Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2019 – 2020 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 được Tip. edu. vnsưu tầm, tinh lọc tổng hợp những dạng toán trọng tâm, giúp những em học viên ôn tập, củng cố, rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải những dạng Toán, chuẩn bị sẵn sàng tốt cho đề thi học kì 1 lớp 3. Mời những em cùng tìm hiểu thêm và tải Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 này về .

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370 728 – 245 315 + 315 478 – 178
642 + 287 386 + 604 740 – 723 558 – 281

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3 374 × 2 8 × 113 121 × 6
152 × 4 6 × 109 303 × 3 5 × 176

Bài 2: Đặt tính rồi tính

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2019 – 2020

82 : 4 75 : 3 79 : 6 87 : 5 98 : 7
381 : 3 250 : 6 587 : 4 727 : 8 634 : 7
314 : 6 434 : 8 239 : 5 565 : 8 972 : 3

III/ Góc vuông, góc không vuông

Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông

de-cuong-on-tap-mon-toan-lop-3-hoc-ki-2924583

Có … … … góc không vuông

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

1645066350_632_de-cuong-on-tap-mon-toan-lop-3-hoc-ki-4152018

IV/ Tìm x; Y

Bài 1: Tìm x

x × 7 = 42 28 : x = 4 49 : x = 7
472 – x = 50 : 5 x : 4 = 200 : 5 x × 5 = 237 – 137

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3 Y × 6 = 84 : 4 56 : Y = 21 : 3
Y : 8 = 115 – 7 Y × 9 = 183 × 3 Y : 9 = 7 (dư 4)

V/ Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền dấu >;

5 m 6 cm … … .. 560 cm
2 m 4 cm … … .. 240 cm
5 dam 6 dm … … … 506 dm
3 hm 4 dam … … … 34 m
1 m 3 cm … … … .. 104 cm
6 dm 8 mm … … .. 680 mm
9 m 7 dm … … .. 99 dm
5 m 17 cm … … … 517 cm
420 mm … … … 4 dm 2 mm
8 dam 5 m … … … .. 85 m

Bài 2: Tính

8 dam + 5 dam = … … … … …
56 dm × 8 = … … … … … ..
403 cm – 58 cm = … … … … ..
136 mm : 2 = … … … … … .
12 km × 8 = … … … … … … …
69 cm : 3 = … … … … … … …
24 km : 3 + 102 km
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
63 m – 14 m : 7
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
42 km : 7 + 348 km
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
14 cm × 3 : 2
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .

63l : 7 + 159l

… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .

28 kg × 2 × 3
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
5 m × 7 – 16 m
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
7 kg × 4 : 2
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
9 hm × 7 : 3
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
11 kg × 6 – 6 kg
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
7 m × 4 – 20 dm
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
600 kg : 2 – 63 kg
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .

VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo?

Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

VIII/ Tìm 1 trong các phần bằng nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc frac{1}{4} quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?

Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái frac{1}{8} số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có frac{1}{3} các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4 : Một hộp xà phòng nặng 78 g. Người ta đã dùng hết số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn lại bao nhiêu gam xà phòng ?

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng frac{1}{7} tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi?


IX/ Gấp một số lên nhiều lần

Bài 1 : Quãng đường AB dài 172 m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét ?

Tóm tắt

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …

Bài 2 : Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu con gà ?

Tóm tắt

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …

Bài 3 : Trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87 kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?

Tóm tắt

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài giải

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …


X/ Giảm đi một số lần

Bài 1 : Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi ?

Tóm tắt

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …

Bài 2 : Một shop có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đã bán bao nhiêu bao gạo ?

Tóm tắt

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … … … … … … … … …. …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …

Bài 3 : Một người có 68 kg gạo. Sau khi bán 28 kg gạo, người đó san đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..


XI/ Một số dạng toán khác

Bài 1 : Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 2 : Cửa hàng có 78 kg gạo, buổi sáng shop bán được 15 kg gạo. Số gạo còn lại được chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 3 : Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm quan chùa Hương bằng xe hơi. Hỏi cần tối thiểu mấy xe xe hơi như vậy để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 người khách ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 4 : Có 62 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m vải. Hỏi hoàn toàn có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 5 : Em gấp được 18 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao 5 cánh em gấp bằng số ngôi sao 5 cánh chị gấp. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao 5 cánh ?

Bài giải

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..


XII/ Tính giá trị biểu thức

Bài 1 : Tính giá trị biểu thức

123 × ( 42 – 40 )
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
( 100 + 11 ) × 9
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
9 × ( 6 + 26 )
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
375 × 2 – 148
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
150 : 5 × 3
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
45 × 4 + 120
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
45 + 135 × 4
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
84 : 4 × 6
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
( 954 – 554 ) : 8
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
( 186 + 38 ) : 7
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
8 × ( 234 – 69 )
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
111 × ( 6 – 6 )
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … .

Ngoài phần ôn đề cương trên, các em hãy cùng tham khảo thêm: Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 3, Bài tập cuối tuần lớp 3, Giải Cùng em học Toán lớp 3 ,… để luyện tập nhé. Các em có thể tự tải về các đề thi hay nhất để làm bằng cách ấn vào đường link và kéo xuống cuối bài, sau đó nhấn vào nút Tải về:

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 được trình diễn rất đơn cử và cụ thể giúp những em học viên nắm được những dạng bài tập Toán lớp 3 cùng cách làm hiệu suất cao nhất. Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 được Tip. edu. vnbiên soạn cụ thể vấn đáp những thắc mắc trong chương trình SGK môn Toán lớp 3, giúp những em tóm tắt giải Toán lớp 3 được hàng loạt những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất. Chúc những em ôn thi những đề thi toán lớp 3 kì 1 thật tốt !
Đây là tài liệu có ích về kim chỉ nan Toán lớp 3, rất quan trọng trong chương trình lớp 3 mà những em cần phải đặc biệt quan trọng lưu tâm và chú ý quan tâm học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình. Ngoài những bài triết lý hay giúp những em ôn luyện một cách hiệu suất cao, Tip. edu.vn còn có những bộ đề thi Toán lớp 3 cùng những đề thi môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được sắp xếp và trình diễn khoa học, giúp những con ôn luyện và rèn luyện học đồng đều tổng thể những môn .
Như vậy, Tip. edu.vn đã gửi tới những bạn Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1. Ngoài Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 không thiếu khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị sẵn sàng cho những bài thi đạt tác dụng cao .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận