Đề cương ôn tập thi HK1 môn Toán lớp 4 – Học Toán 123 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Nội dung ôn tập môn Toán 4 HK1 như sau :

I. LÝ THUYẾT

1. Số học

– Đọc, viết số tự nhiên .

– Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số có nhiều chữ số.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập thi HK1 môn Toán lớp 4 – Học Toán 123

– Tính giá trị biểu thức có 3 dấu phép tính, vận dụng những đặc thù của những phép tính để tính bằng cách thuận tiện nhất .

2. Đại lượng

– Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích quy hoạnh, đo thời hạn : Đổi và ước đạt .

3. Hình học

– Hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song ( cách kiểm tra và cách vẽ )
– Nhận diện, đếm số lượng, đọc tên, vẽ : góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình .

4. Giải bài toán có lời văn

– Tìm trung bình cộng của nhiều số .
– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
– Các bài toán có văn tương quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng / trừ / nhân / chia đã học, tính diện tích quy hoạnh những hình .

II. BÀI TẬP

Câu 1: Đọc số sau:

123 456 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
23 456 789 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
506 789 505 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
555 555 555 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
505 550 005 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Câu 2: Viết số sau:

– Bốn mươi lăm triệu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Hai trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm : … … … … … … … … … … … … … … …
– Năm trăm triệu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Bảy triệu không trăm linh năm nghìn : … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tám mươi hai triệu không trăm nghìn bốn trăm hai mươi : … … … … … … … ..
– 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm và hai đơn vị chức năng : … … … … … … … … … … … … … ..
– 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị chức năng : … … … … … … … … … … … …

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172 b, 1798 x 45 c, 172 x 398 d, 7548 : 37 e, 9152 : 52
837 161 + 75 934 576 x 79 567 x 508 2912 : 28 7344 : 36
379 454 – 126 798 345 x 87 234 x 709 285 120 : 24 22 098 : 87
900 000 – 89 987 156 x 78 475 x 780 172 869 : 58 7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………… b, 234 x 200 = ………….. c, 35 x 11= ……………….
238 x 1000 = ……………. 245 x 500 = ……………… 87 x 11 = ………………..
237 x 10000 = …………… 342 x 300 = ……………… 67 x 11 = ………………..
23 000 : 100 = …………… 42000 : 200 = …………… 123 x 11 = ………………
480000 : 10000 = ……….. 789000 : 3000 = ………… 345 x 11 = ………………

Câu 5: Tìm số abc:

a, abc x 9 = 6abc                  b, abc x 6 = 4 abc                 c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97 7200 : 25 : 4 (25 x 36) : 4 2424 : 8 : 3
b, 428 x 12 – 428 x 2 48000 : 125 : 8 2424 : 8 : 3 3200 : (100 : 4)
c, 135 : 5 – 100 : 5 1540 : 5 + 1460 : 5 98 x 101 – 98 (55 x 72) : 9
d, 76 x 4 x 2 x 5 32 x 8 x 3 x 125 (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)
e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9) 88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)
g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5) (34 x 25) : 5
h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002×2) (15 x 24) : 6
i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100) 24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính giá trị biểu thức:

a, (115+35):15+200×6:8

b, 3075x(72:9)–897                                       c,19832:37+19464

d, 135540 : (9×4) + 57800 : 200                                e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100                                        h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: Tìm X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45        b, X x 125 – X x 73 = 1196     c, (X + X x 2) : 34 = 504

246 : X + 34 : X = 5 360 : X – 126 : X = 6 2005 + X x 34 = 5337
58 x X – 934 = 6722 X : 1234 = 127 ( dư 360 ) XX – 2X x 2 + 68 = 100
14968 – X x 5 = 4968 ( X + 2 ) + ( X + 2 ) + ( X + 2 ) = 42 199 Câu 9 : Điền số vào chỗ chấm

a, 45 tấn = ……..kg 3 ngày = …….giờ 34 km = ……….m 4 km2 = …………m2
3tạ 6kg = ……….kg 4 giờ = ……..phút 56 hm = ……….m 15 km2 = ………..m2
2yến 6kg = ……..kg 5 phút = …….giây 16 dam = ………m 5 dam2 = ………m2
450000kg = ……tấn 600 phút = ……giờ 123000m = …..km 50000 dam2 = …km2
145000g = ………kg 144 giờ = ……ngày 203000dm = …..hm 55000000m2=….km2
450000kg =…….tấn 600 phút = ……giờ 123000m = …..km 90000 m2 = …..hm2
3 tấn 6kg = ……kg 2 ngày 5giờ = ….giờ 4m26dm2=…….m2
5 tạ + 23 yến = ….kg 5giờ 6phút = … phút 7km2 = …………..m2
2 tạ : 8 = ….. kg ¼ ngày = …… giờ 2/5 phút = ……giây

Câu 10: Không tính, hãy so sánh A và B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009
b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008
c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số cây của hai lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 26 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng

Câu 12: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB mỗi ngày tổ đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính diện tích ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 648m, chiều dài hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng thu được 10 kg thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ?
b, Người ta chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được bao nhiêu kg thóc ?
c, Một ruộng hình vuông vắn có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích quy hoạnh ruộng hình vuông vắn ?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 148m, chiều rộng kém chiều dai là 12m. TB 3 m2 ruộng thu được 15 kg rau. Hỏi ruộng đó thu được bao nhiêu kg rau? Biết bán 1 kg sau thu được 15000đ. Tính số tiền thu được khi bán hết số rau đó?

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Câu 16: Để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30 cm. Tính diện tích căn phòng đó?

Câu 17: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, người ta dùng gạch men hình vuông cạnh 20 cm. Mỗi viên gạch giá 27500đ. Tính số tiền mua gạch để lát đủ căn phòng đó?

Câu 18: Tích của hai số là 4780. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần, thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu ?

Câu 19: Thương của hai số là 4780. Thương thay đổi như nào nếu:

A, Số bị chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia
B, Số chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số bị chia

Câu 20: Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường ?

Câu 21: Tìm hai số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bằng 6048?

Câu 22:  Tìm tích của hai số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của ba số tự nhiên liên tiếp là 6. Tìm ba số đó.

Câu 24: Tìm hai số chẵn liên tiếp biết tỏng của chúng là 122.

Câu 25: Tìm A bằng cách hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + p x 2 với m = 350; n = 230; p = 420.

Câu 26: Tìm hai số có hiệu bằng 129, biết rằng nếu lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 88m. Nếu tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: Hai số chẵn có tổng là 30. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ.

Câu 29: Một cửa hàng có 1978m vải gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải xanh hơn tổng số hai loại vải kia là 58m. Nếu bớt vải trắng đi 36m thì vải trắng bằng vải đen. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu mét vải?

Câu 30: Cho dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng ?
b. Tính tổng dãy số đó ?

Câu 31: Tìm X

( 1 + 4 + 7 + … … … .. + 100 ) : X = 17

Câu 32: Tổng của hai số là 562. Nếu thêm vào số thứ nhất 42 đơn vị thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Câu 33: Tìm số bị chia và số chia bé nhất để trong phép chia có thương là 9 và số dư là 5.

Câu 34: Tìm số bị chia biết số chia là 10, thương là 9 và số dư là số dư lớn nhất có thể có.

Câu 35: Hai hộp bi có tổng cộng là 115 viên bi, biết rằng nếu thêm vào hộp thứ nhất 8 viên, hộp thứ hai 17 viên thì hai hộp có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 4.

Câu 37: Điền vào ô trống sao cho tổng ba ô liên tiếp bằng 1000 ?

234 500

Câu 38: Ba hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông có cạnh 12 cm.

Điền vào chỗ chấm

de-cuong-on-tap-thi-hk1-mon-toan-lop-4-7466141

a. Cạnh BC vuông góc với những cạnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. Cạnh AB song song với những cạnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
c. Diện tích của hình vuông vắn ABCD là : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
d. Diện tích của mỗi hình chữ nhât 1, 2, 3 là : … … … … … … … … … … … … … … …

Câu 39: Kể tên

de-cuong-on-tap-thi-hk1-mon-toan-lop-4-1-6949472

Các góc vuông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Các góc nhọn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các góc tù : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các cặp cạnh của góc vuông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Câu 40: Kể tên:

de-cuong-on-tap-thi-hk1-mon-toan-lop-4-2-8677173

Các góc vuông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Các góc nhọn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các góc tù : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

DC vuông góc với cạnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … .
Các cặp cạnh song song : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

*Download file Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 4 file word bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận