CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Ngày đăng : 10/04/2016, 09 : 53

Toàn bộ công thức giải bt nguyên phân giảm phân cực haygiup cac ban giải đề thi cung nhu bt ve dang này………………………………………………………………………………………………………………………………. NGUYÊN PHÂN Dạng 1: Xác định số NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì trình nguyên phân Kiến thức cần ý : NST nhân đôi kì trung gian tồn tế bào đến cuối kì Vào kì sau NST kép bị chẻ dọc tâm động tác thành hai NST đơn phân li hai cực tế bào Cromatit tồn dạng NST kép, NST kép gồm có hai cromatit Mỗi NST dù dạng kép hay đơn có tâm động, tế bào có NST có nhiêu tâm động Từ ta xác đinh số NST tế bào, số cromatit, số tâm động tế bảo qua kì trình nguyên phân : Dạng : Xác định số tế bào sinh, số NST môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi Kì Trung gian Kì đầu Kỳ Kỳ sau Kỳ cuối Số NST đơn 0 4n 2n Số NST kép 2n 2n 2n 0 Số cromatit 4n 4n 4n 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n Số tế bào tạo qua nguyên phân : Với tế bào : • • • • • tế bào nhân đôi lần → tế bào →2 tế bào tế nhân đôi lần → 2×2 tế bào →2 tế bào tế nhân đôi lần → 2×22 tế bào →2 tế bào -Một tế bào trải qua k lần nguyên phân tạo 2k tế bào Với x tế bào : x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số TB tạo thành = 2k x Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình phân bào : tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cần cho trình nguyên phân 2n.( 2k – 1) x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cung cấp cho trình phân bào : 2n.( 2k – 1) x GIẢM PHÂN • Tương tự bạn tìm số NST, số crômatit, số tâm động có tế bào qua kì trình giảm phân bảng sau: Giảm phân I Giảm phân II Kì trung Kì đầu I Kì I Kì sau I Kì cuối I Kì đầu Kì Kì sau Kì cuối gian II II II II Số NST 0 0 0 2n n đơn Sô NST 2n 2n 2n 2n n n n 0 kép Số 4n 4n 4n 4n 2n 2n 2n 0 crômatit Số tâm 2n 2n 2n 2n n n n 2n n động Dạng : Xác định số giao tử sinh giảm phân Áp dụng công thức : • a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng • a tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng Chú ý Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần tế bào mẹ ban đầu tạo k số tế bào sinh tinh/ sinh trứng sinh ra, sau áp dụng công thức Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai tế bào sinh dục chín ( sinh tinh/sinh trứng ) Tế bào sinh dục sơ khai tế bào có khả nguyên phân để tạo tế bào sinh tinh / sinh trứng; tế bào không trực tiếp tạo giao tử Tế bào sinh tinh/ sinh trứng tế bào có khả giảm phân tạo giao tử ( tinh trùng / trứng ) Mối quan hệ chúng biểu diễn sơ đồ sau Cách giải : Bước : Xác định số tế bào sinh dục tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng Bước : Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào trình giảm phân – Nếu a tế bào sinh dục tạo tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng – Nếu a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng Bước : Tính số giao tử tạo trình giảm phân Dạng :Xác định số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi Áp dụng : tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : 4n – 2n = 2n NST a tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : a× (4n – 2n) = a × 2n NST Dạng : Xác định số thoi phân bào xuất bị phá hủy trình nhân đôi : Mỗi tế bào sinh tinh sinh trứng qua hai lần phân bào giảm phân xuất ( phá hủy ) thoi vô sắc ( thoi vô sắc lần phân bào thoi vô sắc lần phân bào 2) a tế bào giảm phân xuất bị phá hủy 3a thoi vô sắc Dạng : Hiệu suất thụ tinh Hiệu suất thụ tinh = Giao tử thụ tinh hình thành hợp tử Tổng số giao tử sinh giảm phân Cách giải : – Xác định tổng số tê bào tham gia vào trình thụ tinh – Xác định tổng số giao tử sinh giảm phân – Xác định tỉ lệ × 100 … trình phân bào : tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cần cho trình nguyên phân 2n.( 2k – 1) x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần số NST đơn môi trường cung cấp cho trình phân. .. cho trình phân bào : 2n.( 2k – 1) x GIẢM PHÂN • Tương tự bạn tìm số NST, số crômatit, số tâm động có tế bào qua kì trình giảm phân bảng sau: Giảm phân I Giảm phân II Kì trung Kì đầu I Kì I Kì sau… động Dạng : Xác định số giao tử sinh giảm phân Áp dụng công thức : • a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng • a tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo a tế bào trứng 3a thể định

Xem thêm: este – Wiktionary

– Xem thêm –

Xem thêm: CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN, CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN,

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận