Glixin không tác dụng với chất nào sau đây - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

19/06/2021 455

Bạn đang đọc: Glixin không tác dụng với chất nào sau đây

D. NaCl .Nội dung chính

  • Glyxin có thể phản ứng với H2SO4, HNO2 (t/c của nhóm NH2), C2H5OH (t/c của nhóm COOH)Glyxin không phản ứng với NaClĐáp án cần chọn là: D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Glyxin không tác dụng hóa học với chất nào sau đây?
  • Video liên quan

Đáp án chính xác

Glyxin có thể phản ứng với H2SO4, HNO2 (t/c của nhóm NH2), C2H5OH (t/c của nhóm COOH)Glyxin không phản ứng với NaClĐáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là Xem đáp án » 19/06/2021 1,151

Cho valin lần lượt tác dụng với những chất sau : Br2, CH3OH / HCl, NaOH, CH3COOH, valin, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số phản ứng xảy ra là : Xem đáp án » 19/06/2021 792

Glyxin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là Xem đáp án » 19/06/2021 758

Alanin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là Xem đáp án » 19/06/2021 382

Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy trọn vẹn A thu được 1,12 lít N2 ( đktc ) ; 13,2 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44,5. CTCT của A là Xem đáp án » 19/06/2021 255

Este X được điều chế từ α – aminoaxit và ancol metylic. Tỉ khối hơn của X so với hiđro là 44,5. Đun nóng 8,9 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 3 M sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được chất rắn G ( quy trình cô cạn không xảy ra phản ứng ). Vậy khối lượng chất rắn G là : Xem đáp án » 19/06/2021 176

Cho amino axit A phản ứng với HNO2 dư, sinh ra axit lactic. Vậy A là Xem đáp án » 19/06/2021 139

Este X được điều chế từ α – amino axit và ancol etylic. Tỉ khối hơn của X so với hiđro là 51,5. Đun nóng 10,3 gam X trong 200 ml dung dịch KOH 1,4 M sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được chất rắn G ( quy trình cô cạn không xảy ra phản ứng ). Vậy khối lượng chất rắn G là : Xem đáp án » 19/06/2021 126

Cho những chất sau : HCl, CH3OH, HNO2, KNO3. Số chất tác dụng với glyxin là ? Xem đáp án » 19/06/2021 103

Cho hợp chất H2N − CH2 − CH2 − COOH tác dụng với dung dịch HNO2 dư, thu được mẫu sản phẩm hữu cơ A có khối lượng phân tử là Xem đáp án » 19/06/2021 96

Cho sơ đồ chuyển hóa :A → dd NaOH, t °, − NH3, − H2O B → H2SO4, − Na2SO3 CCH3 − CH ( NH3HSO4 ) COOC2H5Chất A là : Xem đáp án » 19/06/2021 93

Phát biểu không đúng là Xem đáp án » 19/06/2021 84

Cho những chất sau : Br2, K2SO4, C2H5OH / H2SO4 đac, NaOH, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số chất không phản ứng với glixin là : Xem đáp án » 19/06/2021 76

Phát biểu đúng là Xem đáp án » 19/06/2021 76

Cho alanin phản ứng với HNO2 dư, sinh ra ? Xem đáp án » 19/06/2021 73

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh ?

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau đây ?Axit aminoaxetic ( H2NCH2COOH ) tác dụng được với dung dịchGlyxin không tác dụng vớiChất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl làAminoaxit có năng lực phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì Cho amino axit A phản ứng với HNO2 dư, sinh ra axit lactic. Vậy A làGlyxin không tác dụng vớiKhi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là

Glyxin không tác dụng hóa học với chất nào sau đây?

Glyxin không tác dụng hóa học với chất nào sau đây?

A. NaOH.

B. HCl.

C. CH3OH/HCl khan.

D. NaCl.

Câu hỏi

Nhận biết

Glyxin không tác dụng với

A.NaCl
B.H2SO4 loãng
C.

NaOH

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

D.C2H5OH

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận