Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi:

 

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố đa phần là C và H .
2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O .

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

Bạn đang đọc: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là?

4. link hoá học đa phần là link ion .
5. dễ bay hơi, khó cháy .
6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh .
Nhóm những ý đúng là :
A. 4, 5, 6
B. 1, 2, 3
C. 1, 3, 5
D. 2, 4, 6

Đáp án đúng B.

Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là ( 1 ) thành phần nguyên tố đa phần là C và H, ( 2 ) hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O, ( 3 ) link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị .

Giải thích lý do chọn đáp án B:

 

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự link đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự biến hóa thứ tự link đó, tức là biến hóa cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác .
Các phân tử hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố hầu hết là C và H, hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O .

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon.

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

Tính chất của những chất nhờ vào vào thành phần phân tử ( thực chất, số lượng những nguyên tử ) và cấu tạo hóa học ( thứ tự link những nguyên tử ) .
Liên kết thường gặp trong hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị, gồm link σ và link π. Sự tổng hợp của link σ và π tạo thành link đôi hoặc ba ( link bội ) .

a/ Liên kết đơn (σ)

– Do 1 cặp electron tạo thành, được màn biểu diễn bằng 1 gạch nối giữa 2 nguyên tử .
– Liên kết σ bền .

b/ Liên kết đôi (1 σ và 1 π)

– Do 2 cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng 2 gạch nối giữa 2 nguyên tử .
– Gồm 1 σ bền và 1 π kém bền .

b/ Liên kết ba (1 σ và 2 π)

– Do 3 cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng 3 gạch nối giữa 2 nguyên tử .
– Gồm 1 σ bền và 2 π kém bền .

Các liên kết đôi và ba gọi là liên kết bội.

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

– Khi nguyên tử cacbon tham gia link đơn, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp3 ( lai hóa tứ diện đều ). Góc lai 109 ’ 28 ” .
– Khi nguyên tử cacbon tham gia liên kết đôi, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp2 ( lai hóa đều ). Góc lai hóa 120 º. Ví dụ : Phân tử C2H4 .
– Khi nguyên tử cacbon tham gia link 3, những obitan nguyên tử hóa trị lai hóa kiểu sp ( lai hóa đường thẳng ). Góc lai hóa 180 º. Ví dụ : Phân tử C2H2 .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận