Lý thuyết số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con toán 6 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Số phần tử của một tập hợp

Ví dụ :

$A = { x, y}$

Bạn đang đọc: Lý thuyết số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con toán 6

B = { bút, thước }
USD C = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ….. ; 100 } $
D = $ emptyset USD

2. Tập hợp con

Chú ý:

– Mỗi tập hợp đều là tập hợp con của chính nó. Quy ước : tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp .
* Cách tìm số tập hợp con của một tập hợp : Nếu A có USD n USD phần tử thì số tập hợp con của tập hợp A là USD { 2 ^ n }. $
– Giao của hai tập hợp ( kí hiệu : $ cap USD ) là một tập hợp gồm những phần tử chung của hai tập hợp đó .

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Sử dụng các kí hiệu ( in ) và ( subset )

Phương pháp:

Cần nắm vững : Kí hiệu ( in ) miêu tả quan hệ giữa một phần tử với một tập hợp ; kí hiệu ( subset ) miêu tả một quan hệ giữa hai tập hợp .

A ( in ) M : A là phần tử của M; A ( subset ) M : A là tập hợp con của M.
Dạng 2:  Tìm số phần tử của một tập hợp cho trước

Phương pháp:

– Căn cứ vào những phần tử đã được liệt kê hoặc địa thế căn cứ vào đặc thù đặc trưng cho những phần tử của tập hợp cho trước, ta hoàn toàn có thể tìm được số phần tử của tập hợp đó .

– Sử dụng các công thức sau:

Xem thêm: Mẹo khoanh trắc nghiệm Tiếng Anh “ẵm gọn” điểm cao mà bạn chưa biết

Tập hợp những số tự nhiên từ $ a $ đến USD b USD có : USD b–a + 1 USD phần tử ( 1 )
+ Tập hợp những số chẵn từ số chẵn USD a $ đến số chẵn USD b USD có : $ left ( { b–a } right ) : 2 + 1 USD phần tử ( 2 )
+ Tập hợp những số lẻ từ số lẻ USD m USD đến số lẻ USD n USD có : $ left ( { n – m } right ) : 2 + 1 USD phần tử ( 3 )
+ Tập hợp những số tự nhiên từ $ a $ đến USD b, USD hai số tiếp nối cách nhau d đơn vị chức năng, có : $ left ( { b – a } right ) : d + 1 USD phần tử ( 4 )
( Các công thức ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) là những trường hợp riêng của công thức ( 4 ) ) .

Dạng 3: Bài tập về tập rỗng

Phương pháp

Nắm vững định nghĩa tập hợp rỗng : tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu ( emptyset ) .

Dạng 4: Viết tất cả các tập hợp con của tập cho trước

Phương pháp

Giả sử tập hợp $ A $ có USD n USD phần tử. Ta viết lần lượt những tập hợp con :
+ Không có phần tử nào ( ( emptyset ) ) ;
+ Có USD 1 $ phần tử ;
+ Có USD 2 USD phần tử ;

+. . .

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

+ Có USD n USD phần tử .

Chú ý: Tập hợp rỗng là tập hợp của mọi tập hợp: $emptyset  subset A$.

Người ta chứng tỏ được rằng nếu một hợp có USD n USD phần tử thì số tập hợp con của nó bằng USD { 2 ^ n }. $

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận