Giải VNEN toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức | Toán VNEN 7 tập 1 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

A. B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. a) Em cùng bạn giải bài toán sau

– Trong một giờ học bóng rổ, bạn Nam ném bóng 24 lần được 18 lần trúng rổ. Bạn An ném bóng 20 lần được 15 lần trúng rổ .a ) Tính tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của mỗi bạn .

b) Bạn nào ném bóng tốt hơn?

Bạn đang đọc: Giải VNEN toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức | Toán VNEN 7 tập 1

Trả lời :a ) Tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của bạn Nam là : $ frac { 18 } { 24 } $ ;Tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của bạn An là : $ frac { 15 } { 20 } $ ;b ) Vì $ frac { 18 } { 24 } $ = $ frac { 15 } { 20 } $ = $ frac { 3 } { 4 } $ nên hai bạn làm tốt ngang nhau .- So sánh hai tỉ số $ frac { 15 } { 27 } $ và $ frac { 12,5 } { 17,5 } $ .Trả lời :USD frac { 15 } { 27 } $ = $ frac { 5 } { 9 } $ và $ frac { 12,5 } { 17,5 } $ = $ frac { 5 } { 7 } $ .Vì $ frac { 5 } { 9 } $    b) Đọc kĩ nội dung sau

  • Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số $frac{a}{b}=frac{c}{d}$ hay a : b = c : d

   c) Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

USD frac { 3,6 } { 8,4 } $ và 21 : 49 ; – 2 $ frac { 1 } { 3 } USD : 14 và – 1,5 : 0,25 .Trả lời :- Có : $ frac { 3,6 } { 8,4 } $ = 21 : 49 = $ frac { 3 } { 7 } $ nên tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức .- Có : – 2 $ frac { 1 } { 3 } USD : 14 = – $ frac { 1 } { 6 } $ $ neq USD – 1,5 : 0,25 = – 6 nên tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức .

2. a) Thực hiện các hoạt động sau

– Em đọc và khám phá :Xét tỉ lệ thức $ frac { 3 } { 24 } $ = $ frac { 25 } { 200 } USD. Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức với 24.200, ta được :USD frac { 3 } { 24 } $. ( 24.200 ) = $ frac { 25 } { 200 } $. ( 24.200 ) $ Rightarrow $ 3.200 = 25.24

– Tương tự như trên, từ tỉ lệ thức $frac{a}{b}$ = $frac{c}{d}$ sẽ có đẳng thức nào? Vì sao?

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Trả lời :Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức $ frac { a } { b } $ = $ frac { c } { d } $ với b. d, ta được :USD frac { a } { b } $. b. d = $ frac { c } { d } $. b. d $ Rightarrow $ a. d = b. c .Như vậy, từ tỉ lệ thức $ frac { a } { b } $ = $ frac { c } { d } $ sẽ có đẳng thức ad = bc .

   b) Đọc kĩ nội dung sau

  • Nếu $frac{a}{b}=frac{c}{d}$ thì ad = bc.

   c) Thực hiện các hoạt động sau

Tìm giá trị của x để : $ frac { 2 } { x } $ = $ frac { 14 } { 21 } $ .Trả lời :USD frac { 2 } { x } $ = $ frac { 14 } { 21 } $ $ Rightarrow $ 14. x = 2.21 $ Rightarrow $ x = 42 : 14 $ Rightarrow $ x = 3 .

3. a) Thực hiện các hoạt động sau

Từ đẳng thức ad = bc ( với b, d $ neq USD 0 ), hãy suy ra tỉ lệ thức $ frac { a } { b } $ = $ frac { c } { d } $ .Trả lời :Chia hai vế của đẳng thức ad = bc cho b. d, ta được :USD frac { a. d } { b. d } $ = $ frac { b. c } { b. d } $ $ Rightarrow $ $ frac { a } { b } $ = $ frac { c } { d } $ .

    b) Đọc kĩ nội dung sau

  • Nếu ad = bc và a, b, c, d $neq $ 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

USD frac { a } { b } = frac { c } { d } $ ; $ frac { a } { c } = frac { b } { d } $ ; $ frac { d } { b } = frac { c } { a } USD ; $ frac { d } { c } = frac { b } { a } $ .

    c) Thực hiện các hoạt động sau

Từ đẳng thức 3.12 = 4.9 hãy viết các tỉ lệ thức được tạo thành.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Trả lời :Nếu 3.12 = 4.9 thì ta có những tỉ lệ thức :USD frac { 3 } { 4 } $ = $ frac { 9 } { 12 } USD ; $ frac { 3 } { 9 } $ = $ frac { 4 } { 12 } USD ; $ frac { 12 } { 4 } $ = $ frac { 9 } { 3 } USD ; $ frac { 12 } { 9 } $ = $ frac { 4 } { 3 } $ .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận