Công thức tính chu kì tần số con lắc lò xo – Tự Học 365 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Con lắc lò xo nằm ngang:

1583150642_chuong-1-dao-ong-co-03-045-3707121

þ Xét một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ

cứng k, một đầu gắn chặt, đầu còn lại gắn vào vật nhỏ có

khối lượng m. Vật m có thể trượt trên mặt phẳng nằm

Bạn đang đọc: Công thức tính chu kì tần số con lắc lò xo – Tự Học 365

ngang không có ma sát .
Vị trí cân đối của vật là vị trí của lò xo không biến dạng .
Kích thước cho vật xê dịch với biên độ A bằng cách kéo hoặc đẩy vậy ra vị trí cân đối một đoạn nhỏ rồi buông tay. Tại thời gian t bất kể, vật ở vi trí có li độ x như hình vẽ. Bỏ qua mọi ma sát, theo phương thẳng đứng thì trọng tải $ overrightarrow { P } $ và phản lực $ overrightarrow { N } $ của mặt phẳng tính năng vào vật bằng nhau, phương ngang chỉ còn lực đàn hồi của lò xo, lực này tính năng vào vật làm cho vật hoạt động với tần suất USD a = x ‘ ‘, USD theo định luật II của Niutơn ta có phương trình :
USD F = – kx = ma = mx ‘ ‘ = x ‘ ‘ = – frac { k } { m } x. $
Đặt $ omega = sqrt { frac { k } { m } } $, ta được : USD x ‘ ‘ = – frac { k } { m } x = – { { omega } ^ { 2 } } x. $
Phương trình trên có nghiệm là : USD x = Acos left ( omega t + varphi right ) USD hoặc USD x = A sin left ( omega t + varphi right ) USD
Do vậy giao động của vật trong con lắc lò xo là một giao động điều hòa .
Tần số góc của xê dịch là $ omega = sqrt { frac { k } { m } } $ .

Chu kì xê dịch : USD T = 2 pi sqrt { frac { m } { k } } $ và tần số xê dịch f $ = frac { 1 } { 2 pi } sqrt { frac { k } { m } }. $
Các giá trị $ omega USD, T, f chỉ phu thuộc vào khối lượng và độ cứng của lò xo, nó
không nhờ vào vào cách kích thích và việc chọn gốc thời hạn, mà sự
kích thích mạnh yếu khác nhau chỉ làm đổi khác biên độ A, việc chọn gốc

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

thời hạn chỉ ảnh hưởng tác động đến giá trị pha bắt đầu $ varphi USD .

1. Con lắc lò xo treo thẳng đứng :

1583150642_chuong-1-dao-ong-co-03-046-4342975

þ Xét con lắc lò xo treo thẳng đứng

Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân đối ( VTCB ) : USD Rho = { { F } _ { dh } } Rightarrow Delta { { ell } _ { { } ^ circ } } = frac { mg } { k } $
Tần số góc : $ omega = sqrt { frac { k } { m } } = sqrt { frac { g } { Delta { { ell } _ { { } ^ circ } } } } $
USD Rightarrow Tau = 2 pi sqrt { frac { k } { m } } = 2 pi sqrt { frac { Delta { { ell } _ { { } ^ circ } } } { g } } $ ; f $ = frac { 1 } { 2 pi } sqrt { frac { g } { Delta { { ell } _ { { } ^ circ } } } } $

2. Con lắc lò xo treo nằm góc α

þ Xét con lắc lò xo được treo nằm góc α :$Tau =2pi sqrt{frac{m}{k}}=2pi sqrt{frac{Delta ell }{gsin alpha }}$.

Với $ Delta ell = left | { { ell } _ { cb } } – { { ell } _ { { } ^ circ } } right | $ ( trong đó $ { { ell } _ { { } ^ circ } } $ là chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo ) .

þ Bài toán :

+) Nếu k không đổi thì $left{ begin{array}{} omega sim frac{1}{sqrt{m}}Rightarrow frac{{{omega }_{1}}}{{{omega }_{2}}}=sqrt{frac{{{m}_{2}}}{{{m}_{1}}}} {} Tau sim sqrt{m}Rightarrow frac{{{Tau }_{1}}}{{{Tau }_{2}}}=sqrt{frac{{{m}_{1}}}{{{m}_{2}}}}=frac{{{f}_{2}}}{{{f}_{1}}} end{array} right.$

CLLX 1 có ( k, m1 ) $ Rightarrow $ xê dịch với T1, f1
CLLX 2 có ( k, mét vuông ) $ Rightarrow $ giao động với T2, f2

Ta có : CLLX 3 có $left( k,{{m}_{1}}pm {{m}_{2}} right)Rightarrow {{Tau }^{2}}=Tau _{1}^{2}pm Tau _{2}^{2};frac{1}{{{f}^{2}}}=frac{1}{f_{1}^{2}}+frac{1}{f_{2}^{2}}.$

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Tổng quát : USD m = alpha { { m } _ { 1 } } + beta { { m } _ { 2 } } Rightarrow { { Tau } ^ { 2 } } = alpha Tau _ { 1 } ^ { 2 } + beta Tau _ { 2 } ^ { 2 } $
+ ) Nếu m không đổi thì : $ omega sim sqrt { k } sim frac { 1 } { Tau } sim f USD hay USD k sim { { omega } ^ { 2 } } sim { { f } ^ { 2 } } sim frac { 1 } { { { Tau } ^ { 2 } } } $
Nếu có : USD k = alpha { { k } _ { 1 } } + beta { { k } _ { 2 } } Rightarrow left { begin { array } { } { { f } ^ { 2 } } = alpha f_ { 1 } ^ { 2 } + beta f_ { 2 } ^ { 2 } { } frac { 1 } { { { Tau } ^ { 2 } } } = alpha frac { 1 } { Tau _ { 1 } ^ { 2 } } + beta frac { 1 } { Tau _ { 2 } ^ { 2 } } end { array } right .. $

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận