Công thức Anhxtanh - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang đọc: Công thức Anhxtanh

Đánh giá bài viết post

LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hiện tượng quang điện(ngoài) – Thuyết lượng tử ánh sáng.

a. Hiện tượng quang điện

Hiện tượng ánh sáng làm bật những electron ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại gọi là hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài ( gọi tắt là hiện tượng kỳ lạ quang điện ) .

b. Các định luật quang điện

+ Định luật quang điện thứ nhất ( định luật về số lượng giới hạn quang điện ) :
Đối với mỗi sắt kẽm kim loại ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng số lượng giới hạn quang điệnl0 của sắt kẽm kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng kỳ lạ quang điện : λ ≤ λ0 .
+ Định luật quang điện thứ hai ( định luật về cường độ dòng quang điện bảo hòa ) :
Đối với mỗi ánh sáng thích hợp ( có λ ≤ λ0 ), cường độ dòng quang
điện bảo hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích .
dinh-luat-quang-dien-9039963
+ Định luật quang điện thứ ba
( định luật về động năng cực lớn của quang electron ) :
Động năng bắt đầu cực lớn của quang electron không phụ thuộc vào
vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào vào bước
sóng ánh sáng kích thích và thực chất sắt kẽm kim loại .

c. Thuyết lượng tử ánh sáng

+ Chùm ánh sáng là chùm các phôtôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định (năng lượng của 1 phô tôn ɛ = hf  (J). Nếu trong chân không thì ε=h.f=h.cλε=h.f=h.cλ 

f là tần số của sóng ánh sáng đơn sắc tương ứng .
h = 6,625. 10-34 J.s : hằng số Plank ; c = 3.108 m / s : tốc độ ánh sáng trong chân không .
+ Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây .
+ Phân tử, nguyên tử, electron … phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn .
+ Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với vận tốc c = 3.108 m / s trong chân không .
+ Năng lượng của mỗi phôtôn rất nhỏ. Một chùm sáng dù yếu cũng chứa rất nhiều phôtôn do rất nhiều nguyên tử, phân tử phát ra. Vì vậy ta nhìn thấy chùm sáng liên tục .
+ Phôtôn chỉ sống sót trong trạng thái hoạt động. Không có phôtôn đứng yên .

d. Giải thích các định luật quang điện

cong-thuc-anhxtanh-5885421
+ Bảng giá trị số lượng giới hạn quang điện
bang-gioi-han-gia-tri-quang-dien-3796597

e. Lưỡng tính sóng –  hạt của ánh sáng

+ Ánh sáng vừa có đặc thù sóng, vừa có đặc thù hạt. Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt .
+ Trong mỗi hiện tượng kỳ lạ quang học, ánh sáng thường biểu lộ rỏ một trong hai đặc thù trên. Khi đặc thù sóng bộc lộ rỏ thì đặc thù hạt lại mờ nhạt, và ngược lại .
+ Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn, phôtôn có nguồn năng lượng càng lớn thì đặc thù hạt biểu lộ càng rõ, như ở hiện tượng kỳ lạ quang điện, ở năng lực đâm xuyên, năng lực phát quang …, còn đặc thù sóng càng mờ nhạt .
+ Trái lại sóng điện từ có bước sóng càng dài, phôtôn ứng với nó có nguồn năng lượng càng nhỏ, thì đặc thù sóng lại biểu lộ rỏ hơn như ở hiện tượng kỳ lạ giao thoa, nhiễu xạ, tán sắc, …, còn đặc thù hạt thì mờ nhạt .

CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Các công thức:

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

photong-6500265
gioi-han-quang-dien-9914877
van-toc-3233424
+ Công suất của nguồn sáng : P = nλεP = nλε

nλnλ là số photon phát ra trong mỗi giây. εε là lượng tử ánh sáng.

+ Cường độ dòng quang điện bão hòa : Ibh = nεeIbh = nεe ( Giả sử n = ne, với n là số electron đến được Anốt )
nene là số quang electron bức ra khỏi catot mỗi giây = n số electron tới anot mỗi giây
e là điện tích nguyên tố .
hieu-dien-the-ham-6260699
+ Đổi đơn vị chức năng : 1 eV = 1,6. 10-19 J. 1M eV = 1,6. 10-13 J .

+Các hằng số được cài sẵn trong máy tinh cầm tay Fx570MS; Fx570ES; 570ES Plus bằng các lệnh:

     [CONST]  Number [0 ~40]  ( xem các mã lệnh trên nắp của máy tính cầm tay )

  +Lưu ý : Khi tính toán dùng máy tính cầm tay, tùy theo yêu cầu đề bài có thể nhập trực tiếp các hằng số từ đề bài đã cho, hoặc nếu muốn kết quả chính xác hơn thì nên nhập các hằng số thông qua các mã lệnh CONST [0~ 40] đã được cài đặt sẵn trong máy tinh! (Xem thêm bảng HẰNG SỐ VẬT LÍ  dưới đây)

*  -Ví dụ1: Máy 570ES:  

cac-hang-so-2905080

3. Các dạng bài tập:  Cho 1 eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s; me = 9,1.10-31 kg.

Dạng 1: Tính giới hạn quang điện, công thoát và vận tốc cực đại ban đầu của e quang điện khi bật ra khỏi Katot.

cong-thoat-8163878
– Các hằng số : h = 6,625. 10-34 Js ; c = 3.108 m / s ; e = 1,6. 10-19 C ; me = 9,1. 10-31 kg .

Ví dụ 1:   Giới hạn quang điện của kẽm  là λo =  0,35μm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm?

vi-du-1-5-5141064

Bấm máy tính: phân số   SHIFT   7  06  h X  SHIFT   7   28 Co ↓  0,35  X10x  -6   =  5.6755584×10-19J

Đổi sang eV: Chia tiếp cho e: Bấm chia    SHIFT   7   23   =    

Hiển thị:  3,5424 eV

Nhận xét: Hai kết quả trên khác nhau là do thao tác cách nhập các hắng số !!! 

Dạng 2: Liên hệ giữa động năng ban đầu( vận tốc ban đầu)và  hiệu điện thế hãm giữa 2 cực của A và K để triệt tiêu dòng quang điện.

dinh-ly-dong-nang-3438115
Ví dụ 1 : Ta chiếu ánh sáng có bước sóng0, 42 μm vào K của một tbqđ. Công thoát của KL làm K là 2 eV. Để triệt tiêu dòng quang điện thì phải duy trì một hiệu điện thế hãmUAK bằng bao nhiêu ?
dang-3-2774306
– Cường độ dòng điện bão hoà : Ibh = ne. e. ( ne là số electron quang điện từ catot đến anot trong 1 giây ) .
– Hiệu suất quang điện : H = ne / nλ

Ví dụ 1: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có  λ=0,6μm  sẽ phát ra bao nhiêu photon trong 10s nếu công suất  đèn là P = 10W.

Giải :
so-photon-5137934

Dạng 5: Cho cường độ dòng quang điện bão hoà. Tính số e quang điện bật ra khỏi Katot sau khoảng thời gian t.

dien-luong-7978756

Dạng 6: Tính hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện.

PPG:Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện là đại lượng được tính bằng tỉ số giữa số e quang điện bật ra khỏi Katot với số photon đập vào Katot.

hieu-suat-luong-tu-5042080

Ví dụ 1: Khi chiếu 1 bức xạ điện từ có bước sóng 0,5 micromet vào bề mặt của tế bào quang điện tạo ra dòng điện bão hòa là 0,32A. Công suất bức xạ đập vào Katot là P=1,5W. tính hiệu suất của tế bào quang điện.

te-bao-quang-dien-9058361

Dạng 7: Ứng dụng của hiện tượng quang điện để tính các hằng số h, e, A.

Áp dụng những công thức :
nang-luong-photong-7650996

Dạng 8: Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp vào bề mặt tấm KL (hay quả cầu) được cô lập về điện. Tính hiệu điện thế cực đại mà tấm KL đạt được.

PPGKhi chiếu ánh sáng kích thích vào bề mặt KL thì e quang điện bị bật ra, tấm KL mất điện tử (-) nên tích điện (+) và có điện thế là V. Điện trường do điện thế V gây ra sinh ra 1 công cản AC = e.V  ngăn cản sự bứt ra của các e tiếp theo. Nhưng ban đầu AC 

Ta có:

vmax-4561260

1.Lượng tử năng lượng
ε=h.f=h.cλε=h.f=h.c/λ
Với: h = 6,625.10-34 J.s: hằng số Plăng
       f: tần số của ánh sáng đơn sắc
       c = 3.108 m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không
       λλ (m): bước sóng của ánh sáng trong chân không

2. Công suất bức xạ
P=Nε=N.h.f=N.hcλP=Nε=N.h.f=N.hc/λ
P (W): Công suất bức xạ
N: số phôtôn phát ra trong 1s

3. Hiệu suất lượng tử
H=n/N
Với n là số electron bật ra trong 1s

4. Giới hạn quang điện
λ0=hcAλ0=hcA
Với A là công thoát của electron khỏi kim loại
A (J) ⇒ 1eV = 1,6.10-19 J

5. Công thức Anhxtanh
Năng lượng 1 phôtôn εε:
+ Nội năng Q
+ Công thoát A
+ Động năng ban đầu Eđo
⇒ εε = Q + A + Eđo
Đối với electron ở bề mặt kim loại ⇒ Q = 0; Eđo max

anhxtanh-4299755
vomax-5031520

Với m = me = 9,1.10-31 kg: khối lượng electron

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

VD1: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có f = 5.1014 Hz. Số phôtôn nguồn phát ra trong mỗi giấy bằng 3.1019 hạt. Tìm công suất bức xạ của nguồn?
Giải:
P=N.ε=N.h.fP=N.ε=N.h.f
⇒ P = 3.1019.6,625.10-34.5.1014 = 9,9375 W

VD2: Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,18 μμm vào bề mặt một miếng kim loại có giới hạn quang điện 0,3 μμm. Cho rằng năng lượng của mỗi phôtôn được dùng để cung cấp công thoát electron phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng. Tìm vận tốc cực đại của các electon?
Giải:

buoc-song-5496832
vi-du-8-9862146
giai-vi-du-8-4381548
vi-du-9-9640672
giai-vi-du-9-6566693

Nếu chiếu đồng thời nhiều bước sóng kích thích khác nhau thì bước sóng ngắn nhất quyết định vận tốc ban đầu cực đại và động năng cực đại. Chọn A.

vi-du-10-9800382
vi-du-11-1525382
giai-vi-du-11-1638591
vi-du-12-7118102

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận