Danh từ đếm được và danh từ không đếm được | EF | Du Học Việt Nam - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Việc phân biệt giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được rất quan trọng trong tiếng Anh vì cách sử dụng chúng khác nhau tương quan đến cả định từ lẫn động từ .


Danh từ đếm được

Danh từ hoàn toàn có thể đếm được dành cho những thứ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đếm bằng số. Chúng có dạng số ít và số nhiều. Dạng số ít hoàn toàn có thể sử dụng định từ ” a ” hoặc ” an “. Nếu bạn muốn hỏi về số lượng so với danh từ hoàn toàn có thể đếm được, bạn hỏi ” How many ? ” tích hợp với danh từ đếm được số nhiều .

Số Ít Số Nhiều
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops

Ví Dụ
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?


Danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là những thứ mà tất cả chúng ta không hề đếm bằng số. Chúng hoàn toàn có thể là tên của những sáng tạo độc đáo hay có đặc thù trừu tượng hoặc cho những vật thể quá nhỏ hoặc quá vô định hình để đếm được ( chất lỏng, bột, khí v.v.. ). Danh từ không đếm được được sử dụng với một động từ số ít. Chúng thường không có dạng số nhiều .


Ví Dụ
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Chúng ta không thể dùng a/an với những danh từ này. Để biểu thị số lượng danh từ không đếm được, hãy sử dụng từ hoặc cụm từ như some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, hoặc dùng cách diễn tả khác khi đo đếm chính xác như a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Nếu bạn muốn hỏi về số lượng danh từ không đếm được, bạn hỏi “How much?”

Xem thêm: este – Wiktionary

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Bạn đang đọc: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được | EF | Du Học Việt Nam


Ví Dụ
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?


Những điểm khó

Một số danh từ có thể dùng như danh từ đếm được trong các ngôn ngữ khác nhưng lại là danh từ không thể đếm được trong tiếng Anh. Chúng phải tuân thủ các quy tắc cho danh từ không đếm được. Phổ biến nhất là:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work


Ví Dụ
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn’t make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Hãy cẩn trọng với từ hair danh từ thường không hề đếm được bằng tiếng Anh, thế cho nên nó không được sử dụng trong số nhiều. Nó hoàn toàn có thể đếm được chỉ khi đề cập đến từng sợi tóc .


Ví Dụ
 • She has long blond hair.
 • The child’s hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
 • I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận