Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng công thức đạo hàm theo định nghĩa chuẩn để tính đạo hàm của hàm số y = | x | ,
USD $ lim_ { Delta x to 0 } frac { f ( x + Delta x ) – x } { Delta x } $ $
Thay giá trị | x | vào, đạo hàm của y sẽ được tính bằng ,

$$y’ = lim_{Delta x to 0} frac{|x + Delta x| – |x|}{Delta x} hspace{1cm} (1)$$

Bạn đang đọc: Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?

Nhìn vào biểu thức đạo hàm trên, bạn hoàn toàn có thể thấy rằng đạo hàm sẽ không xác lập tại vị trí $ Delta x = 0 $, do tại hàm số y = | x | là một hàm số không liên tục và có dạng ,
USD USD y = begin { cases } x và quad text { nếu } x geq 0 – x và quad text { nếu } x g7zdzsw-8341904

Cho nên, chúng ta không thể thay trực tiếp $Delta x = 0$ vào (1) để tính được, chúng ta cần biến đổi thành một dạng khác để mẫu khác 0 khi thay $Delta x = 0$ vào là được, có nhiều cách làm, mình sẽ làm như sau,

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Thứ nhất, đưa phương trình về dạng căn của bình phương, chính do tất cả chúng ta biết rằng $ | x | = sqrt { x ^ 2 } $ ,
USD USD ( 1 ) Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } – sqrt { x ^ 2 } } { Delta x } $ $
Thứ hai, nhân tử và mẫu cho $ sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } $ mục tiêu để khử trường hợp mẫu bằng 0 ,
USD $ Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } – sqrt { x ^ 2 } right ) left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } $ $

Tới đây, bạn có thể tính toán nhân chia cộng trừ bình thường được rồi, mình sẽ tiếp tục,

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

USD $ begin { align } và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { ( x + Delta x ) ^ 2 + x ^ 2 ( x + Delta x ) ^ 2 – x ^ 2 ( x + Delta x ) ^ 2 – x ^ 2 } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { ( x + Delta x ) ^ 2 – x ^ 2 } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { x ^ 2 + 2 x Delta x + Delta x ^ 2 – x ^ 2 } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { 2 x Delta x + Delta x ^ 2 } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } left ( frac { 2 x Delta x } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } + frac { Delta x ^ 2 } { Delta x left ( sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } right ) } right ) và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } left ( frac { 2 x } { sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } } + frac { Delta x } { sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } } right ) và Leftrightarrow lim_ { Delta x to 0 } frac { 2 x + Delta x } { sqrt { ( x + Delta x ) ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } } hspace { 1 cm } ( 2 ) end { align } $ $
Vì $ Delta x USD tiến tới 0, và sau một hồi đổi khác, bạn hoàn toàn có thể thay $ Delta x = 0 $ vào ( 2 ), ta được ,
USD $ begin { align } và = frac { 2 x } { sqrt { x ^ 2 } + sqrt { x ^ 2 } } và = frac { 2 x } { 2 sqrt { x ^ 2 } } và = frac { x } { sqrt { x ^ 2 } } và = frac { x } { | x | } end { align } $ $

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận