 m/s.
D. 0,25 m/s.
Lời Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 9 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Chọn đáp án ……..

 Bài Tập Tự Luyện
Câu 1 (ĐH-2012): Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng
hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên
dây có giá trị bằng
A. 30 cm.
B. 60 cm.
C. 90 cm.
D. 45 cm.
Câu 2: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi căng ngang dài 1,2 m. Trên dây có ba điểm liên tiếp M, N, P dao động cùng
biên độ. MN = NP = 10 cm. Số điểm nút trên dây là
A. 9.
B. 6.

C. 8.
D. 7.
Câu 3: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu tự do. Người ta thấy trên dây có những điểm
l
dao động cách nhau l1 
thì dao động với biên độ a1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì
16
các điểm đó có cùng biên độ a2 (a2 > a1) Số điểm bụng trên dây là
A. 9
B. 8
C. 5
D. 4
Câu 4: Một sợi dây đàn hồi O = 180cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng,
biên độ dao động của phần tử tại bụng sóng là 3,0cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là
1,5 2 cm. Khoảng cách ON bằng
A. 18 cm.
B. 36 cm.
C. 9,0 cm.
D. 24 cm.
Câu 5: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a. Tại một

điểm cách một nút một khoảng
thì biên độ dao động của phần tử trên dây là:
8
a
A.
B. a 2.
C. a 3.
D. a.
2

Câu 6: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách
nhau l1 thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 (l2 > l1) thì các điểm
đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là:

A. 4 2 cm
B. 4 cm
C. 2 2 cm
D. 2 cm
Câu 7: Một sóng dừng trên dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ 2a. Ta thấy những
điểm có cùng biên độ ở gần nhau, cách đều nhau 12 cm. Tìm bước sóng và biên độ của những điểm đó
A. 24 cm và a 3
B. 24 cm và a
C. 48 cm và a 3
D. 48 cm và a 2
Câu 8: Sóng dừng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm
và N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một
khoảng bằng λ/4. Kết luận sai là
A. Hai điểm luôn cùng tốc độ dao động.
B. Hai điểm dao động với cùng biên độ.
C. Pha dao động của hai điểm lệch nhau π/2 rad.
D. Hai điểm dao động ngược pha nhau
Câu 9: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình
dao động tại đầu A là uA = acos100t. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là
điểm bụng dao động với biên độ b (b  0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1 m. Giá trị của b và tốc truyền sóng
trên sợi dây lần lượt là
A. a 2 ; v = 200 m/s.
B. a 3 ; v = 150 m/s.
C. a; v = 300 m/s.
D. a 2 ; v = 100 m/s.
Câu 10: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết phương trình

dao động tại đầu A là uA = 4cos50t (cm). Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải
là điểm bụng dao động với biên độ a (với a  0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 60 cm. Giá trị của a và tốc truyền
sóng trên sợi dây lần lượt là:
A. 2 2 cm; 60 m/s.
B. 4 3 cm; 50 m/s.
C. 4 2 cm; 80 m/s.
D. 4 2 cm; 60 m/s.
Câu 11: Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M và N trên dây có cùng biên
độ dao động 2,5 cm, cách nhau 20 cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Bước sóng trên dây là
A. 120 cm
B. 80 cm
C. 60 cm
D. 40 cm
Câu 12:, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ dao động 2 2 cm, dao
động tại P ngược pha với dao động tại M và MN = NP. Biên độ dao động tại điểm bụng sóng là
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 10 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

A. 2 2 cm.
B. 3 2 cm.
C. 4 cm.
D. 4 2 cm.
Câu 13:, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N

cùng pha với dao động tại M. Biết MN = 2NP = 20 cm và tần số góc của sóng là 10 rad /s. Tính tốc độ dao động tại
điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng
A. 80 cm /s
B. 40 cm/s
C. 120 cm /s
D. Đáp án khác
Câu 14: Thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và chiều dài 36cm, người ta thấy có 6 điểm
trên dây dao động với biên độ cực đại. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,25 s. Khoảng
cách từ bụng sóng đến điểm gần nó nhất có biên độ bằng nửa biên độ của bụng sóng là
A. 4 cm
B. 2 cm
C. 3 cm
D. 1 cm
Câu 15: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây
duỗi thẳng là 0,1 s, tốc độ truyền sóng trên dây là 3 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao
động cùng pha và có biên độ dao động bằng một nửa biên độ của bụng sóng là:
A. 20 cm
B. 30 cm
C. 10 cm
D. 8 cm
Câu 16: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị


trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là

. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác
12
8
không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
u

u
u
u
1
1
A. 1   2
B. 1 
C. 1  2
D. 1  
u2
u2
u2
u2
3
3
Câu 17: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và I là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng một phía với I và


có vị trí cân bằng cách I những đoạn lần lượt là
và. Ở vị trí có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với
6
4
M2 là
A.

u1
6

u2
3

B.

u1
6

u2
3

C.

u1
6

u2
2

D.

Câu 18: Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm tại vị trí

u1
3

u2
2

trên dây AB có biên

độ 2 3 cm; N là vị trí trên dây AB gần nhất có biên độ 2 2 cm. Khoảng cách N bằng

λ

λ
λ
A.
B.
C.
D.
6
12
24
24
Câu 19: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40sin 2,5πx)cos ωt) mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t
của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính bằng mét, t đo bằng s).
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của
điểm N cách nút sóng 10 cm là 0,125s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A. 320 cm/s
B. 160 cm/s
C. 80 cm/s
D. 100 cm/s
Câu 20(ĐH-2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là
một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần
mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s.
C. 1 m/s.
D. 0,25 m/s.
Câu 21: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định với bước sóng 30 cm.
Gọi B là điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm giữa A và B, biết AC = 2BC. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần
liên tiếp mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,05 s. Tính tốc độ truyền

sóng?
A. 100 cm/s
B. 60 cm/s
C. 120 cm/s
D. 80 cm/s
Câu 22: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm
bụng gần A nhất với AB = 18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng,
khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ
truyền sóng trên dây là:
A. 4,8m/s.
B. 2,4m/s.
C. 3,2m/s.
D. 5,6m/s.

Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà
Nguồn :
Hocmai.vn
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 11 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN
Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng.
Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực.
Học mọi lúc, mọi nơi.
Tiết kiệm thời gian đi lại.
Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VNChương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất.
Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam.
Thành tích ấn tượng nhất: đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên.
Cam kết tư vấn học tập trong suốt quá trình học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN

Là các khoá học trang bị toàn
bộ kiến thức cơ bản theo
chương trình sách giáo khoa
(lớp 10, 11, 12). Tập trung
vào một số kiến thức trọng
tâm của kì thi THPT quốc gia.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Là các khóa học trang bị toàn

diện kiến thức theo cấu trúc của
kì thi THPT quốc gia. Phù hợp
với học sinh cần ôn luyện bài
bản.

Là các khóa học tập trung vào
rèn phương pháp, luyện kỹ
năng trước kì thi THPT quốc
gia cho các học sinh đã trải
qua quá trình ôn luyện tổng
thể.

Là nhóm các khóa học tổng
ôn nhằm tối ưu điểm số dựa
trên học lực tại thời điểm
trước kì thi THPT quốc gia
1, 2 tháng.

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG DỪNG
(ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ
Đây là tài liệu đi kèm theo bài giảng “Sóng dừng” thuộc khóa học PEN-M: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy Phạm

Văn Tùng). Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu bài giảng trước khi làm bài tập tự
luyện và so sánh với đáp án này.

Dạng 1: Đếm Bụng, Nút Trên Dây Có Sóng Dừng
01. B

02. D

03. D

04. B

05. A

06. C

07. B

08. D

09. C

10. A

11. A

12. C

13. D

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

14. D

15. C

16. D

17. C

18. A

19. D

20. C

21. A

22. A

23. D

24. C

25. B

26. B

27. B

28. C

29. D

30. A

31. C

32. D

33. B

34. C

35. D

36. A

37. B

38. C

39. D

40. D

41. A

42. A

43. D

44. A

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. A

51. A

52. A

53. A

54. B

25. C

56. A

57. A

58. A

59. A

60. C

Câu 1:
Khi vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Chọn đáp án B.

Câu 8:
Trên sợi dây có 5 nút sóng, vậy có 4 bó sóng. Mỗi bó sóng có chiều dài nửa bước sóng
4
v


T


2

 2    1m

 f  1.100  100m / s 

Chọn đáp án D.

Câu 9:
Ta có : k = 6

 3    0, 6m
2
v  . f  0, 6.100  60m / s

lk

Chọn đáp án C.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 1 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 10:
5 nút => 4 bó sóng=> 4.


2

 1m =>   0,5m

Chọn đáp án A.

Câu 12:
lk

Số bụng sóng = k = 4 => 

2

; v = f

Chọn đáp án C.

Câu 13:
l=k


2

=4


2

  = 50 cm  v = f =25m/s.

Chọn đáp án D.

Câu 14:
 = 50cm
l = k/2  k = 4
Chọn đáp án D.

Câu 19:
* Trong bài này dây AB 2 đầu cố định thì khi có sóng dừng sẽ hình thành số nguyên bó (k bó) và 2 đầu là 2
nút (mà mỗi bó dài lamda/2) nên điều kiện là

* Lúc đầu tần số là f=42Hz hình thành 4 bụng ứng với 4 bó nên
(1) (k=4, f=42)
* Sau đó tần số mới là f’ = ? để có 6 bụng ứng với 6 bó nên

(2) ( k=6, f=f’ = ?)
* Giải hệ trên suy ra f’=63Hz Chọn đáp án D.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 2 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 23:
Khi B tự do: l = (2k  1)
Khi B cố định : l = k


4

2

 (2.5  1)
5

v
v
(1)
 11.
4 f1
4 f1

v
(2)
2 f2

Từ (1),( 2): f2=20Hz
Chọn đáp án D.

Câu 26:
Gọi AB = l; k1 và k2 là số bước sóng lần thứ nhất và lần thứu hai
Bước sóng trong các lần truyền: 1 = v1/f = 3,3m; 2 = v2/f = 3,4m
l = k11 = k22 Do 1 ——-> 3,3k1 = 3,4(k1 – 1) —–> k1 = 34. Do đó AB = 3,3 x 34 = 112,2 m.
Chọn đáp án B.

Câu 33:
Điều kiên để có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định:
– Khi tăng chiều dài lên gấp đôi:
– Khi tăng chiều dài thêm 30 cm:

2l  10


2

lk

2

 5

l  0,3  7


2

 3,5

2l
5

 l  0,75(m)  75(cm)
l

0
,
3

3
,
5
– Lập tỉ số:
Chọn đáp án B.

Câu 38:

l

k  kv


2 2f

f3 

3v
(1)
2l

f6 

; f5 = f3 + 20 

5v
2l

(2)

Từ (1) và (2)  f3 = 30Hz

6v
= 2f3 = 60Hz = f5 + 10
2l

Chọn đáp án C.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 3 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Câu 42:
Do đầu dưới tự do nên sóng dừng trên dây một dầu nút một dầu bụng
—-> l = (2k + 1)
100 ≤ (2k + 1)

v
v

= (2k + 1)
——> f = (2k + 1)
4l
4

4f

v
≤ 125 ——-> 29,5 ≤ k ≤ 37 ——> 30 ≤ k ≤ 37 :
4l

có 8 giá trị của k. 8 lần.
Chọn đáp án A.

Câu 43:
ln


2

n

vT
2l
T
l
T 
t 
2
nv
2 nv

Chọn đáp án D.

Câu 46:1, 2m  3. 2
   0, 8m


 v   8m/ s

T
T  0 ,1s
 T  0 ,05s
 2
Chọn đáp án A.

Câu 48:
Khi âm khuếch đại thì đầu trên là một bụng sóng, đầu dưới là một nút sóng
Khi đó ta có l = (2k + 1)/4  l = (2k + 1)v/f; (  = v/f )
Với l = 80 – 30 = 50cm = 0,5m; f = 850Hz
Do đó ta có: 0,5 = (2k + 1)v/4.850 suy ra v = 4.850.0,5/(2k+1)
(Do v nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s)
=> k=2 ta được v = 340m/s
Tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm 2 vị trí của mực nước (ứng với k=0, k=1) cho âm được khuếch
đại mạnh nhất.
Chọn đáp án B.

Câu 51:
Tương tự câu 48

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 4 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Câu 53:

SÓNG CƠ.

AC B
  

Bước sóng  = 8CB = 32 cm

Áp dụng công thức: Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d; 2a biên độ của bụng sóng
u  2a cos(

uC = 2acos(

2d


2d

uB = 2acos(t –

+


2

) cos(t 


2

)

3
2 .4 
)cos(t – ) = 2acos(
+ )cos(t – ) = 2acos(
)cos(t – )
4
2
2
2
2
2
32


)
2

uC = uB —-> cos(t –


) = 0 B và C cùng qua VTCB
2

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ, cùng qua VTCB là nửa chu kỳ. Do đó
T
= 0,13s ——> T = 0,26s
2

—–>Vận tốc truyền sóng trên dây.: v =

0,32

=
= 1,23 m/s.
T
0,26

Chọn đáp án A.

Câu 57:

Phương trình sóng dừng có dạng


 x   
  cos  20t   =>
2
 4 2 

Theo bài ta có u  4cos 
Chọn đáp án A.

Câu 58:

Phương trình sóng dừng có dạng
Theo bài ta có y = 10cos(0,2πx)sin(20πt+


) =>
4

=> Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng

sóng đến một nút sóng khác là
Chọn đáp án A.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 5 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Câu 59:

Phương trình sóng dừng có dạng
 




Theo bài ta có u  2sin  x  cos  20t   =>
4
2

Chọn đáp án A.

Câu 60:

Phương trình sóng dừng có dạng
 



Theo bài ta có u  0,6sin  x  cos  20t   =>
2
4

Có dây AB dài 20cm, hai đầu cố định => Số điểm bụng là

, số nút (tính cả A và B) là 11

Chọn đáp án C.
Dạng 2: Biên Độ Dao Động Các Điểm Trên Dây Có Sóng Dừng
01. B

02. D

03. A

04. C

05. B

06. A

07. D

08. C

09. A

10. A

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. A

17. D

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

Câu 1:

Các điểm có cùng biên độ đều cách đều nhau thì cách nhau một khoảng λ/4 =15cm.Vậy   60 cm
Chọn đáp án B.

Câu 3:
Các điểm cách đều nhau l1 và l2 đều dao động nên các điểm này không phải là các điểm nút
a1 l1 =


4

và l2 =

l


—-> l1 =
=
—–> l = 4 Vì hai đầu dây tự do nên
16
2
4

=> Số điểm bụng trên dây là: là 4×2 +1 = 9
Chọn đáp án A.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 6 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Câu 4:

Chọn đáp án C.

Câu 6:
Nhận xét:
M M M M

  

Khi có sóng dừng, các điểm cách đều
nhau dao động với cùng biên độ gồm 3 loai:
* Các bụng sóng B:

B

Khoảng cách giữa 2 điểm liền kề

B

B
B


2

Biên độ dao động là aB = 2a
* Các điểm nút sóng N:
Khoảng cách giữa 2 điểm liền kề


2

Biên độ dao động là aN = 0
* Các điểm M:
Khoảng cách giữa 2 điểm liền kề


4

Biên độ dao động là aM = a 2
Theo bài ra ta có: l2 > l1 : a1 = 4cm ; l1 =


4

—->a 2 = 4 cm—-> a = 2 2 cm

Các điểm cách nhau l2 là các bụng sóng nên a2 = 2a = 4 2 cm .
Chọn đáp án A.

Câu 9:
Các điểm dao động với biên độ b  0 và b  2a (tức là không phải là điểm nút và điểm bụng) cách đều nhau
thì khoảng cách giữa hai điểm bằng /4 = 1m —-> = 4m.
Do đó v = f = 4.50 = 200 (m/s)

Theo hình vẽ ta thấy b =

2a 2
=a 2
2

(Biên độ của bụng sóng là 2a) Chọn đáp án A.
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 7 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Câu 11:
* M và N cách đều nút 1 đoạn : d = 10cm, ta có :
aM = 2asin2

P

d
(2a = 5cm)4

O

d
d
=>2asin2 = ½ => 2 = /6 => d = /12 =>  = 120cm

M

Bụng


N

Chọn đáp án A.

Nút

Câu 12:
– M, N, P là ba điểm liên tiếp nhau có cùng biên độ, có MN = NP

P

và dao động tại P ngược pha với dao động tại M. Vậy M, N, P có vị trí
như hình vẽ.


4

O

Từ hình vẽ, suy ra MN  NP 


4

 PB 


8

M

Độ lệch pha biên độ giữa P và B là:

 

2 .PB

Vậy 2 2  AB .cos


4

2 .

Bụng


N

Nút

8 

4

 AB 

2 2
 4cm. Chọn đáp án C
2
2

Chọn đáp án C.

Câu 13:
M và N dao động cùng pha nên ở cùng bó sóng
Do vậy MP =

= 30cm
2

N

M

P

( vì MN = 2NP = 20 cm)—->
Suy ra bước sóng  = 60cm
Biên độ của sóng tại M cách nút d = 5cm = /12: aM = 2acos(

2d

+


) = 4cm—–>
2

Với a là biên độ của nguồn sóng
aM= 2acos(

2  

 
+ ) = 2acos( + ) = a = 4cm
 12 2
6 2

Biên độ của bụng sóng aB = 2a = 8cm
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 8 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

SÓNG CƠ.

Tốc độ của bụng sóng khi khi sợi dây có dạng một đọan thẳng tức khi các điểm của sợi dây qua VTCB
v = AB = 2πf aB = 502,4 cm/s.
Chọn đáp án D.

Câu 14:
* l=6/2 => = 12cm ; T/2=0,25 => T = 0,5s
* aM = abcos(2d/) = ab/2 => cos(2d/) = 1/2 => (2d/) = /3 => d = /6 = 2 cm
Chọn đáp án B.

Câu 15:
T = 2.0,1 = 0,2s
Bước sóng
 = v.T = 0,6m = 60cm
Các điểm trong cùng một bó sóng dao động cùng pha

Phương trình sóng dừng tại M cách nút N một khoảng d
u  2a cos(

2d

2d

AM = 2a cos(
—–>

2d

+


2

+

) cos(t 

2

)

1
2d 

) = a —–> cos(
+ )=
2

2
2

1 1 k


= ± + k—-> d = (± – + )
6 4 2
2
3

——-> d1 = (——-> d2 = (

1 1 k
1 1 1

– + ) —–>d1min = (- + ) —-> d1min =
12
6 4 2

6 4 2

1 1 k
1 1 1
5
– + ) —–>d2min = ( – + ) —-> d2min =
6 4 2
6 4 2
12

MM’ = d2min – d1min =

5 

=
= 20 cm .
12 12
3

Chọn đáp án A.

Câu 16:
Biểu thức của sóng dừng tại điểm M cách nút N: NM = d. Chọn gốc tọa độ tại N
d1 = NM1 = uM = 2acos(; d2 = NM2 =
12
8

2d


2

)cos(t –

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12


)
2

– Trang | 9 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

Biên độ của sóng tại M aM = 2acos(

2d


2

)

a1 = 2acos(

 
2  


+ ) = 2acos(
+ ) = 2acos = a 2 (cm)
 8
4
2
2
4

a2 = 2acos(

2 
2

 
+ ) = 2acos( + ) = 2acos
= – a (cm)

 12
3
6 2
2

Ở c ng mộ

i điểm m

ai p ần

ại đó có i độ khác không thì tỉ số giữa i độ của M1 so với M2

u1 a1
=
=u2 a2

2.

Chọn đáp án A.

Câu 20:
Ta có biên độ sóng dừng tại một điểm M trên dây, cách đầu cố định A đoạn d là:
AM = 2a|sin

2d

với a là biên độ nguồn sóng. Ta có:

|

* Biên độ sóng tại điểm B ( d B 

* Biên độ sóng tại điểm C ( d C 


4

 10    40cm ): AB = 2a

2

AB 
 )  AC = 2a|sin
2
8


8 |  2a. 2  A 2
B
2

2

* Vì có thể coi điểm B như một chất điểm dao động điều hoà với biên độ AB, thì thời gian ngắn nhất giữa

hai lần điểm B có li độ AB

2
T

là t   0,2  T  0,8s  v   0,5m / s
4
T
2

Chọn đáp án B.

Câu 22:

A là nút B là bụng khoảng cách AB=/4  =72 (cm)

MA=AB-MB=6(cm)
Biên độ dao động tại B là a thì biên độ dao động tại điểm M cách A một khoảng d là
a M  a sin

2d
2.6 a
 a sin


72
2

(Sách giáo khoa cho dạng cosin, ta chuyển sang dạng sin cho dễ làm)

1
Vận tốc cực đại tại M là vM  .a M  .a
2

Ta xét xem ở vị trí nào thì tốc độ của B bằng vM

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

– Trang | 10 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
SÓNG CƠ.

Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN – M: Môn Vật lí (Thầy Hà – Tùng)

v  . a 2  x 2 

1
a 3
.a  x  
2

2

Khi đi từ VTCB ra biên tốc độ giảm, do đó tốc độ của B nhỏ hơn vM trong một phần ư c u kỳ khi
vật đi từ x 

a 3
T
đến biên a; mà thời gian đó là

12
2

Vậy v 

T 0,1

12 4

 T  0,3(s)

 72

 240 (cm / s) =2,4 (m/s)
T 0,3

Chọn đáp án B.

Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà
Nguồn

Xem thêm: este – Wiktionary

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

– Trang | 11 –

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN
Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng.
Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực.
Học mọi lúc, mọi nơi.
Tiết kiệm thời gian đi lại.
Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VNChương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất.
Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam.
Thành tích ấn tượng nhất: đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên.
Cam kết tư vấn học tập trong suốt quá trình học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN

Là các khoá học trang bị toàn
bộ kiến thức cơ bản theo
chương trình sách giáo khoa
(lớp 10, 11, 12). Tập trung
vào một số kiến thức trọng
tâm của kì thi THPT quốc gia.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Là các khóa học trang bị toàn
diện kiến thức theo cấu trúc của
kì thi THPT quốc gia. Phù hợp
với học sinh cần ôn luyện bài
bản.

Là các khóa học tập trung vào
rèn phương pháp, luyện kỹ
năng trước kì thi THPT quốc
gia cho các học sinh đã trải
qua quá trình ôn luyện tổng
thể.

Là nhóm các khóa học tổng

ôn nhằm tối ưu điểm số dựa
trên học lực tại thời điểm
trước kì thi THPT quốc gia
1, 2 tháng.

 Khoảng cách gần nhất giữa nút sóng và bụng sóng là một phần tư bước sóng3. Điều kiện có sóng dừng  Khi hai đầu cố định và thắt chặt thì chiều dài dây phải thỏa mãn nhu cầu : k  hay f  nTrong đó : n là số bụng sóng.  Số nút sóng là : n + 1 ; khi đó trên dây có 1 bụng, 2 nút2l  Tần số để có sóng dừng phải bằng nguyên lần tần số nhỏ nhất.  Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng : fmin   Khi một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự do thì chiều dài dây phải thỏa mãn nhu cầu : n    hay f  ( 2 n  1 ) 2 4T rong đó : n là số bụng sóng có trên dây ( kể cả bụng ở đầu tự do ).  Số bụng sóng bằng số nút sóng và bằng n. 4 l  Tần số để có sóng dừng phải bằng lẻ lần tần số nhỏ nhất  Tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng : fmin  Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 1 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.  Bài Tập Mẫu ( Video Bài Giảng ) Ví Dụ 1 ( ĐH-2007 ) : Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định và thắt chặt còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là : A. 60 m / sB. 80 m / sC. 40 m / sD. 100 m / sLời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 2 ( ĐH-2009 ) : Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định và thắt chặt, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trêndây có tần số 100H z. Tốc độ truyền sóng trên dây là : A. 20 m / sB. 600 m / sC. 60 m / sD. 10 m / sLời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 3 ( ĐH-2012 ) : Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định và thắt chặt đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 15 m / sB. 30 m / sC. 20 m / sD. 25 m / sLời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 4 ( ĐH-2010 ) : Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa xê dịch điềuhòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng không thay đổi, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trêndây là 20 m / s. Kể cả A và B, trên dây cóA. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 5 ( ĐH-2011 ) : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định và thắt chặt. Trên dây có sóng dừng, vận tốc truyền sóng không đổi. Khi tầnsố sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây làA. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 2 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Ví Dụ 6 : Một sợi dây AB dài 1,2 m căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa xê dịch điều hòavới tần số 100 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng không thay đổi, A được coi là nút sóng. Tổng số bụng và nút là 13. Tốc độ truyền sóng làA. 15 m / sB. 40 m / sC. 20 m / sD. 25 m / sLời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 7 : Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây ( coi A lànút ). Với đầu B tự do và tần số xê dịch của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và thắt chặt và coi tốcđộ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số xê dịch của đầu A phải bằngA. 23 Hz. B. 18 Hz. C. 25 Hz. D. 20 Hz. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 8 : Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhaunhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng : A. 7,5 m / sB. 300 m / sC. 225 m / sD. 75 m / sLời Giải : … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 9 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, vận tốc truyền sóng trên dây 8 m / s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao độngtheo phương ngang với tần số f biến hóa từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quy trình đổi khác tần số, có bao nhiêu giátrị tần số hoàn toàn có thể tạo sóng dừng trên dây ? A. 3. B. 15. C. 5. D. 7. Lời Giải : … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 10 ( ĐH-2008 ) : Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định và thắt chặt, người ta quan sát thấyngoài hai đầu dây cố định và thắt chặt còn có hai điểm khác trên dây không giao động. Biết khoảng chừng thời hạn giữa hai lầnliên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây làA. 8 m / s. B. 4 m / s. C. 12 m / s. D. 16 m / s. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 3 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Ví Dụ 11 : Một âm thoa có tần số xê dịch riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình tròn trụ đáy kín đặt thẳngđứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất. Biết vận tốc truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng chừng từ 300 m / s đến 350 m / s. Hỏi khi liên tục đổnước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhấtA. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … ..  Bài Tập Tự LuyệnCâu 1 ( CĐ-2012 ) : Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định và thắt chặt, phát biểu nào sau đây đúng ? A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Câu 2 : Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản tự do, phát biểu nào sau đây đúng ? A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Câu 3 : Trong quy trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phảnxạ sẽA. luôn cùng pha. B. không cùng loại. C. luôn ngược pha. D. cùng tần số. Câu 4 ( CĐ-2007 ) : Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định và thắt chặt, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là2vA. . B.C.D. 2 l4lCâu 5 ( CĐ-2012 ) : Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là . Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề làB. 2 . C.. D. . Câu 6 : Trong hiện tượng kỳ lạ sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tục bằngA. 1 số ít nguyên lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. 50% bước sóng. D. một bước sóng. Câu 7 : Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằngA. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. hai bước sóng. D. 50% bước sóng. Câu 8 ( ĐH – 2007 ) : Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cốđịnh còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là : A. 60 m / sB. 80 m / sC. 40 m / sD. 100 m / sCâu 9 ( ĐH-2009 ) : Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định và thắt chặt, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóngtruyền trên dây có tần số 100H z. Tốc độ truyền sóng trên dây là : A. 20 m / sB. 600 m / sC. 60 m / sD. 10 m / sCâu 10 ( ĐH-2013 ) : Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định và thắt chặt, đang có sóng dừng với 5 nút sóng ( kể cả haiđầu dây ). Bước sóng của sóng truyền trên dây là : A. 0,5 mB. 2 mC. 1 mD. 1,5 mA. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 4 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 11 ( CĐ-2009 ) : Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định và thắt chặt, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trêndây có tần số 100 Hz và vận tốc 80 m / s. Số bụng sóng trên dây làA. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 12 ( CĐ-2010 ) : ột sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định và thắt chặt, đầu B gắn với một nhánh của âmthoa xê dịch điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng không thay đổi với 4 bụng sóng, B được coi là nútsóng. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 50 m / sB. 2 cm / sC. 10 m / sD. 2,5 cm / s. Câu 13 ( ĐH-2012 ) : Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định và thắt chặt đang có sóng dừng, tần số sónglà 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 15 m / sB. 30 m / sC. 20 m / sD. 25 m / sCâu 14 ( ĐH-2010 ) : Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn với một nhánh của âm thoadao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng không thay đổi, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyềnsóng trên dây là 20 m / s. Kể cả A và B, trên dây cóA. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng. Câu 15 : Một sợi dây AB căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa xê dịch điều hòa với tầnsố 25 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng không thay đổi, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m / s. Tổng số bụng sóng và nút sóng trên dây là 27. Chiều dài của dây bằngA. 0,312 cmB. 3,12 mC. 31,2 cmD. 0,336 mCâu 16 : Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định và thắt chặt. Tần số xê dịch của dây là 50H z, tốc độtruyền sóng trên dây là 4 m / s. Trên dây có : A. 5 nút ; 4 bụngB. 4 nút ; 4 bụngC. 8 nút ; 8 bụngD. 9 nút ; 8 bụngCâu 17 : Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định và thắt chặt, đầu B tự do giao động với tần 100 Hz, tốc độ truyền sóngtrên dây là 40 m / s. Trên dây có bao nhiêu nút và bụng sóng : A. có 6 nút sóng và 6 bụng sóng. B. có 7 nút sóng và 6 bụng sóng. C. có 7 nút sóng và 7 bụng sóngD. có 6 nút sóng và 7 bụng sóng. Câu 18 : Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với đầu B tự do. Tần số giao động củadây là 50H z, tốc độ truyềnsóng trên dây là 4 m / s. Trên dây có : A. 6 nút ; 6 bụng. B. 4 nút ; 4 bụng. C. 8 nút ; 8 bụng. D. 6 nút ; 4 bụngCâu 19 ( ĐH-2011 ) : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định và thắt chặt. Trên dây có sóng dừng, vận tốc truyền sóngkhông đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóngtrên dây làA. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz. Câu 20 : Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB thì thấy trên dây có 7 nút ( kể cả 2 nút ở 2 đầu AB ), biết tần sốsóng là 42 Hz. Cũng với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút ( tính cả 2 đầu AB ) thì tần sốsóng có giá trị làA. f = 30 Hz. B. f = 63 Hz. C. f = 28 Hz. D. f = 58,8 Hz .. Câu 21 : Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số giao động là 27H z thì thấy trên dây có 5 nút ( kể cả hai đầu cố địnhA, B ). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có toàn bộ 11 nút thì tần số giao động của nguồn làA. 67,5 Hz. B. 135H z. C. 10,8 Hz. D. 76,5 Hz. Câu 22 : Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định và thắt chặt được kích thích giao động với tần số 20H z thì trên dây có sóng dừngổn định với 3 nút sóng ( không tính hai nút ở A và B ). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao độngcủa sợi dây làA. 10 Hz. B. 12 Hz. C. 40 Hz. D. 50 Hz. Câu 23 : Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây ( coi A lànút ). Với đầu B tự do và tần số giao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và thắt chặt và coi tốc độtruyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số giao động của đầu A phải bằngA. 23 Hz. B. 18 Hz. C. 25 Hz. D. 20 Hz. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 5 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 24 : Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định và thắt chặt chiều dài sợi dây là 1 m, nêu tăng tần số f thêm 30 Hz thìsố nút tăng thêm 5 nút. Tính vận tốc truyền sóng trên dây ? A. 6 m / sB. 24 m / sC. 12 m / sD. 18 m / sCâu 25 : Một sợi dây được căng ngang giữa hai điểm cố định và thắt chặt A, B cách nhau 90 cm. Người ta kích thích để có sóngdừng với tần số f. Nếu tăng tần số thêm 3 Hz thì số nút tăng thêm 18. Tính vận tốc truyền sóng trên dây ? A. 18 cm / sB. 30 cm / sC. 35 cm / sD. 27 cm / sCâu 26 : Một sóng âm có tần số f = 100H z truyền hai lần từ điểm A đến điểm M. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là330 m / s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng nên tốc độ truyền sóng là 340 m / s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữahai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Tính khoảng cách AB.A. 3,4 m. B. 112,2 m. C. 225 m. D. 3,3 m. Câu 27 : Một dây đàn chiều dài ℓ, biết vận tốc truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản ( tần sốnhỏ nhất ) do dây đàn phát ra bằng2vA. . B.C.D.Câu 28 : Một sợi dây dài l = 2 m, hai đầu cố định và thắt chặt. Người ta kích để có sóng dừng Open trên dây. Bước sóng dàinhất bằngA. 1 m. B. 2 m. C. 4 m. D. 0,5 m. Câu 29 : Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gầnnhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng : A. 7,5 m / sB. 300 m / sC. 225 m / sD. 75 m / sCâu 30 : Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gầnnhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó làA. f = 50 Hz. B. f = 125 Hz. C. f = 75 Hz. D. f = 100 Hz. Câu 31 : Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là v = 40 m / s, hai đầu dây cố định và thắt chặt. Khi tần số sóng trên dây là 200 Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây ? A. f = 90 Hz. B. f = 70 Hz. C. f = 60 Hz. D. f = 110 Hz. Câu 32 : Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự do. uốn có sóng dừng trên dây thì chiều dàicủa sợi dây phải bằngA. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. 1 số ít chẵn lần một phần tư bước sóng. C. 1 số ít nguyên lần bước sóng. D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Câu 33 : Dây AB hai đầu cố định và thắt chặt dài ℓ, trên dây có sóng dừng với A và B là những nút sóng. Nếu tăng chiều dài lên gấpđôi và A, B vẫn cố định và thắt chặt thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài thêm 30 cm và hai đầu A, B vẫn cố định và thắt chặt thìtrên dây có 8 nút sóng. Chiều dài ℓ của dây AB là : A. 50 cm. B. 75 cm. C. 150 cm. D. 100 cm. Câu 34 : Một sợi dây đàn hồi được căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhấtlà f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2 / f1 bằngA. 6. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 35 : Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định và thắt chặt, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóngdừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2 / f1 là : A. 1,5. B. 2. C. 2,5. D. 3. Câu 36 : Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố đinh. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng chừng 380 Hz ÷ 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng chừng 8 kHz ÷ 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? A. 6. B. 7. C. 8. D. 5. Câu 37 : Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm một đầu gắn với nguồn giao động, một đầu tự do. Khi dây rung với tần số10Hz thì trên dây Open sóng dừng với 5 múi trên dây. Nếu đầu tự do của đầu dây được giữ cố định và thắt chặt và tốc độtruyền sóng trên dây không đổi thì phải biến hóa tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để liên tục cósóng dừng trên dây. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 6 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.A. 10/9 Hz. B. 10/11 Hz. C. 11/9 Hz. D. 12 Hz. Câu 38 : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định và thắt chặt, vận tốc truyền sóng không đổi trên dây. Ban đầu thấy trêndây có 3 bụng sóng. Tăng tần số lên 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Để trên dây có 6 bụng sóng thì cần tiếp tụctăng tần số thêm : A. 60 Hz. B. 30 Hz. C. 10 Hz. D. 50 Hz. Câu 39 : Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB ( một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự do ), chiều dài dây là 2 m, tần số sóng dừnglà 50 Hz. Tính vận tốc truyền sóng trên dây, biết vận tốc đó trong khoảng chừng 75 m / s đến 85 m / sA. 78 cm / s. B. 82 cm / s. C. 84 cm / s. D. 80 cm / s. Câu 40 : Một dây đàn hồi AB dài 2 m căng ngang, B giữ cố định và thắt chặt, A xê dịch điều hòa theo phương vuông góc vớidây với tần số f hoàn toàn có thể biến hóa từ 63 Hz đến 79 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m / s. Để trên dây có sóng dừngvới A, B là nút thì giá trị của f làA. 76 Hz. B. 64 Hz. C. 68 Hz. D. 72 Hz. Câu 41 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, vận tốc truyền sóng trên dây 8 m / s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần daođộng theo phương ngang với tần số f đổi khác từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quy trình đổi khác tần số, có bao nhiêu giátrị tần số hoàn toàn có thể tạo sóng dừng trên dây ? A. 3. B. 15. C. 5. D. 7. Câu 42 : Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần hoàn toàn có thể rung theo phương ngang vớitần số biến hóa được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m / s. Trong quy trình biến hóa tần sốrung của cần, hoàn toàn có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây ? ( Biết rằng khi có sóng dừng, coi đầu nối với cầnrung là nút sóng ) A. 8 lần. B. 9 lần. C. 7 lần. D. 4 lần. Câu 43 ( CĐ-2010 ) : Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định và thắt chặt. Trên dây đang có sóng dừng với n bụngsóng, vận tốc truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục sợi dây duỗi thẳng lànvA. B.C.D. 2 nvnvCâu 44 : Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ, cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc20 cm / s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời gian gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5 s. Giá trị bước sóng  là : A. 20 cm. B. 10 cmC. 5 cmD. 15,5 cmCâu 45 : Trên một sợi dây đàn hồi nằm ngang có sóng dừng với hai đầu cố định và thắt chặt, vận tốc truyền sóng trên dây là v = 10 m / s. Quan sát trên dây thấy ngoài hai đầu dây còn có ba điểm không xê dịch nữa, ngoài những khoảng chừng thời hạn giữahai lần sợi dây duỗi thẳng nằm ngang là 0,05 s Chiều dài của dây làA. 2 mB. 2,5 mC. 1 mD. 1,25 mCâu 46 ( ĐH-2008 ) : Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định và thắt chặt, người taquan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định và thắt chặt còn có hai điểm khác trên dây không xê dịch. Biết khoảng chừng thời hạn giữahai lần liên tục với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây làA. 8 m / s. B. 4 m / s. C. 12 m / s. D. 16 m / s. Câu 47 : Một ống dựng đứng trong có chứa nước. Độ cao lớp nước hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh. Tại mặt ống có đặt 1 âm thoanằm ngang, âm thoa giao động với tần số 500H z. Tốc độ truyền sóng trong không khí là 340 m / s. Điều chỉnh mựcnước sao cho cột không khí có chiều cao thích hợp thì trong ống có sóng dừng với bụng tại miệng ống và nút tại mặtnướC. Khi chiều cao cột không khí trong ống đổi khác trong khoảng chừng từ 50 cm tới 60 cm, kể cả bụng sóng ở miệng ống, trong ống có mấy bụng sóng. A. 2B. 3C. 1D. 4C âu 48 : Một âm thoa có tần số xê dịch riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình tròn trụ đáy kín đặt thẳngđứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất. Biết tốcđộ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng chừng từ 300 m / s đến 350 m / s. Hỏi khi liên tục đổ nước thêm vàoống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhấtA. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 7 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 49 : Một âm thoa phát âm có tần số không đổi được đặt sát miệng một ống nghiệm hình tròn trụ đáy kín. Để thay đổichiều cao cột không khí trong ống, ta rót nước từ từ vào trong ống, thấy rằng cứ đổ thêm lượng nước có độ cao 25 cm ta lại nghe âm phát to nhất. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m / s. Xác định tần số của âm thoaA. 850 Hz. B. 680 Hz. C. 510 Hz. D. 340 Hz. Câu 50 : Một âm thoa T đặt trên miệng một ống thủy tinh hình tròn trụ chứa nước có chia độ, gần đáy ốngcó vòi tháo nướcđể hạ thấp dần mực nước. người ta nhận thấy có 2 vị trí liên tục của cột khôngkhí AB là 39 cm và 65 cm thì âm thanhdo âm thoa phát ra nghe rõ nhất. Cho tốc độ âm trong không khí là v = 330 ( m / s ). Tìm tần số của âm thoa. A. 654 HzB. 327 HzC. 1269 HzD. 164H zCâu 51 : Một âm thoa có tần số xê dịch riêng là 900 Hz đặt sát miệng một một ống thí nghiệm hình tròn trụ cao 1,2 m. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 20 cm ( so với đáy ) thì thấy âm được khuếch đại rất mạnh. Tốc độ truyền âmtrong không khí làA. 327 cm / sB. 315 cm / sC. 340 cm / sD. 353 cm / sCâu 52 : Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thìA. khoảng chừng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 50% chu kì sóng. B. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng. C. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn giao động cùng pha. D. tổng thể những thành phần trên dây đều đứng yên. Câu 53 : Sóng dừng trên dây nằm ngang. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là trung điểm AB. Biết CB = 4 cm. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là 0,13 s. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. A. 1.23 m / sB. 2,46 m / sC. 3,24 m / sD. 0,98 m / sCâu 54 : Dây AB dài 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định và thắt chặt, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 ( kể từ B ), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng sóng trên dây AB làA. 9. B. 10. C. 11. D. 12. Câu 55 : Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định và thắt chặt, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng chừng 9 cm là nút thứ 4 ( kể từ B ). Tổng số nút trên dây AB làA. 9. B. 10. C. 11. D. 12. Câu 56 : ột sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người tathấy khoảng cách từ B đến nút giao động thứ 3 kể từ B ) là 5 cm. Bước sóng  có giá trị làA.  = 4 cm. B.  = 5 cm. C.  = 8 cm. D.  = 10 cm.     x    Câu 57 : Một sóng dừng trên một sợi dây được diễn đạt bởi phương trình u  4 cos    cos  20  t   cm, trong đó2    x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây làA. 80 cm / s. B. 40 cm / s. C. 60 cm / s. D. 20 cm / s. Câu 58 : Phương trình diễn đạt một sóng dừng có dạng y = 10 cos ( 0,2 πx ) sin ( 20 πt + ), x và y đo bằng cm, t đo bằnggiây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác làA. 20 cm. B. 40 cm. C. 10 cm. D. 25 cm.       Câu 59 : Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u  2 sin  x  cos  20  t   cm ), trong đó u là li độ tại thời điểm2   4   t của một thành phần M trên dây mà vị trí cân đối của nó cách gốc O một khoảng chừng x x đo bằng cm, t đo bằng giây ). Tốcđộ truyền sóng trên dây làA. 80 cm / s. B. 60 cm / s. C. 40 cm / s. D. 20 cm / s. Câu 60 : ột sợi dây AB dài 20 cm, hai đầu cố định và thắt chặt. Khi xảy ra hiện tượng kỳ lạ sóng dừng những điểm trên dây xê dịch với       phương trình u  0,6 sin  x  cos  20  t  , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Số điểm bụng và điểm nút4   2   sóng trên đoạn dây kể cả A, B ) làA. 8 bụng, 8 nút. B. 9 bụng, 10 nút. C. 10 bụng, 11 nút. D. 8 bụng, 9 nút. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 8 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Dạng 2 : Biên Độ Dao Động Các Điểm TrênDây Có Sóng Dừng  Kiến Thức Cần Nhớ  Trên dây có sóng dừng, trừ những nút tổng thể những điểm cònlại giao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha với nhau. Dễthấy những điểm thuộc cùng một bụng giao động cùng pha ; thuộc hai bụng liên tục giao động ngược pha !  Nếu chọn trục Ox với O là một nút bất kể, thì biên độ daođộng AM của một điểmđược tính theo công thức : AM  A b. sinAMAbAM2  x ; trong đó Ab là biên độ bụng sóng.  Hai điểm M và N có tọa độ xM và xN mà2  x M2  x Msinsin   0 thì cùng pha còn   0 thì ngược pha. 2  x N2  x Nsinsin  Bài Tập Mẫu ( Video Bài Giảng ) Ví Dụ 1 : Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trícân bằng cách N những đoạn lần lượt làvà. Ở cùng một thời gian mà hai thành phần tại đó có li độ khác12không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 làA. 1   2B. 1  C. 1  2D. 1   u2u2u2u2Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chọn đáp án … … .. Ví Dụ 3 : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng không thay đổi. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụnggần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng chừng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần mà li độ daođộng của thành phần tại B bằng biên độ xê dịch của thành phần tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 2 m / s. B. 0,5 m / s. C. 1 m / s. D. 0,25 m / s. Lời Giải : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 9 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Chọn đáp án … … ..  Bài Tập Tự LuyệnCâu 1 ( ĐH-2012 ) : Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định và thắt chặt đang có sóng dừng. Không xét những điểm bụnghoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trêndây có giá trị bằngA. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm. Câu 2 : Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi căng ngang dài 1,2 m. Trên dây có ba điểm liên tục M, N, P xê dịch cùngbiên độ. MN = NP = 10 cm. Số điểm nút trên dây làA. 9. B. 6. C. 8. D. 7. Câu 3 : Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu tự do. Người ta thấy trên dây có những điểmdao động cách nhau l1  thì xê dịch với biên độ a1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng chừng l2 thì16các điểm đó có cùng biên độ a2 ( a2 > a1 ) Số điểm bụng trên dây làA. 9B. 8C. 5D. 4C âu 4 : Một sợi dây đàn hồi O = 180 cm có hai đầu cố định và thắt chặt. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng, biên độ giao động của thành phần tại bụng sóng là 3,0 cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, những thành phần có biên độ giao động là1, 5 2 cm. Khoảng cách ON bằngA. 18 cm. B. 36 cm. C. 9,0 cm. D. 24 cm. Câu 5 : Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định và thắt chặt, biên độ giao động của thành phần trên dây tại bụng sóng là 2 a. Tại mộtđiểm cách một nút một khoảngthì biên độ giao động của thành phần trên dây là : A.B. a 2. C. a 3. D. a. Câu 6 : Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l. Người ta thấy trên dây có những điểm xê dịch cáchnhau l1 thì xê dịch với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng chừng l2 ( l2 > l1 ) thì những điểmđó có cùng biên độ a. Giá trị của a là : A. 4 2 cmB. 4 cmC. 2 2 cmD. 2 cmCâu 7 : Một sóng dừng trên dây căng ngang với hai đầu cố định và thắt chặt, bụng sóng xê dịch với biên độ 2 a. Ta thấy nhữngđiểm có cùng biên độ ở gần nhau, cách đều nhau 12 cm. Tìm bước sóng và biên độ của những điểm đóA. 24 cm và a 3B. 24 cm và aC. 48 cm và a 3D. 48 cm và a 2C âu 8 : Sóng dừng trên dây có bước sóng λ. Hai điểmvà N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau mộtkhoảng bằng λ / 4. Kết luận sai làA. Hai điểm luôn cùng vận tốc xê dịch. B. Hai điểm giao động với cùng biên độ. C. Pha xê dịch của hai điểm lệch nhau π / 2 rad. D. Hai điểm giao động ngược pha nhauCâu 9 : Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trìnhdao động tại đầu A là uA = acos100  t. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải làđiểm bụng giao động với biên độ b ( b  0 ) cách đều nhau và cách nhau khoảng chừng 1 m. Giá trị của b và tốc truyền sóngtrên sợi dây lần lượt làA. a 2 ; v = 200 m / s. B. a 3 ; v = 150 m / s. C. a ; v = 300 m / s. D. a 2 ; v = 100 m / s. Câu 10 : Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết phương trìnhdao động tại đầu A là uA = 4 cos50  t ( cm ). Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phảilà điểm bụng xê dịch với biên độ a ( với a  0 ) cách đều nhau và cách nhau khoảng chừng 60 cm. Giá trị của a và tốc truyềnsóng trên sợi dây lần lượt là : A. 2 2 cm ; 60 m / s. B. 4 3 cm ; 50 m / s. C. 4 2 cm ; 80 m / s. D. 4 2 cm ; 60 m / s. Câu 11 : Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M và N trên dây có cùng biênđộ giao động 2,5 cm, cách nhau 20 cm những điểm luôn giao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Bước sóng trên dây làA. 120 cmB. 80 cmC. 60 cmD. 40 cmCâu 12 :, N, P là 3 điểm liên tục nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ giao động 2 2 cm, daođộng tại P ngược pha với xê dịch tại M và MN = NP. Biên độ xê dịch tại điểm bụng sóng làTổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 10 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) A. 2 2 cm. B. 3 2 cm. C. 4 cm. D. 4 2 cm. Câu 13 :, N, P là 3 điểm liên tục nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, giao động tại Ncùng pha với giao động tại M. Biết MN = 2NP = 20 cm và tần số góc của sóng là 10 rad / s. Tính vận tốc xê dịch tạiđiểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳngA. 80 cm / sB. 40 cm / sC. 120 cm / sD. Đáp án khácCâu 14 : Thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và chiều dài 36 cm, người ta thấy có 6 điểmtrên dây xê dịch với biên độ cực lớn. Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,25 s. Khoảngcách từ bụng sóng đến điểm gần nó nhất có biên độ bằng nửa biên độ của bụng sóng làA. 4 cmB. 2 cmC. 3 cmD. 1 cmCâu 15 : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng không thay đổi. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục sợi dâyduỗi thẳng là 0,1 s, vận tốc truyền sóng trên dây là 3 m / s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây daođộng cùng pha và có biên độ giao động bằng một nửa biên độ của bụng sóng là : A. 20 cmB. 30 cmC. 10 cmD. 8 cmCâu 16 : Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vịtrí cân đối cách N những đoạn lần lượt làvà. Ở cùng một thời gian mà hai thành phần tại đó có li độ khác12không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 làA. 1   2B. 1  C. 1  2D. 1   u2u2u2u2Câu 17 : Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và I là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng một phía với I vàcó vị trí cân đối cách I những đoạn lần lượt làvà. Ở vị trí có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so vớiM2 làA. u1u2B. u1   u2C. u1u2D. Câu 18 : Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm tại vị tríu1u2trên dây AB có biênđộ 2 3 cm ; N là vị trí trên dây AB gần nhất có biên độ 2 2 cm. Khoảng cách N bằng5λA. B.C.D. 122424C âu 19 : Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40 sin 2,5 πx ) cos ωt ) mm ), trong đó u là li độ tại thời gian tcủa một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân đối của nó cách gốc tọa độ O đoạn x ( x tính bằng mét, t đo bằng s ). Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần liên tục để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ củađiểm N cách nút sóng 10 cm là 0,125 s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là : A. 320 cm / sB. 160 cm / sC. 80 cm / sD. 100 cm / sCâu 20 ( ĐH-2011 ) : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng không thay đổi. Trên dây, A là một điểm nút, B làmột điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng chừng thời hạn ngắn nhất giữa hai lầnmà li độ giao động của thành phần tại B bằng biên độ xê dịch của thành phần tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 2 m / s. B. 0,5 m / s. C. 1 m / s. D. 0,25 m / s. Câu 21 : Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định và thắt chặt. Trên dây đang có sóng dừng không thay đổi với bước sóng 30 cm. Gọi B là điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm giữa A và B, biết AC = 2BC. Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lầnliên tiếp mà li độ xê dịch của thành phần tại B bằng biên độ xê dịch của thành phần tại C là 0,05 s. Tính vận tốc truyềnsóng ? A. 100 cm / sB. 60 cm / sC. 120 cm / sD. 80 cm / sCâu 22 : Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng không thay đổi. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểmbụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng chừng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ luân hồi sóng, khoảng chừng thời hạn mà độ lớn tốc độ giao động của thành phần B nhỏ hơn tốc độ cực lớn của thành phần M là 0,1 s. Tốc độtruyền sóng trên dây là : A. 4,8 m / s. B. 2,4 m / s. C. 3,2 m / s. D. 5,6 m / s. Giáo viên : Đỗ Ngọc HàNguồn : Hocmai. vnTổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 11 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾNNgồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng. Chủ động lựa chọn chương trình học tương thích với tiềm năng và năng lượng. Học mọi lúc, mọi nơi. Tiết kiệm thời hạn đi lại. Chi tiêu chỉ bằng 20 % so với học trực tiếp tại những TT. 4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VNChương trình học được kiến thiết xây dựng bởi những chuyên gia giáo dục uy tín nhất. Đội ngũ giáo viên số 1 Nước Ta. Thành tích ấn tượng nhất : đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên. Cam kết tư vấn học tập trong suốt quy trình học. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠNLà những khoá học trang bị toànbộ kiến thức và kỹ năng cơ bản theochương trình sách giáo khoa ( lớp 10, 11, 12 ). Tập trungvào một số ít kiến thức và kỹ năng trọngtâm của kì thi trung học phổ thông vương quốc. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 Là những khóa học trang bị toàndiện kỹ năng và kiến thức theo cấu trúc củakì thi trung học phổ thông vương quốc. Phù hợpvới học viên cần ôn luyện bàibản. Là những khóa học tập trung vàorèn chiêu thức, luyện kỹnăng trước kì thi trung học phổ thông quốcgia cho những học viên đã trảiqua quy trình ôn luyện tổngthể. Là nhóm những khóa học tổngôn nhằm mục đích tối ưu điểm số dựatrên học lực tại thời điểmtrước kì thi THPT quốc gia1, 2 tháng. Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG DỪNG ( ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN ) GIÁO VIÊN : ĐỖ NGỌC HÀĐây là tài liệu đi kèm theo bài giảng “ Sóng dừng ” thuộc khóa học PEN-M : Môn Vật lí ( Thầy Đỗ Ngọc Hà – Thầy PhạmVăn Tùng ). Để sử dụng tài liệu hiệu suất cao, Bạn cần phối hợp theo dõi bài giảng với tài liệu bài giảng trước khi làm bài tập tựluyện và so sánh với đáp án này. Dạng 1 : Đếm Bụng, Nút Trên Dây Có Sóng Dừng01. B02. D03. D04. B05. A06. C07. B08. D09. C10. A11. A12. C13. D14. D15. C16. D17. C18. A19. D20. C21. A22. A23. D24. C25. B26. B27. B28. C29. D30. A31. C32. D33. B34. C35. D36. A37. B38. C39. D40. D41. A42. A43. D44. A45. A46. A47. A48. B49. B50. A51. A52. A53. A54. B25. C56. A57. A58. A59. A60. CCâu 1 : Khi vật cản cố định và thắt chặt thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Chọn đáp án B.Câu 8 : Trên sợi dây có 5 nút sóng, vậy có 4 bó sóng. Mỗi bó sóng có chiều dài nửa bước sóng  v   2    1  m    f  1.100  100  m / s  Chọn đáp án D.Câu 9 : Ta có : k = 6  3     0, 6 mv  . f  0, 6.100  60 m / sl  kChọn đáp án C.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 1 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 10 : 5 nút => 4 bó sóng => 4.  1 m =>   0,5 mChọn đáp án A.Câu 12 : l  kSố bụng sóng = k = 4 =>  ; v =  fChọn đáp án C.Câu 13 : l = k = 4   = 50 cm  v =  f = 25 m / s. Chọn đáp án D.Câu 14 :  = 50 cml = k  / 2  k = 4C họn đáp án D.Câu 19 : * Trong bài này dây AB 2 đầu cố định và thắt chặt thì khi có sóng dừng sẽ hình thành số nguyên bó ( k bó ) và 2 đầu là 2 nút ( mà mỗi bó dài lamda / 2 ) nên điều kiện kèm theo là * Lúc đầu tần số là f = 42H z hình thành 4 bụng ứng với 4 bó nên ( 1 ) ( k = 4, f = 42 ) * Sau đó tần số mới là f ‘ = ? để có 6 bụng ứng với 6 bó nên ( 2 ) ( k = 6, f = f ‘ = ? ) * Giải hệ trên suy ra f ‘ = 63H z Chọn đáp án D.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 2 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 23 : Khi B tự do : l = ( 2 k  1 ) Khi B cố định và thắt chặt : l = k  ( 2.5  1 )  5 ( 1 )  11.4 f14 f1 ( 2 ) 2 f2Từ ( 1 ), ( 2 ) : f2 = 20H zChọn đáp án D.Câu 26 : Gọi AB = l ; k1 và k2 là số bước sóng lần thứ nhất và lần thứu haiBước sóng trong những lần truyền :  1 = v1 / f = 3,3 m ;  2 = v2 / f = 3,4 ml = k1  1 = k2  2 Do  1 3,3 k1 = 3,4 ( k1 – 1 ) —– > k1 = 34. Do đó AB = 3,3 x 34 = 112,2 m. Chọn đáp án B.Câu 33 : Điều kiên để có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định và thắt chặt : – Khi tăng chiều dài lên gấp đôi : – Khi tăng chiều dài thêm 30 cm : 2 l  10 l  k  5  l  0,3  7  3,5  2 l  l  0,75 ( m )  75 ( cm ) – Lập tỉ số : Chọn đáp án B.Câu 38 : l  k  kv2 2 ff3  3 v ( 1 ) 2 lf6  ; f5 = f3 + 20  5 v2l ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 )  f3 = 30H z6v = 2 f3 = 60H z = f5 + 102 lChọn đáp án C.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 3 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Câu 42 : Do đầu dưới tự do nên sóng dừng trên dây một dầu nút một dầu bụng —- > l = ( 2 k + 1 ) 100 ≤ ( 2 k + 1 ) = ( 2 k + 1 ) —— > f = ( 2 k + 1 ) 4 l4f ≤ 125 ——- > 29,5 ≤ k ≤ 37 —— > 30 ≤ k ≤ 37 : 4 lcó 8 giá trị của k. 8 lần. Chọn đáp án A.Câu 43 : l  n  nvT2l  T   t   nv2 nvChọn đáp án D.Câu 46 :   1, 2 m  3. 2    0, 8 m    v   8 m / s  T  0, 1 s  T  0, 05 s   2C họn đáp án A.Câu 48 : Khi âm khuếch đại thì đầu trên là một bụng sóng, đầu dưới là một nút sóngKhi đó ta có l = ( 2 k + 1 )  / 4  l = ( 2 k + 1 ) v / f ; (  = v / f ) Với l = 80 – 30 = 50 cm = 0,5 m ; f = 850H zDo đó ta có : 0,5 = ( 2 k + 1 ) v / 4.850 suy ra v = 4.850.0,5 / ( 2 k + 1 ) ( Do v nằm trong khoảng chừng từ 300 m / s đến 350 m / s ) => k = 2 ta được v = 340 m / sTiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm 2 vị trí của mực nước ( ứng với k = 0, k = 1 ) cho âm được khuếchđại mạnh nhất. Chọn đáp án B.Câu 51 : Tương tự câu 48T ổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 4 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Câu 53 : SÓNG CƠ.AC B    Bước sóng  = 8CB = 32 cmÁp dụng công thức : Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng chừng d ; 2 a biên độ của bụng sóngu  2 a cos ( uC = 2 acos ( 2  d2  duB = 2 acos (  t – ) cos (  t  3  2 . 4  ) cos (  t – ) = 2 acos ( + ) cos (  t – ) = 2 acos ( ) cos (  t – ) 32 uC = uB —- > cos (  t – ) = 0 B và C cùng qua VTCBThời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ, cùng qua VTCB là nửa chu kỳ luân hồi. Do đó = 0,13 s —— > T = 0,26 s —– > Vận tốc truyền sóng trên dây. : v = 0,32 = 1,23 m / s. 0,26 Chọn đáp án A.Câu 57 : Phương trình sóng dừng có dạng     x      cos  20  t   => 2   4 2   Theo bài ta có u  4 cos  Chọn đáp án A.Câu 58 : Phương trình sóng dừng có dạngTheo bài ta có y = 10 cos ( 0,2 πx ) sin ( 20 πt + ) => => Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụngsóng đến một nút sóng khác làChọn đáp án A.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 5 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Câu 59 : Phương trình sóng dừng có dạng      Theo bài ta có u  2 sin  x  cos  20  t   => Chọn đáp án A.Câu 60 : Phương trình sóng dừng có dạng      Theo bài ta có u  0,6 sin  x  cos  20  t   => Có dây AB dài 20 cm, hai đầu cố định và thắt chặt => Số điểm bụng là, số nút ( tính cả A và B ) là 11C họn đáp án C.Dạng 2 : Biên Độ Dao Động Các Điểm Trên Dây Có Sóng Dừng01. B02. D03. A04. C05. B06. A07. D08. C09. A10. A11. A12. C13. D14. B15. A16. A17. D18. D19. B20. B21. A22. BCâu 1 : Các điểm có cùng biên độ đều cách đều nhau thì cách nhau một khoảng chừng λ / 4 = 15 cm. Vậy   60 cmChọn đáp án B.Câu 3 : Các điểm cách đều nhau l1 và l2 đều xê dịch nên những điểm này không phải là những điểm núta1 l1 = và l2 = —- > l1 = —– > l = 4  Vì hai đầu dây tự do nên16 => Số điểm bụng trên dây là : là 4×2 + 1 = 9C họn đáp án A.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 6 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Câu 4 : Chọn đáp án C.Câu 6 : Nhận xét : M M M M    Khi có sóng dừng, những điểm cách đềunhau xê dịch với cùng biên độ gồm 3 loai : * Các bụng sóng B : Khoảng cách giữa 2 điểm liền kềBiên độ xê dịch là aB = 2 a * Các điểm nút sóng N : Khoảng cách giữa 2 điểm liền kềBiên độ xê dịch là aN = 0 * Các điểm M : Khoảng cách giữa 2 điểm liền kềBiên độ xê dịch là aM = a 2T heo bài ra ta có : l2 > l1 : a1 = 4 cm ; l1 = —- > a 2 = 4 cm —- > a = 2 2 cmCác điểm cách nhau l2 là những bụng sóng nên a2 = 2 a = 4 2 cm. Chọn đáp án A.Câu 9 : Các điểm xê dịch với biên độ b  0 và b  2 a ( tức là không phải là điểm nút và điểm bụng ) cách đều nhauthì khoảng cách giữa hai điểm bằng  / 4 = 1 m —- >  = 4 m. Do đó v =  f = 4.50 = 200 ( m / s ) Theo hình vẽ ta thấy b = 2 a 2 = a 2 ( Biên độ của bụng sóng là 2 a ) Chọn đáp án A.Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 7 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Câu 11 : * M và N cách đều nút 1 đoạn : d = 10 cm, ta có : aM = 2 asin2  ( 2 a = 5 cm ) => 2 asin2  = ½ => 2  =  / 6 => d =  / 12 =>  = 120 cmBụng   Chọn đáp án A.NútCâu 12 : – M, N, P là ba điểm liên tục nhau có cùng biên độ, có MN = NPvà giao động tại P ngược pha với xê dịch tại M. Vậy M, N, P có vị trínhư hình vẽ. Từ hình vẽ, suy ra MN  NP   PB  Độ lệch pha biên độ giữa P và B là :    2 . PBVậy 2 2  AB. cos2 . Bụng   Nút8    AB  2 2  4 cm. Chọn đáp án CChọn đáp án C.Câu 13 : M và N xê dịch cùng pha nên ở cùng bó sóngDo vậy MP = = 30 cm ( vì MN = 2NP = 20 cm ) —- > Suy ra bước sóng  = 60 cmBiên độ của sóng tại M cách nút d = 5 cm =  / 12 : aM = 2 acos ( 2  d ) = 4 cm —– > Với a là biên độ của nguồn sóngaM =  2 acos ( 2      + )  =  2 acos ( + )  = a = 4 cm  12 26 2B iên độ của bụng sóng aB = 2 a = 8 cmTổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 8 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamKhóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) SÓNG CƠ.Tốc độ của bụng sóng khi khi sợi dây có dạng một đọan thẳng tức khi những điểm của sợi dây qua VTCBv =  AB = 2 πf aB = 502,4 cm / s. Chọn đáp án D.Câu 14 : * l = 6  / 2 =>  = 12 cm ; T / 2 = 0,25 => T = 0,5 s * aM = abcos ( 2  d /  ) = ab / 2 => cos ( 2  d /  ) = 1/2 => ( 2  d /  ) =  / 3 => d =  / 6 = 2 cmChọn đáp án B.Câu 15 : T = 2.0,1 = 0,2 sBước sóng  = v. T = 0,6 m = 60 cmCác điểm trong cùng một bó sóng giao động cùng phaPhương trình sóng dừng tại M cách nút N một khoảng chừng du  2 a cos ( 2  d2  dAM = 2 a cos ( —– > 2  d ) cos (  t  2  d  ) = a —– > cos ( + ) = 1 1 k = ± + k  —- > d = ( ± – + )  6 4 2 ——- > d1 = ( ——- > d2 = ( 1 1 k1 1 1 – + )  —– > d1min = ( – + )  —- > d1min = 126 4 26 4 21 1 k1 1 15  – + )  —– > d2min = ( – + )  —- > d2min = 6 4 26 4 212MM ’ = d2min – d1min = 5   = 20 cm. 12 12C họn đáp án A.Câu 16 : Biểu thức của sóng dừng tại điểm M cách nút N : NM = d. Chọn gốc tọa độ tại Nd1 = NM1 = uM = 2 acos ( ; d2 = NM2 = 122  d ) cos (  t – Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 9 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) Biên độ của sóng tại M aM = 2 acos ( 2  da1 = 2 acos (    2    + ) = 2 acos ( + ) = 2 acos = a 2 ( cm )  8 a2 = 2 acos ( 2   2    + ) = 2 acos ( + ) = 2 acos = – a ( cm )  126 2 Ở c ng mội điểm mai p ầnại đó có i độ khác không thì tỉ số giữa i độ của M1 so với M2làu1 a1 = u2 a22. Chọn đáp án A.Câu 20 : Ta có biên độ sóng dừng tại một điểm M trên dây, cách đầu cố định và thắt chặt A đoạn d là : AM = 2 a | sin2  dvới a là biên độ nguồn sóng. Ta có : * Biên độ sóng tại điểm B ( d B  * Biên độ sóng tại điểm C ( d C   10    40 cm ) : AB = 2 a2  AB   )  AC = 2 a | sin8 |  2 a. 2  A 2 * Vì hoàn toàn có thể coi điểm B như một chất điểm giao động điều hoà với biên độ AB, thì thời hạn ngắn nhất giữahai lần điểm B có li độ ABlà  t   0,2  T  0,8 s  v   0,5 m / sChọn đáp án B.Câu 22 : A là nút B là bụng khoảng cách AB =  / 4   = 72 ( cm ) MA = AB-MB = 6 ( cm ) Biên độ xê dịch tại B là a thì biên độ xê dịch tại điểm M cách A một khoảng chừng d làa M  a sin2  d2 . 6 a  a sin72 ( Sách giáo khoa cho dạng cosin, ta chuyển sang dạng sin cho dễ làm ) Vận tốc cực lớn tại M là vM  . a M  . aTa xét xem ở vị trí nào thì vận tốc của B bằng vMTổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 – Trang | 10 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt NamSÓNG CƠ.Khóa học Luyện thi trung học phổ thông vương quốc PEN – M : Môn Vật lí ( Thầy Hà – Tùng ) v  . a 2  x 2  a 3 . a  x   Khi đi từ VTCB ra biên vận tốc giảm, do đó vận tốc của B nhỏ hơn vM trong một phần ư c u kỳ khivật đi từ x  a 3 đến biên a ; mà thời hạn đó là12Vậy v  T 0,112 4  T  0,3 ( s )  72  240 ( cm / s ) = 2,4 ( m / s ) T 0,3 Chọn đáp án B.Giáo viên : Đỗ Ngọc HàNguồnTổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 Hocmai. vn – Trang | 11 – Hocmai. vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾNNgồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng. Chủ động lựa chọn chương trình học tương thích với tiềm năng và năng lượng. Học mọi lúc, mọi nơi. Tiết kiệm thời hạn đi lại. Ngân sách chi tiêu chỉ bằng 20 % so với học trực tiếp tại những TT. 4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VNChương trình học được thiết kế xây dựng bởi những chuyên gia giáo dục uy tín nhất. Đội ngũ giáo viên số 1 Nước Ta. Thành tích ấn tượng nhất : đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên. Cam kết tư vấn học tập trong suốt quy trình học. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠNLà những khoá học trang bị toànbộ kiến thức và kỹ năng cơ bản theochương trình sách giáo khoa ( lớp 10, 11, 12 ). Tập trungvào 1 số ít kỹ năng và kiến thức trọngtâm của kì thi trung học phổ thông vương quốc. Tổng đài tư vấn : 1900 58-58-12 Là những khóa học trang bị toàndiện kỹ năng và kiến thức theo cấu trúc củakì thi trung học phổ thông vương quốc. Phù hợpvới học viên cần ôn luyện bàibản. Là những khóa học tập trung vàorèn chiêu thức, luyện kỹnăng trước kì thi trung học phổ thông quốcgia cho những học viên đã trảiqua quy trình ôn luyện tổngthể. Là nhóm những khóa học tổngôn nhằm mục đích tối ưu điểm số dựatrên học lực tại thời điểmtrước kì thi THPT quốc gia1, 2 tháng .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận