Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ? A. NaCl 2,0.10-3 M… - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
I. Hiện tượng điện li
1. Thí nghiệm

2-1660466759-2920746

Hình 1: Bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch

Bạn đang đọc: Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ? A. NaCl 2,0.10-3 M…

– Khi nối những đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng .
⇒ Dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện .
– Nếu làm những thí nghiệm tương tự như, người ta thấy :
+ NaCl rắn, khan ; NaOH rắn, khan ; những dung dịch ancol etylic ( C2H5OH ), glixerol ( C3H5 ( OH ) 3 ) không dẫn điện .
+ Các dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện .
2. Nguyên nhân tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước
Nguyên nhân : Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có những tiểu phân mang điện tích hoạt động tự do được gọi là những ion .
3. Các khái niệm cần nắm vững
– Sự điện li là quy trình phân li những chất trong nước ra ion .
– Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion .
⇒ Axit, bazơ và muối là những chất điện li .
– Sự điện li được màn biểu diễn bằng phương trình điện li .
Ví dụ :
– Muối phân li thành cation sắt kẽm kim loại ( hoặc cation amoni ) và anion gốc axit :
NaCl → Na + + Cl −
NH4Cl → NH4 + + Cl –
– Axit phân li thành cation H + và anion gốc axit :
HCl → H + + Cl −
– Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit :
KOH → K + + OH −

Chú ý: Nhiều chất khi nóng chảy cũng phân li ra ion, nên ở trạng thái nóng chảy các chất này dẫn điện được.

Xem thêm: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ (7 mẫu) hay nhất | Phân tích hình tượng bà cụ Tứ | Văn mẫu 12

II. Phân loại những chất điện li
Dựa vào mức độ phân li ra ion, chất điện li được chia thành hai loại :
1. Chất điện li mạnh
– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion .
– Những chất điện li mạnh là :
+ Các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, … ;
+ Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2, …
+ Hầu hết những muối .
– Phương trình điện li, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quy trình điện li .
Ví dụ :
Na2SO4 → 2N a + + SO42 −
Ba ( OH ) 2 → Ba2 + + 2OH −
2. Chất điện li yếu
– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn sống sót dưới dạng phân tử trong dung dịch .
– Những chất điện li yếu là :
+ Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, … ;
+ Các bazơ yếu như Bi ( OH ) 3, Mg ( OH ) 2, …
+ Một số muối : HgCl2 ; Hg ( CN ) 2 ; …
+ Nước ( H2O ) .
– Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau .

–  Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo thành phân tử bằng nhau cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Ví dụ :
CH3COOH ⇄ CH3COO − + H +
Lưu ý : Cân bằng điện li là cân đối động và tuân theo nguyên lí chuyển dời cân đối Lơ Sa-tơ-li-ê .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận