Lý thuyết Đường tiệm cận (mới 2022 + Bài Tập) – Toán 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Lý thuyết Đường tiệm cận lớp 12 gồm kim chỉ nan cụ thể, ngắn gọn và bài tập tự luyện có giải thuật cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng trọng tâm Toán 12 Bài 4 : Đường tiệm cận .

Lý thuyết Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Bài giảng Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Bạn đang đọc: Lý thuyết Đường tiệm cận (mới 2022 + Bài Tập) – Toán 12

A. Lý thuyết

I. Đường tiệm cận ngang

– Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (  a;  + ∞);  (−∞; b)  ;  (−∞;  +∞)). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

limx → + ∞ f ( x ) = y0 ; limx → − ∞ f ( x ) = y0

Ví dụ 1. Cho hàm số y=  x+​2×2  +​  1.

Hàm số xác lập trên khoảng chừng ( − ∞ ; + ∞ ) .
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 vì limx → + ∞ x + ​ 2×2 + ​ 1 = 0 ; limx → − ∞ x + ​ 2×2 + ​ 1 = 0

II. Đường tiệm cận đứng

– Định nghĩa:

Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng ( hay tiệm cận đứng ) của đồ thị hàm số y = f ( x ) nếu tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo sau được thỏa mãn nhu cầu :

capture-1639468580-7077967

– Ví dụ 2. Tìm đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =  x​​ + 2x  −4.

Lời giải:

Ta có : limx → + ∞ x + ​ 2 x − 4 = 1 ; limx → − ∞ x + ​ 2 x − 4 = 1 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 1 .
Lại có : lim x → 4 + x + ​ 2 x − 4 = + ∞ ; lim x → 4 − x + ​ 2 x − 4 = − ∞ ;
Suy ra : đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 4 .

B. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm các đường tiệm cận ngang của các đồ thị hàm số sau:

capture-1639468643-1441412

Lời giải:

capture-1639468679-4468327

Bài 2. Tìm các đường tiệm cận đứng của các đồ thị hàm số sau:

capture-1639469212-1978723

Lời giải:

a ) Ta có : lim x → 5 + 3 − xx − 5 = − ∞ ; lim x → 5 − 3 − xx − 5 = + ∞ ;
Suy ra : đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 5 .
b ) Ta có : x2 – 5 x + 4 = ( x – 4 ) ( x – 1 )
Khi đó :
lim x → 4 + x + ​ 1×2 − 5 x + ​ 4 = + ∞ ; lim x → 4 − x + ​ 1×2 − 5 x + ​ 4 = − ∞ ; lim x → 1 + x + ​ 1×2 − 5 x + ​ 4 = − ∞ ; lim x → 1 − x + ​ 1×2 − 5 x + ​ 4 = + ∞ ;
Suy ra : đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là x = 4 và x = 1 .
c ) Ta có :
y = x + ​ 2×2 + ​ 3 x + 2 = x + ​ 2 ( x + ​ 1 ). ( x + ​ 2 ) = 1 x + 1
lim x → − 1 + x + ​ 2×2 + ​ 3 x + 2 = lim x → − 1 + x + ​ 2 ( x + ​ 1 ). ( x + ​ 2 ) = lim x → − 1 + 1 x + 1 = + ∞ ; lim x → − 1 − x + ​ 2×2 + ​ 3 x + 2 = lim x → − 1 − x + ​ 2 ( x + ​ 1 ). ( x + ​ 2 ) = lim x → − 1 − 1 x + 1 = − ∞ ;
Do đó, đồ thị hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng là x = – 1 .

Bài 3. Đồ thị hàm số y=2×2+x+1×2−x−6 có bao nhiêu tiệm cận?

Lời giải:

capture-1639469425-8347163

Nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là x = 3 và x = – 2 .
Vậy đồ thị hàm số có toàn bộ 3 tiệm cận ( gồm 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang ) .

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Câu 1: Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y=x2−3x−4×2−16.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
y = x − 4 x + 1 x − 4 x + 4 = x + 1 x + 4
⇒ TCĐ : x = − 4 .

Câu 2: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x+1x−2  là

A.  y=2.

B.  x=2.

C.  x=1.

D.  y=1.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Ta có tiệm cận đứng x = 2

Câu 3: Cho hàm số  y=2x−1x+2 có đồ thị (C). Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị (C).

A. I−2;2.

B. I2;2.

C. I2;−2.

D. I−2;−2.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Ta có tiệm cận đứng x = − 2 .
Lại có :
limx → + ∞ y = limx → + ∞ 2 x − 1 x + 2 = 2
⇒ TCN : y = 2
limx → – ∞ y = limx → – ∞ 2 x − 1 x + 2 = 2
⇒ TCN : y = 2
⇒ I ( − 2 ; 2 )

Câu 4: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y=1−4x2x−1.

A. y=2.

B. y=4.

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

C. y=12.

 D. y=−2.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
Ta có
limx → + ∞ y = limx → + ∞ 1 − 4×2 x − 1 = – 2
⇒ TCN : y = − 2
limx → − ∞ y = limx → − ∞ 1 − 4×2 x − 1 = – 2
⇒ TCN : y = − 2

Câu 5: Đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng có đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây?

A.  y=2x−3x−1.

B.  y=3x+23x−1.

C.  y=x+3x+1.

D.  y=xx2+1.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Đồ thị hàm số y = 2 x – 3 x – 1 có TCĐ x = 1 .

Câu 6: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

A. y=2x.

B. y=log2x.

C. y=xx2+1.

D. y=x2−4x+3x−1.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Dễ thấy đồ thị hàm số y = log2x có TCĐ x = 0

Câu 7: Đồ thị hàm số  y=1−1−xx có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
Ta có : y = 1-1 – xx = 11 + 1 – x ==> đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 .

Câu 8: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?

A.  fx=3x

B.  gx=log3x

C.  hx=11+x

D.  kx=x2+12x+3

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Đồ thị hàm số log3x không có tiệm cận ngang .

Câu 9: Đồ thị hàm số y=x−2×2−9  có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 3 và x = – 3, tiệm cận ngang y = 0 .

Câu 10: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=xx2+1?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
TXĐ : D = ℝ .
Ta có :
limx → + ∞ y = limx → + ∞ xx2 + 1
= limx → + ∞ 11 + 1X2 = 1 ,
limx → − ∞ y = limx → − ∞ xx2 + 1
= limx → − ∞ 1 − 1 + 1×2 = − 1
Suy ra đồ thị có hai đường tiệm cận ngang y = ± 1 và không có tiệm cận đứng .

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 12 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lý thuyết Ôn tập chương 1

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lý thuyết Lũy thừa
Lý thuyết Hàm số lũy thừa
Lý thuyết Lôgarit

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận