Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay

Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay

Phương pháp giải

a) Tìm x nguyên để biểu thức A = Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên.

Bước 1. Tách A thành dạng Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

trong đó h(x) là một biểu thức nguyên khi x nguyên, m là nguyên.

Bạn đang đọc: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bước 2: A nguyên ⇔ Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên ⇔ g(x) ∈ Ư(m).

Bước 3. Với mỗi giá trị của g ( x ), tìm x tương ứng và Tóm lại .
b ) Tìm x để biểu thức A nguyên ( Sử dụng giải pháp kẹp ) .
Bước 1 : Áp dụng những bất đẳng thức để tìm hai số m, M sao cho m Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết cũng đạt giá trị nguyên?

Hướng dẫn giải:

Điều kiện xác lập : x ≥ 0 ; x ≠ 1 .
Ta có :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ √ x – 1 ∈ Ư ( 2 ) = { – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 }
Ta có bảng sau :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy với x ∈ { 0 ; 4 ; 9 } thì biểu thức A đạt giá trị nguyên .

Ví dụ 2: Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≠ – 1 .
Ta có :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x + 1 ∈ Ư ( 2 ) = { – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 }
⇔ x ∈ { – 3 ; – 2 ; 0 ; 1 } .
Vậy với x ∈ { – 3 ; – 2 ; 0 ; 1 } thì biểu thức A nguyên .

Ví dụ 3: Tìm x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết đạt giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0 .

Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết với mọi x

Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
P đạt giá trị nguyên ⇔ P = 1
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy với Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết thì biểu thức P đạt giá trị nguyên.

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Giá trị nào của x dưới đây không làm cho biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên.

A. 1/4 B. 4 C. 2 D. 0 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Bài 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên?

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Bài 3: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Bài 4: Với tất cả các số nguyên x, giá trị nguyên lớn nhất của biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Bài 5: Có bao nhiêu giá trị của x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên?

A. 2 B. Vô số C. 3 D. 1
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Bài 6: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức dưới đây nguyên:

Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a ) Đkxđ : x ≠ – 3 .
A ∈ Z ⇔ ⇔ x + 3 ∈ Ư ( 3 ) = { – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 } ⇔ x ∈ { – 6 ; – 4 ; – 2 ; 0 }
b ) Đkxđ : x ≠ 1/3 .

B ∈ Z ⇔ Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ 1 – 3x ∈ Ư(6) = {-6; -3;-2; -1; 1; 2; 3; 6}

Ta có bảng :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Trong những giá trị trên, chỉ có x = 1 hoặc x = 0 thỏa mãn nhu cầu x nguyên .

Vậy x = 0 hoặc x = 1.

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

c) Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ 2 – 3√x ∈ Ư(2) = {-2; -1; 1; 2}

Ta có bảng sau :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Trong những giá trị trên chỉ có x = 1 hoặc x = 0 thỏa mãn nhu cầu .
Vậy x = 0 hoặc x = 1 .

Bài 7: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức dưới đây nguyên:

Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a )
Đkxđ : x ≥ 0 ; x ≠ 4 .

Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết .

M ∈ Z ⇔ Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ∈ Z ⇔ 2 – √x ∈ Ư(5) = {-5; -1; 1; 5}.

Ta có bảng :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy với x ∈ { 49 ; 9 ; 1 } thì biểu thức M có giá trị nguyên .

b) Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Đkxđ : x ≥ 0 ; x ≠ 4 .

Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

N ∈ Z ⇔ Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ⇔ √x – 2 Ư(7) = {-7; -1; 1; 7}.

Ta có bảng sau :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy với x ∈ { 1 ; 9 ; 81 } thì biểu thức nhận giá trị nguyên .

Bài 8: Tìm các giá trị của x để các biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên

Hướng dẫn giải:

Điều kiện : x ≥ 0 .
Ta có : x – 2 √ x + 2 = x – 2 √ x + 1 + 1 = ( √ x – 1 ) 2 + 1 ≥ 1 > 0
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ 0 Bài 9: Chứng minh rằng biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết không nguyên với mọi giá trị của x làm cho biểu thức xác định.

Hướng dẫn giải:

Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Mà Q > 0 với mọi x .
⇒ 0 Bài 10: Cho Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

a ) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x để biểu thức Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết nguyên.

Hướng dẫn giải:

a ) Điều kiện xác lập : x > 0 ; x ≠ 1 .
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

b) Ta có: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có :
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇒ hay 0
+ Q = 2
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
⇔ x = 1 ( không t. m đkxđ ) .

Vậy với Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết thì biểu thức Q có giá trị nguyên.

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận