Khái niệm, CTHH, Phân loại và Cách gọi tên Axit – Bazo – Muối - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Axit, bazo, muối là những hợp chất vô cơ quan trọng. Vậy chúng là những chất như thế nào ? Công thức hóa học của chúng và phân loại thế nào ? Cách gọi tên axit, bazo, muối như thế nào ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá những yếu tố này trong bài viết thời điểm ngày hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé !
khai-niem-cthh-phan-loai-va-cach-goi-ten-axit-bazo-muoi

Khái niệm, CTHH, Phân loại và Cách gọi tên Axit – Bazo – Muối

I. AXIT

1) Khái niệm axit là gì?

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử H link với gốc axit. Các nguyên tử H này hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng các nguyên tử sắt kẽm kim loại .

– Ví dụ:

Bạn đang đọc: Khái niệm, CTHH, Phân loại và Cách gọi tên Axit – Bazo – Muối

 • Axit clohidric HCl: gồm 1 nguyên tử H liên kết với gốc axit -Cl
 • Axit nitric HNO3: gồm 1 nguyên tử H liên kết với gốc axit -NO3
 • Axit sunfuric H2SO4: gồm 2 nguyên tử H liên kết với axit =SO4

2) Công thức hóa học của axit

– CTHH của axit gồm 1 hay nhiều nguyên tử H và gốc axit .
– Ví dụ :

 • CTHH của axit cohidric: HCl
 • CTHH của axit cacbonic: H2CO3
 • CTHH của axit photphoric: H3PO4

3) Phân loại axit

– Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại :

 • Axit có oxi: H2CO3, HNO3, H2SO4, H3PO4 …
 • Axit không có oxi: HCl, H2S, HCN, HBr…

4) Cách gọi tên axit

a) Axit có oxi

– Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ :

 • HNO3: axit nitric → (-NO3: nitrat)
 • H2SO4: axit sunfuric → (=SO4: sunfat)
 • H3PO4: axit phophoric → (≡PO4: photphat)

– Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

Ví dụ :

 • H2SO3: axit sunfurơ → (=SO3: sunfit)

b) Axit không có oxi

Tên axit = tên phi kim + hidric

Ví dụ :

 • HCl: axit clohidric → (-Cl: clorua)
 • H2S: axit sunfuhidric → (-S: sunfua)

II. BAZO

1) Khái niệm bazo là gì?

– Phân tử bazo gồm có một nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit ( – OH ) .
– Ví dụ :

 • Natri hidroxit NaOH: gồm kim loại Na liên kết với 1 nhóm -OH
 • Caxi hidroxit Ca(OH)2: gồm kim loại Ca liên kết với 2 nhóm -OH
 • Đồng (II) hidroxit Cu(OH)2: gồm kim loại Cu liên kết với 2 nhóm -OH

2) Công thức hóa học của bazo

– CTHH của bazo gồm 1 nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay nhiều nhóm hidroxit ( – OH ) .
– Do nhóm hidroxit có hóa trị I nên số nhóm – OH của bazo bằng hóa trị của sắt kẽm kim loại đó .

3) Phân loại bazo

– Dựa vào tính tan, bazo được chia làm 2 loại :

 • Bazo tan trong nước: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…
 • Bazo không tan trong nước: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2…

4) Cách gọi tên bazo

– Tên bazo được gọi như sau :

Tên bazơ = tên kim loại (kèm theo hóa trị với kim loại nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ :

 • NaOH: natri hidroxit
 • KOH: kali hidroxit
 • Zn(OH)2: Kẽm hidroxit
 • Fe(OH)2: Sắt (II) hidroxit

III. MUỐI

1) Khái niệm muối là gì?

– Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều gốc axit .
– Ví dụ :

 • Muối NaCl: gồm 1 nguyên tử kim loại Na liên kết với 1 gốc axit -Cl.
 • Muối Cu(NO3)2: gồm 1 nguyên tử kim loại Cu liên kết với 2 gốc axit -NO3.

2) Công thức hóa học của muối

– CTHH của muối gồm 2 phần : sắt kẽm kim loại và gốc axit
– Ví dụ :

 • Muối K2CO3: gồm kim loại K và gốc axit =CO3
 • Muối Ba(HCO3)2: gồm kim loại Ba và 2 gốc axit -HCO3

3) Phân loại muối

– Dựa vào thành phần, muối được chia làm 2 loại :

 • Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử H có thể thay thể bằng một nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaNO3, Na2SO4, CaCO3…
 • Muối axit: là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của gốc axit = số nguyên tử H đã được thay thế. Ví dụ: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4…

4) Cách gọi tên muối

– Tên muối được gọi như sau :

Tên muối =tên kim loại (kèm theo hóa trị với kim loại nhiều hóa trị) + gốc axit

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

– Ví dụ :

 • NaCl: Natri clorua
 • K2SO4: Kali sunfat
 • Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat
 • Ca(HCO3)2: Canxi hidrocacbonat

Bài tập về Axit – Bazo – Muối

Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều … … … … … …. link với … … … … … …. Các nguyên tử hidro này hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng … … … … … …. Bazo là hợp chất mà phân tử có một … … … … … …. link với một hay nhiều nhóm … … … … … … ..

Đáp án:

 • nguyên tử hidro
 • gốc axit
 • nguyên tử kim loại
 • nguyên tử kim loại
 • hidroxit

Câu 2. Viết CTHH của các axit cps gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

– Cl, = SO3, = SO4, – HSO4, = CO3, ≡ PO4, = S, – Br

Đáp án:

 • -Cl: HCl → Axit clohidric
 • =SO3: H2SO3 → Axit sunfurơ
 • =SO4: H2SO4 → Axit sunfuric
 • -HSO4: H2SO4 → Axit sunfuric
 • =CO3: H2CO3 → axit cacbonic
 • ≡PO4: H3PO4 → Axit phophoric
 • =S: H2S → Axit sunfuhidric
 • -Br: HBr → Axit bromhidric

Câu 3. Viết CTHH của những oxit axit tương ứng với những axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4

Đáp án:

 • H2SO4: oxit axit tương ứng là SO3
 • H2SO3: oxit axit tương ứng là SO2
 • H2CO3: oxit axit tương ứng là CO2
 • HNO3: oxit axit tương ứng là N2O5
 • H3PO4: oxit axit tương ứng là P2O5

Câu 4. Viết CTHH của các bazo tương ứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3
Đáp án :

 • Na2O: bazơ tương ứng là NaOH
 • Li2O: bazơ tương ứng là LiOH
 • FeO: bazơ tương ứng là Fe(OH)2
 • BaO: bazơ tương ứng là Ba(OH)2
 • CuO: bazơ tương ứng là Cu(OH)2
 • Al2O3: bazơ tương ứng là Al(OH)3

Câu 5. Viết CTHH của các oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2

Đáp án:

 • Ca(OH)2: oxit bazơ tương ứng là CaO
 • Mg(OH)2: oxit bazơ tương ứng là MgO
 • Zn(OH)2: oxit bazơ tương ứng là ZnO
 • Fe(OH)2: oxit bazơ tương ứng là FeO

Câu 6: Đọc tên những chất có CTHH ghi dưới đây:

a ) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4
b ) Mg ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3, Cu ( OH ) 2
c ) Ba ( NO3 ) 2, Al2 ( SO4 ) 3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4
Đáp án :
a )

 • HBr: Axit bromhidric
 • H2SO3: Axit sunfurơ
 • H3PO4: Axit photphoric
 • H2SO4: Axit sunfuric

b )

 • Mg(OH)2: Magie hidroxit
 • Fe(OH)3: Sắt (III) hidroxit
 • Cu(OH)2: Đồng (II) hidroxit

c )

 • Ba(NO3)2: Bari nitrat
 • Al2(SO4)3: Nhôm sunfat
 • Na2SO3: Natri sunfit
 • ZnS: Kẽm sunfua
 • Na2HPO4: Natri đihidrophotphat
 • NaH2PO4: Natri hidrophotphat

4.8
/
5

(

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

307
bầu chọn
)

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận