Dạng bài tập Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Tailieumoi. vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập bộ tài liệu lí thuyết Mặt trụ – hình tròn trụ – khối trụ Toán lớp 12, tài liệu gồm có 5 trang, tuyển chọn rất đầy đủ lí thuyết và những dạng bài tập Mặt trụ – hình tròn trụ – khối trụ có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán sắp tới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được hiệu quả như mong đợi .
Tài liệu Dạng bài tập Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ gồm những nội dung chính sau :

I. Phương pháp giải

– tóm tắt lý thuyết ngắn gọn;

Bạn đang đọc: Dạng bài tập Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ

II. Một số ví dụ/ Ví dụ minh họa

– gồm 7 bài toán minh họa phong phú của những dạng bài tập trên có giải thuật cụ thể .
Mời quí bạn đọc tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Dạng bài tập Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ :

Bài giảng Toán 12: Hình trụ

MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ

I. Phương pháp giải

Mặt trụ tròn xoay: Mặt trụ tròn xoay sinh ra khi quay đường thẳng l song song đường thẳng  cố định và cách đường thẳng ∆ một đoạn R không đổi. Mặt trụ (T) có trục  và bán kính R.

a4-1629891100-5569796

Nếu M là một điểm bất kể nằm trên mặt trụ thì đường thẳng l đi qua M và song song với ∆ cũng nằm trên mặt trụ đó .

Hình trụ, khối trụ

Phần mặt trụ nằm giữa hai mặt phẳng ( P. ) và ( P ‘ ) vuông góc với trục được gọi là hình tròn trụ
Hình trụ cùng với phần bên trong của nó được gọi là khối trụ .

a5-1629891142-4462496

– Trục OO ‘
– Đường sinh MM ‘ = l
– Bán kính đáy R và chiều cao h thì : h = l = OO ‘, R = OM
– Diện tích xung quanh : Sxq = 2 πRl
– Thể tích khối trụ : V = πR2h

Chú ý:

1 ) Phương pháp đường sinh .
2 ) Thiết diện song song với trục hình tròn trụ là một hình chữ nhật, tạo bởi 2 đường sinh song song và bằng nhau. Đặc biệt, thiết diện qua trục hình tròn trụ là một hình chữ nhật có 2 size là đường kính đáy và chiều cao hình tròn trụ .

II. Ví dụ minh họa

Bài toán 1. Cho đường tròn (O; R) nằm trong mặt phẳng (P). Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho hình chiếu của chúng trên (P) luôn nằm trên đường tròn đã cho.

Giải

a6-1629891177-7020193

Gọi A là trục của đường tròn ( O ; R ). Nếu điểm M có hình chiếu M ‘ nằm trên ( O ; R ) thì MM ‘ / / Δ và khoảng cách từ M tới ∆ bằng M’O = R .
Vậy tập hợp những điểm M là mặt trụ có trục là ∆ và có nửa đường kính bằng R .

Bài toán 2. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của mặt cầu song song với một đường thẳng cố định luôn nằm trên một mặt trụ xác định.

Giải

screenshot-1648709780-1648709792-1620759
Cho mặt cầu S ( O ; R ) và đường thẳng d. Gọi [ Delta ] là đường thẳng đi qua O và song song với d .
Nếu l là tiếp tuyến của mặt cầu và [ l / / d ] thì [ l / / Delta ] và l cách A một khoảng chừng không đổi R .
Vậy l nằm trên mặt trụ có trục là [ Delta ] và có nửa đường kính bằng R .

Bài toán 3. Cho hai điểm cố định A, B. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB bằng k không đổi.

Giải

screenshot-1648709801-1648709810-5643108
Hạ MH vuông góc với AB .
Ta có : [ k = { S_ { MAB } } = frac { 1 } { 2 } AB.MD Rightarrow MH = frac { { 2 k } } { { AB } } ] là số không đổi .
Vậy tập hợp những điểm M là mặt trụ có trục là đường thẳng AB, nửa đường kính [ R = frac { { 2 k } } { { AB } } ] .

Bài toán 4. Một hình trụ có bán kính R và chiều cao [Rsqrt 3 ].

a ) Tính diện tích quy hoạnh xung quanh, diện tích quy hoạnh toàn phần và thể tích của hình tròn trụ .
b ) Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục của hình tròn trụ bằng 30 °. Tính khoảng cách giữa AB và trục của hình tròn trụ .

Giải

screenshot-1648709822-1648709833-6208385

a) [{S_{xq}} = 2pi R.Rsqrt 3  = 2sqrt 3 pi {R^2}]

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ = 2 sqrt 3 pi { R ^ 2 } + 2 pi { R ^ 2 } = 2 left ( { sqrt 3 + 1 } right ) pi { R ^ 2 } ] [ V = pi { R ^ 2 }. R sqrt 3 = sqrt 3 pi { R ^ 3 } ] .
b ) Gọi O và [ O ‘ ] là tâm của hai đường tròn đáy. Gọi [ AA ‘ ] là đường sinh của hình tròn trụ thì [ O’A ‘ = R, AA ‘ = R sqrt 3 ] và góc [ widehat { BAA ‘ } ] bằng 30 ° .
Vì [ OO ‘ / / mp left ( { ABA } right ) ] nên khoảng cách giữa [ OO ‘ ] và AB bằng khoảng cách giữa [ OO ‘ ] và [ mp left ( { ABA ‘ } right ) ] .
Gọi H là trung điểm [ BA ‘ ] thì khoảng cách đó bằng [ O’H ] .
Tam giác [ BA’A ] vuông tại [ A ‘ ] nên : [ BA ‘ = AA ‘ tan 30 ^ circ = R sqrt 3. frac { 1 } { { sqrt 3 } } = R ] .
Do đó [ BA’O ‘ ] là tam giác đều vậy khoảng cách [ O’H = frac { { R sqrt 3 } } { 2 } ] .

Bài toán 5. Cho một khối trụ có bán kính đáy [R = 5](cm) và khoảng cách giữa hai đáy là 7(cm). Người ta cắt khối trụ đó bằng một mặt phẳng song song với trục của khối trụ và cách trụ một khoảng 3(cm). Tính diện tích của thiết diện.

Giải

screenshot-1648709848-1648709858-4964772
Gọi tâm của hai đáy là O và [ O ‘ ] .
Thiết diện khi cắt khối trụ là hình chữ nhật [ AA’B ‘ B ] .
Gọi K là trung điểm của AB
Ta có [ OK bot AB Rightarrow OK bot AA ‘ Rightarrow OK bot left ( { AA’B ‘ B } right ) ] .
Vậy OK là khoảng cách từ trục [ OO ‘ ] tới mặt phẳng thiết diện, tức là [ OK = 3 ] .
Trong tam giác vuông OKA :
[ begin { array } { l } K { A ^ 2 } = O { A ^ 2 } – O { K ^ 2 } = { 5 ^ 2 } – { 3 ^ 2 } = 16 Rightarrow KA = 4, AB = 8 end { array } ] .
Vậy diện tích quy hoạnh của thiết diện [ AA’B ‘ B ] là :
[ S = AB.BB ‘ = 8.7 = 56 left ( { c { m ^ 2 } } right ) ] .

Bài toán 6. Cho hình trụ có bán kính R và chiều cao cũng bằng R. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là dây cung của hai đường tròn đáy, các cạnh AD và BC không phải là đường sinh của hình trụ. Tính diện tích của hình vuông đó.

Giải

screenshot-1648709869-1648709878-9568694
Gọi [ C ‘ ] là hình chiếu của C trên mặt dưới chứa AB thì [ AB bot BC ‘ ] do đó [ AC ‘ ] là đường kính của đường tròn đáy .
Từ những tam giác vuông [ ABC ‘ ] và [ CBC ‘ ], ta có :
[ B { C ‘ ^ 2 } = A { C ‘ ^ 2 } – A { B ^ 2 } = 4 { R ^ 2 } – A { B ^ 2 } ] [ B { C ‘ ^ 2 } = B { C ^ 2 } – C { C ‘ ^ 2 } = A { B ^ 2 } – { R ^ 2 } ] Suy ra : [ 2A { B ^ 2 } = 5 { R ^ 2 } ] ,
Vậy diện tích quy hoạnh của hình vuông vắn [ S = A { B ^ 2 } = frac { 5 } { 2 } { R ^ 2 } ] .

Bài toán 7. Trên hai đáy của hình trụ có đường cao gấp đôi bán kính đáy, ta lấy hai bán kính chéo nhau, đồng thời tạo với nhau một góc là 30°. Biết rằng đoạn thẳng nối hai đầu mút của hai bán kính không đi qua tâm đường tròn có độ dài là a.

a ) Tính tang của góc hợp trục và đoạn thẳng qua 2 mút đó .
b ) Tính thể tích của khối trụ .

Giải

screenshot-1648709888-1648709896-7155506
a ) Gọi nửa đường kính của hình tròn trụ là R, hai nửa đường kính chéo nhau là [ OA ‘ ] và [ O’D ] .
Vẽ đường sinh DA thì : [ g left ( { OO ‘, A’D } right ) = g left ( { AD, A’D } right ) = widehat { ADA ‘ } = alpha ] Trong tam góc [ AOA ‘ ] cân tại O :
[ A { A ‘ ^ 2 } = 2 { R ^ 2 } – 2 { R ^ 2 } cos 30 ^ circ ] [ = left ( { 2 – sqrt 3 } right ) { R ^ 2 } Rightarrow AA ‘ = sqrt { 2 – sqrt 3 } R ] Tam giác [ ADA ‘ ] vuông tại A nên : [ D { A ‘ ^ 2 } = A { D ^ 2 } + A { A ‘ ^ 2 } ] [ begin { array } { l } Rightarrow { a ^ 2 } = { left ( { 2R } right ) ^ 2 } + left ( { 2 – sqrt 3 } right ) { R ^ 2 } Rightarrow { a ^ 2 } = left ( { 6 – sqrt 3 } right ) { R ^ 2 } Rightarrow R = frac { a } { { sqrt { 6 – sqrt 3 } } } end { array } ] Ta có : [ { h ^ 2 } = A { D ^ 2 } = D { A ‘ ^ 2 } – A ‘ { A ^ 2 } ] [ begin { array } { l } = { a ^ 2 } – left ( { 2 – sqrt 3 } right ). frac { { { a ^ 2 } } } { { 6 – sqrt 3 } } = frac { { 4 { a ^ 2 } } } { { 6 – sqrt 3 } } Rightarrow h = 2. frac { { a sqrt { 6 – sqrt 3 } } } { { 6 – sqrt 3 } } end { array } ] .
Do đó [ tan alpha = frac { { AA ‘ } } { { AD } } = frac { { sqrt { 2 – sqrt 3 } } } { 2 } ] .

b) Thể tích của khối trụ là:

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

[ begin { array } { l } V = pi. { R ^ 2 } h = pi. frac { { { a ^ 2 } } } { { 6 – sqrt 3 } }. 2. frac { { a sqrt { 6 – sqrt 3 } } } { { 6 – sqrt 3 } } = frac { { 2 pi sqrt { 6 – sqrt 3 } { a ^ 3 } } } { { { { left ( { 6 – sqrt 3 } right ) } ^ 2 } } } end { array } ]

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận