KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA – KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG – StuDocu - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

KINH TẾ VĨ MÔ

CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

4 loại giá cần để ý:
Giá thị trường(Xmp) : VD: GDP theo giá thị trường GDPmp
Giá sản xuất (chi phí yếu tố) (Xfc): VD: GNP theo chi phí yếu tố GNPfc
Giá hiện hành (chỉ tiêu danh nghĩa)
Giá cố định (chỉ tiêu thực)
Chỉ tiêu CP yếu tố = chỉ tiêu giá thị trường – Ti
VD: GNPfc = GDPmp – Ti

𝒄𝒉ỉ 𝒕𝒊ê𝒖 𝒕𝒉ự𝒄 = 𝒄𝒉ỉ 𝒕𝒊ê𝒖 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉ỉ 𝒔ố 𝒈𝒊á𝒏𝒈𝒉ĩ𝒂. 𝟏𝟎𝟎

Cách tính GDP:
GDP danh nghĩa

𝑮𝑫𝑷𝑵= ∑ 𝒒𝒊𝒕. 𝒑𝒊𝒕

Bạn đang đọc: KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA – KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG – StuDocu

GDP thực

𝑮𝑫𝑷𝑹 =∑𝒒𝒊𝒕. 𝒑𝒊𝟎 :dùng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

𝑝𝑖𝑡 : giá sản phẩm & hàng hóa năm t𝑝𝑖 0 : giá sản phẩm & hàng hóa năm gốc Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP𝑰𝒅𝒕 = 𝑮𝑫𝑷𝑵𝒕 𝑮𝑫𝑷𝑹𝒕. 𝟏𝟎𝟎

Cách tính sản lượng quốc gia: 3 cách (luôn cho ra 1 đáp án giống
nhau)

Phương pháp sản xuất:

𝑮𝑫𝑷 = ∑ 𝑽𝑨𝒊𝒏

𝒊=𝟏
Phương pháp thu nhập:
𝑮𝑫𝑷 = 𝑾 + 𝒊 + 𝑹 + 𝝅 +𝑫𝒆 + 𝑻𝒊
Phương pháp chi tiêu:
𝑮𝑫𝑷 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴
G = Cg + Ig Cg: chi tiêu của CP Ig: đầu tư của CP
I = IN + De De: Khấu hao IN: đầu tư ròng
TX = Td + Ti Tx: Thuế Td: thuế trực thu Ti: thuế gián thu
(mấy cái kí hiệu các bạn tự ghi chú thêm nhaaaa)
Tổng sản phẩm quốc gia
GNP = GDP + NFFI
NFFI = IFFI – OFFI

Bài 1: Có số liệu trên lãnh thổ một quốc gia năm 2018 như sau:
Đầu tư ròng 120
Khấu hao 480
Lợi nhuận 540
Tiền lương 1.

𝐺𝑁𝑃𝑓𝑐= 𝐺𝑁𝑃𝑚𝑝− 𝑇𝑖 = 2900− 120 = 2780

c ) 𝑃 2018 = 125 = 𝐺𝐷𝑃𝐺𝐷𝑃𝑁𝑅 20182018. 100 → 𝐺𝐷𝑃𝑅 2018 = 2850 125 = 2280𝑃 2018 = 125 = 𝐺𝑁𝑃𝑁2018 𝐺𝑁𝑃𝑅 2018. 100 → 𝐺𝑁𝑃𝑅

2018 = 2900.

125 = 2320

𝐼𝑓 2018 =𝑃 2018 𝑃 2017 − 𝑃 2017. 100 =125 − 120 120. 100 = 256 = 4, 17

d ) 𝐺𝐷𝑃𝑅 2017 = 2400120. 100 = 2000𝑔 2018 = 𝑌 2018 𝑌 2017 − 𝑌 2017. 100 = 22802000 − 2000. 100 = 14 %

Bài 2: SBT
Tính GDPN các năm

𝐺𝐷𝑃𝑁 năm nay = ∑ 𝑃𝑖 năm nay𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2016 = 10 + 15 + 20 = 2150

𝐺𝐷𝑃𝑁 2017 = ∑ 𝑃𝑖 2017

𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2017 = 20 + 30 + 40 = 4300

𝐺𝐷𝑃𝑁 2018 = ∑ 𝑃𝑖 2018

𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2018 = 20 + 30 + 40 = 5160

𝐺𝐷𝑃𝑁 2019 = ∑ 𝑃𝑖 2019

𝑛

Xem thêm: Icon Vui Nhộn, Biểu Tượng Vui Vẻ ❤️️ Những Emoji, Kí Tự Vui

𝑖 =

. 𝑄𝑖 2019 = 30 + 70 + 100 = 13600

Tính GDPR qua các năm

𝐺𝐷𝑃𝑅 2016 = ∑ 𝑃𝑖 2016

𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2016 = 2150

𝐺𝐷𝑃𝑅 2017 = ∑ 𝑃𝑖 2016

𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2017 = 10 + 15 + 20 = 2150

𝐺𝐷𝑃𝑅 2018 = ∑ 𝑃𝑖 2016

𝑛𝑖 =

.𝑄𝑖 2018 = 10 + 15 + 20 = 2580

𝐺𝐷𝑃𝑅 2019 = ∑ 𝑃𝑖 2016

𝑛𝑖 =

. 𝑄𝑖 2019 = 10 + 15 + 20 = 3400

Tính Id các năm

𝐼𝑑 2016 = 𝐺𝐷𝑃𝑁năm nay 𝐺𝐷𝑃𝑅 năm nay. 100 =

2150

2150 .100 = 100

𝐼𝑑 2017 =𝐺𝐷𝑃𝑁

2017 𝐺𝐷𝑃𝑅 2017. 100 =

4300

2150 .100 = 200

𝐼𝑑 2018 =𝐺𝐷𝑃𝑁

2018 𝐺𝐷𝑃𝑅 2018. 100 =

5160

2580 .100 = 200

𝐼𝑑 2019 =𝐺𝐷𝑃𝑁

2019 𝐺𝐷𝑃𝑅 2019. 100 =

13600

3400. 100 = 400

Tính tốc độ tăng trưởng năm 2017, 2018, 2019

𝑔 2017 = 𝐺𝐷𝑃𝑅

2017 − 𝐺𝐷𝑃𝑅 2016

𝐺𝐷𝑃𝑅 2016. 100 =

2150 − 2150

2150 .100 = 0%

𝑔 2018 =𝐺𝐷𝑃𝑅

2018 − 𝐺𝐷𝑃𝑅 2017

𝐺𝐷𝑃𝑅 2017. 100 =

2580 − 2150

2150 .100 = 20%

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

QUỐC GIA

TỔNG CẦU CỦA NỀN KINH TẾ ĐƠN GIẢN:

Yd = Y = C + S HÀM TIÊU DÙNG : C = C 0 + Cm HÀM TIẾT KIỆM S = Yd – C S = – C 0 + ( 1 – Cm ) Yd S = S 0 + Sm 𝑆𝑚 = 𝑀𝑃𝑆 = ∆ 𝑌 ∆ 𝑆𝑑Lưu ý : C 0 + S 0 = 0 Cm + Sm = 1 HÀM ĐẦU TƯ I = I 0 + Im𝐼𝑚 = 𝑀𝑃 = ∆ 𝑌 ∆ 𝐼

HÀM TỔNG CẦU DỰ KIẾN
AD = C + I
AD = C 0 + I 0 + (Cm + Im)Y
A 0 = C 0 + I 0
Am = Cm + Im

CHƯƠNG 4: TỔNG CẦU_CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA_CHÍNH

SÁCH NGOẠI THƯƠNG

HÀM TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ MỞ:

= A 0 + Am
= (C 0 – Cm 0 + I 0 + G 0 + X 0 – M 0 ) + [Cm(1 – Tm) + Im – Mm]Y

A 0 = C 0 – Cm 0 + I 0 + G 0 + X 0 – M 0
Am = Cm(1 – Tm) + Im – Mm
SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG
TỔNG CUNG = TỔNG CẦU
AS = AD
Y = AD
TỔNG RÒ RỈ = TỔNG BƠM VÀO
S + T + M = I + G + X
MÔ HÌNH SỐ NHÂN
𝒌 =𝟏 − 𝑨𝟏 𝒎=𝟏 − 𝑪𝒎(𝟏 − 𝑻𝟏𝒎)− 𝑰𝒎+ 𝑴𝒎
∆A 0 = ∆C 0 + ∆I 0 + ∆G 0 + ∆X 0 – ∆M 0 + Cm.∆Tr
∆𝒀 = 𝒌.∆𝑨𝟎
Cán cân ngân sách: B = T – G
B > 0: NS thặng dư
B

Cán cân thương mại: NX=X-M
NX > 0: cán cân thặng dư (xuất
siêu)
NX

Xem thêm: Icon Vui Nhộn, Biểu Tượng Vui Vẻ ❤️️ Những Emoji, Kí Tự Vui

Un = 4%
a) Xác định sản lượng cân bằng, tỷ lệ thất nghiệp thực tế, tình trạng ngân
sách và cán cân thương mại năm 2019
b) Năm 2020, chính phủ tăng chi quốc phòng 30 tỷ, trợ cấp thất nghiệp 10
tỷ, đầu tư tăng 28 tỷ, xuất khẩu tăng 12 tỷ nhập khẩu tăng 5 tỷ. Xác định
sản lượng, tỉ lệ thất ngiệp và cán cân thương mại năm 2020, biết Yp 2020
tăng 5% so với Yp 2019
c) Từ kết quả câu b, để sản lượng thực tế bằng sản lượng tiềm năng, cần áp
dụng chính sách tài khóa như thế nào? Mô tả cách thức chính phủ thực
hiện
BÀI LÀM
a) 𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 =(𝐶 0 − 𝐶𝑚. 𝑇 0 + 𝐼 0 + 𝐺 0 + 𝑋 0 − 𝑀 0 )+
[𝐶𝑚.(1 − 𝑇𝑚)+ 𝐼𝑚− 𝑀𝑚].𝑌 =836 + 0,6𝑌
Sản lượng cân bằng:
𝐴𝑆 = 𝐴𝐷
↔ 𝑌 =836 + 0,6𝑌
→ 𝑌 = 2090
𝑈𝑡 = 𝑈𝑛+𝑌𝑝𝑌− 𝑌𝑝. 1002 = 4 + 23502350 − 2090. 1002 = 9, 53%
Cán cân ngân sách:
𝐵 = 𝑇 − 𝐺 = −71

𝑌 1 = 𝑌 + ∆𝑌 = 2270

Cán cân thương mại:
𝑁𝑋 = 𝑋 − 𝑀 =212 −(55 + 0, 15)= − 183,5 Sau đây có 1 lưu ý nhỏ tui tóm tắt nha
SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG AD = AS
Nếu
NỀN KINH TẾ ĐƠN GIẢN AD = C + I
NỀN KINH TẾ ĐÓNG AD = C + I + G
NỀN KINH TẾ MỞ AD = C + I + G + X – M

(Vì là tự soạn nên có thể sẽ có sai xót)
GÚT LẮC
THI TỐT NHOOOOOO ^^

Bình luận