Chủ đề 02 hệ thức độc lập với thời gian - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Ngày đăng : 10/04/2020, 14 : 15

CHỦ ĐỀ 2: HỆ THỨC ĐỘC LẬP VỚI THỜI GIAN I LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ■ Xét hai dao động pha x y, có phương trình: x = cos ( ω t + ϕ )  x = A cos ( ω t + ϕ ) x y A  A ⇒ ⇒ = ⇒ x = y ⇒ x = Cy ( C > )  A B B  x = Bcos ( ω t + ϕ )  y = cos ( ω t + ϕ )  B +) Tại thời điểm x y dấu +) Đồ thị x phụ thuộc vào y đoạn thẳng qua gốc tọa độ có hệ số góc dương (C) VD: +) Fhp = ma : Fhp a dao động điều hòa pha với +) p = mv : p v dao động điều hòa pha với ■ Xét hai dao động ngược pha x y, có phương trình:  x = cos ( ωt + ϕ )  x = A cos ( ωt + ϕ ) x y  A ⇒ ⇒ =−  A B  y = B cos ( ωt + ϕ + π ) = −Bcos ( ωt + ϕ )  − y = cos ( ωt + ϕ )  B ⇔x=− A y ⇔ x = −Cy ( C > ) B +) Tại thời điểm x, y trái dấu +) Đồ thị x phụ thuộc vào y đoạn thẳng có hệ số góc âm (-C) VD: +) a = −ω2 x : a x dao động điều hòa ngược pha với +) Fhp = −kx : Fhp, x dao động điều hòa ngược pha ■ Xét hai dao động vuông pha x y, có phương trình:  x = cos ( ωt + ϕ ) 2  x = A cos ( ωt + ϕ )  A  x  y ⇒ ⇒  ÷ + ÷ =1   A  B  y = Bcos ( ωt + ϕ + π / ) = − Bsin ( ωt + ϕ )  y = − sin ( ωt + ϕ )  B +) Đồ thị x phụ thuộc vào y Elip  v2  A =x + x  v  ω +) ( x, v ) vuông pha:  ÷ +  ÷ =1⇒   A   Aω   v = ±ω A − x  VD: 2  v   a  +) ( v, a ) vng pha:  ÷ + ÷ =1  v max   a max  Chú ý: Sử dụng mối quan hệ độc lập thời gian hai đại lượng dao động điều hòa vng pha: x y +) Nếu = ⇒  ÷ = ⇒ y = ± B : tức, đại lượng vtcb đại lượng biên A B +) Nếu x y =± ⇒ =± A B +) Nếu x y =± ⇒ =± A B 2 Ví dụ minh họa: Tính tần số góc vật dao động điều hoà Biết a) thời điểm t1, vật có li độ x1 vận tốc v1, thời điểm t vật có li độ x ( x1 ≠ x ) vận tốc v b) thời điểm t1 vật có vận tốc x1 gia tốc a1, thời điểm t vật có vận tốc v gia tốc a2 Lời giải: 2 r r x  v  a) Do x ⊥ v suy  ÷ +  ÷ =  A   −ωA    x1 2  v1   ÷ +  ÷ =1 v12 v22 v12 − v22  A   ωA  2 2 ⇔ x + = x + = A ⇒ ω = Theo đề ta có  2 ω2 ω2 x 22 − x12  x   v  + ÷ =1  A ÷   ωA   ⇒ω= v12 − v 22 = x 22 − x12 v 22 − v12 Đặc biệt x12 − x 22  v2 = ⇒ x = A v ⇒ ω = max  A  v1 = v max ⇒ x1 =  v12 a12 r r  ω2 + ω4 = A a 22 − a12 v ⊥ a ⇒ ⇒ ω = ⇒ω= b) Do  2 2 v − v v a  + = A2  ω2 ω4 ⇒ω= a12 − a 22 = v 22 − v12 a 22 − a12 v12 − v 22  v = ⇒ a = a max a a 22 − a12 ⇒ ω = max Đặc biệt  2 v max v1 − v  v1 = v max ⇒ a1 = II VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì T = s biên độ A =10 cm Tốc độ vật vật cách vị trí cân khoảng cm là: A 8π cm/s B 6π cm/s C cm/s Lời giải D 10 cm/s r r v2 2π Do x ⊥ v ⇒ x + = A ⇒ v = ω A − x = 10 − 62 = 8π cm/s Chọn A ω T Ví dụ 2: Một vật dao động điều hồ với tần số góc rad / s Biết vật qua điểm có li độ -8 cm có tốc độ cm / s Biên độ dao động vật là: A A = 16cm B A = 2cm C A = 5cm Lời giải D A = 3cm r r v2 v2 Do x ⊥ v ⇒ x + = A ⇒ A = x + = ( −82 ) +  ÷ = Chọn C ω ω 4 Ví dụ 3: [Trích đề thi chuyên ĐH Vinh 2017], Một vật dao động điều hoà với biên độ 20 cm Khi li độ 10 cm vận tốc vật 20π cm/s Chu kì dao động vật là: A 0,1 s B 0,5 s C s Lời giải D s v v2 2π = 2π ⇒ T = = 1s Chọn C Ta có: A = x + ⇒ ω = 2 ω ω A −x 2 Ví dụ 4: : [Trích đề thi đại học năm 2009] Một chất điểm dao động điều hồ với phương trình x = A cos ( ωt + ϕ ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức là: A v2 a + = A2 ω ω B v2 a + = A2 ω ω C Lời giải v2 a + = A2 ω ω 2 r r  v 2  a 2  v   a  Ta có: v ⊥ a ⇒  ÷ + ÷ =1⇒  ÷ +  ÷ =1  ωA   ω A   v max   a max  v2 a ⇔ + = A Chọn C ω ω D ω2 a + = A2 v ω Ví dụ 5: Một vật dao động điều hòa, thời điểm t1 vật có li độ x1 = cm, có vận tốc v1 = 30 cm / s Đến thời điểm t vật có li độ x2 = cm có vận tốc v = 10 cm / s Hãy xác định biên độ, tần số góc vật A A = 10 cm;ω = 10 rad/s C A = 10 cm;ω = π rad/s B A = 10 cm;ω = 10 rad/s D A = 10 cm;ω = 10 rad/s Lời giải 2 r r x  v  Do x ⊥ v suy  ÷ +  ÷ =  A   −ωA    x1   v1 2 1  900  =  ÷ +  + =  ÷ =1 A 10  A   ωA   A ω2 A  ⇔ ⇔ Theo đề ta có:    2   x   v   + 100 =  = ⇔  A = 10cm + = 2 2  ÷  A  A ÷  ω A 1000 ωA ω = 10rad / s   ωA   Chọn A Ví dụ 6: Một vật dao động điều hòa, thời điểm t1 vật có li độ x1 có vận tốc v1 Đến thời điểm t2 vật có li độ x ( x1 ≠ x ) ) có vận tốc v Chu kì dao động vật A T = 2π x12 − x 22 v12 − v 22 B T = 2π x12 − x 22 v 22 − v12 C T = 2π v12 − v 22 x12 − x 22 D T = 2π v 22 − v12 x12 − x 22 Lời giải 2 r r x  v  Do x ⊥ v suy  ÷ +  ÷ =  A   −ωA    x1   v1 2  ÷ +  ÷ =1 v12 v 22 v12 − v22  A   ωA  2 2 ⇔ x + = x + = A ⇒ ω = Theo đề ta có:  2 ω2 ω2 x 22 − x12  x   v  + ÷ =1  A ÷   ωA   ⇒T= 2π x − x 22 x 22 − x12 = 2π 12 = π Chọn B ω v − v12 v12 − v 22 Ví dụ 7: Một chất điểm dao động điều hồ dọc theo trục Ox, thời điểm t1, vật có li độ x1, có vận tốc v1 Đến thời điểm t2 vật có li độ x ( x1 ≠ x ) có vận tốc v Biên độ dao động vật A A = v 22 x12 − v12 x 22 v 22 − v12 B A = v12 x 22 − v 22 x12 v 22 − v12 C A = v12 x12 − v 22 x 22 v 22 − v12 D A = v 22 x 22 − v12 x12 v 22 − v12 Lời giải 2 r r x  v  Do x ⊥ v suy  ÷ +  ÷ =1  A   −ωA    x1   v1 2  ÷ +  ÷ =1 v12 v 22 v12 v22  A   ωA  2 2 ⇔ x + = x + = A ⇒ ω = = Ta có:  2 ω2 ω2 A − x12 A − x 22  x   v  + ÷ =1  A ÷   ωA   ⇔ v12 A − v12 x 22 = A v 22 − v12 v 22 ⇒ A = v12 x 22 − x12 v 22 = v12 − v 22 v 22 x12 − v12 x 22 Chọn A v 22 − v12 Ví dụ 8: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox, thời điểm t1 vật có li độ x1 =3 cm vận tốc v1 = 6π cm/s, thời điểm t2 vật có li độ x = 2cm vận tốc v = 6π 2cm / s Tốc độ lớn vật trình dao động là: A v max = 12πcm / s Ta có: ω = B v max = 18πcm / s C v max = 24πcm / s Lời giải D v max = 9πcm / s v12 − v 22 v12 = π ⇒ A = x + = ⇒ v max = 12π Chọn A x 22 − x12 ω2 Ví dụ 9: Một vật dao động điều hoà vật có li độ x = cm vận tốc vật v = 8πcm/s gia tốc −16π2 cm/s Chu kì biên độ dao động A T = 1s;A = 10cm 2 Ta có: a = −ω x ⇒ ω = B T = 2s;A = 8cm C T = 1s;A = 8cm Lời giải D T = 1s;A = 6cm a 2π = π2 ⇒ ω = π ⇒ T = = 1( s ) −x ω v2 48π2 Áp dụng hệ thức độc lập ta có: x + = A ⇔ + = A ⇒ A = ( cm ) Chọn C ω 4π ( ) Ví dụ 10: Một chất điểm dao động điều hồ dọc theo trục Ox Khi chất điểm có tốc độ v1 gia tốc a1 Khi chất điểm có tốc độ v ( v ≠ v1 ) gia tốc a2 Tần số góc chất điểm A ω = a 22 − a12 v12 − v 22 B ω = a 22 − a12 v12 − v 22 C ω = a 22 − a12 v 22 − v12 D ω = v 22 − v12 a12 − a 22 Lời giải  v12 a12 r r  ω2 + ω4 = A a 22 − a12 ⇒ω = ⇒ω= Do v ⊥ a ⇒  2 v1 − v 22  v2 + a = A2  ω2 ω4 a 22 − a 12 Chọn B v12 − v 22 Ví dụ 11: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm / s Khi chất điểm có tốc độ 16 cm / s gia tốc có độ lớn 24 cm / s2 Biên độ dao động chất điểm A A = 20 cm B A = cm C A = 16 cm Lời giải D A = 10 cm Ta có: v1 = v max = 20 ⇒ a1 = v = 16;a = 24  v12 a12 2  + = A 24 ) a 22 − a12 ( ω ω ⇒ω = = =4⇒ω=2 Mặt khác:  2 v1 − v22 20 − 162  v2 + a = A2  ω2 ω4 ⇒A= v max v1 = = 10 ( cm ) Chọn D ω Ví dụ 12: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox Khi chất điểm vị trí biên gia tốc 36 cm/s Khi chất điểm cách vị trí cân khoảng cm tốc độ 7cm / s Biên độ dao động vật A A = cm C A = cm Lời giải B A = cm D A = cm Khi vật vị trí biên ta có: a max = ω A = 36 ( v2 2 A = x + = + Ta có: 36 ω2 A ) ⇔ A2 = + 7A ⇒ A = 4cm Chọn C Ví dụ 13: Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng dài l = 16 cm Tại thời điểm vận tốc vật 40cm/s m/s Chu kì dao động vật là: A T = π s 10 B T = π s C T = π s 20 D T = 3π s 10 Lời giải l = ( cm ) Biên độ dao động vật là: A = 2 2 r r  v   a   v   a  Ta có: v ⊥ a ⇒  ÷ + ÷ =1⇒  ÷ +  ÷ =1  ωA   ω A   v max   a max  ( 400 402 ⇔ + ω ω4 Do đó: T = ) t= = 64  →1600t + 480000t = 64 ⇒ t = ω2 ⇒ ω = 10rad / s 100 2π π = s Chọn B ω Ví dụ 14: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ cm / s Biết chất điểm có tốc độ cm / s gia tốc có độ lớn 3cm / s Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C cm Lời giải D cm Khi chất điểm vị trí cân ta có: v = v max = ωA = 4cm / s ( ) r r  v 2  a 2 22 Do v ⊥ a ⇒  ÷ + ÷ =1 ⇔ + a max  v max   a max  = ⇒ a max = 16cm / s  v max = ωA v 2max ⇒ A = = 1cm Chọn C Mặt khác  a max a max = ω A Ví dụ 15: :[ Trích đề thi chuyên ĐH Vinh 2017] Một vật dao động điều hoà với vận tốc cực đại v max tần số góc ω qua vị trí có li độ x1 có vận tốc v1 thoã mãn: 2 2 A v1 = ω x1 − vmax 2 2 B v1 = ω x1 + vmax 2 2 C v1 = v max − ω x1 D v12 = vmax − ω2 x12 Lời giải v12 x12 x12 ω2 x12 =1− =1− = − ⇒ v12 = v max − ω2 x12 2 A v max Ta có: v max Chọn C  v max   ÷  ω  x v2 Ví dụ 16: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng + =, x (cm), v 16 (cm/s) Biên độ tần số góc dao động vật A cm; rad/s B cm; rad/s C cm; rad/s Lời giải D cm; rad/s A = 4cm  x v2 x v2 x2 v2 + = ⇔ + = = + ⇒ Ta có: Chọn B 2 16 16 64 A ( ωA ) ωA = ⇒ ω = 2rad / s Ví dụ 17: Hai chất điểm dao động điều hòa biên độ chu kỳ T1 T2 = 2T1 Khi chúng có ly độ tỉ số độ lớn vận tốc A v1 = v2 B v1 =2 v2 C v1 = v2 D v1 = v2 Lời giải Ta có: v = ω A − x Do v1 ω1 A − x T2 = = = Chọn B v ω2 A − x T1 Ví dụ 18: [Trích đề thi Chuyên ĐH Vinh 2017] Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, với gia tốc cực đại 320 cm / s2 Khi chất điểm qua vị trí gia tốc có độ lớn 160 cm / s2 tốc độ 40 3cm/s Biên độ dao động chất điểm là: A 20 cm B cm C 10 cm Lời giải r r  a   v  Ta có: Do a ⊥ v ⇒  ÷ + ÷ = ⇒ v max = 80 ( cm / s )  a max   v max  D 16 cm Khi A = v 2max = 20cm Chọn A a max Ví dụ 19: [Trích đề thi thử sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2017] Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng dài 20 cm Ở vị trí mà li độ chất điểm cm có tốc độ 5π 3cm / s Dao động chất điểm có chu kì là: A s B s C 0,2 s Lời giải D 1,5 s Ta có: x + v2 l v2 Trong A = = 10cm ⇒ = 75 ⇒ ω = π ( rad / s ) = A ω2 ω2 Do T = 2π = 2s Chọn B ω Ví dụ 20: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Khi độ dời cm vật có tốc độ v = 10π ( cm / s ) Lấy π2 = 10 Chu kì dao động vật A T = 0,5 (s) B T = (s) C T = 1,5 (s) Lời giải D T = (s) Vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm => Biên độ dao động vật A = 10 cm Khi vật có li độ x = 5cm vận tốc v = 10π ( cm / s ) v2 v Áp dụng hệ thức độc lập x +  ÷ = A ⇔ ω = = 2π ( rad / s ) A2 − x  ω Chu kỳ dao động vật là: T = 2π = 1( s ) Chọn B ω Ví dụ 21: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm chu kì T = 2(s) Lấy π2 = 10 Tại thời điểm vật có tốc độ v = 2,5π ( cm / s ) độ lớn gia tốc vật A a = 25 ( cm / s ) B a = 25 ( cm / s ) C a = 25 ( cm / s ) D a = 50 ( cm / s ) Lời giải Tần số gốc vật ω = 2π = π ( rad / s ) T Khi có vận tốc v = 2,5π ( cm / s ) Áp dụng hệ thức độc lập ta có: 2 2  v   a   v   a   v  2  ÷ + ÷ =1⇔  ÷ +  ÷ = ⇔ a = ω A 1−  ÷ = 25 ( cm / s ) Chọn C  ωA   ω A   ωA   v max   a max  Ví dụ 22: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz Khi pha dao động thời điểm t π gia tốc chất điểm a = −8m / s Lấy π2 = 10 Tốc độ vật vật qua li độ x = 2,5 ( cm ) A 20 ( cm / s ) B 20 ( cm / s ) C 20 ( cm / s ) D 20 10 ( cm / s ) Lời giải Tần số góc vật là: ω = 2πf = 4π ( rad / s ) Pha dao động thời điểm t π A ⇒ x = A cos ϕ = Gia tốc thời điếm a = −ω2 x = − ω2 A ⇔ A = 0,05m = 5cm Tốc độ vật qua li độ x = 2, ( cm ) v = ω A − x = 20 ( cm / s ) Chọn C Ví dụ 23: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = A cos ( ωt + ϕ ) ( cm ) Tại thời điểm t1 vật có li độ x = 5cm, vận tốc v = 10π ( cm / s ) Tại thời điểm t2 vật có li độ x = ( cm ) vận tốc v = 10π ( cm / s ) Biên độ dao động vật là? A cm B 10 cm C 15 cm Lời giải D 20 cm Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:    10π  2  v1  + = A2 ÷ x + = A  ÷   A = 10cm   ω  ω2 ⇒ ⇔ ⇔ Chọn B   2 ω = 2π   10π  x + v2 = A  = A2 ÷  ω2  +  ÷   ω   ( ) Ví dụ 24: Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số, có phương trình dao động π π   x1 = A1 cos  ωt − ÷cm ; x = A cos  ωt + ÷cm Tại thời điểm t1 chất diểm thứ có li độ cm chất 2 2   điểm thứ hai có li độ −3 3cm Tại thời điểm t chất điểm thứ có li độ -2cm chất điểm thứ hai có li độ A 1, 3cm B −1, 3cm C 1, 3cm Lời giải D −1, 3cm x1 x2 ngược pha ta có mối quan hệ: x1 x x A = − ⇒ = − tỉ số li độ tức thời dao động số A1 A2 x2 A2 x  x   −2    ⇒ ÷ = ÷ ⇔ =  ÷ ⇒ ( x ) t = 1, cm Chọn A ÷  −3  t1  x  t  x  t1  x  t Ví dụ 25: Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số, có phương trình dao động là: x1 = A1 cos ( ωt + ϕ1 ), x = A cos ( ωt + ϕ ) Cho biết 4×12 + x 22 = 25cm Khi chất điểm thứ có li độ x1 = cm tốc độ chất điểm thứ cm/s Khi tốc độ chất điểm thứ hai A 12 cm/s B cm/s C 16 cm/s Lời giải D cm/s 2 Cách 1: Đạo hàm theo t hai vế pt: 4×1 + x = 25 cm ( 1), được: 4.2×1.v1 + 2x v = ⇔ 4x1v1 + 2x v = ⇒ x1 v1 = x v (2) Khi x1 = cm thay vào ( 1) ⇒ x = Thay vào (2) ta 4.2.6 = v ⇒ v = 16 cm/s x12 x 22 25 + = ⇒ x1, x 2 Cách 2:Chia vế (1) cho 25, 25 25 vuông pha A1 = ;A = 25 4 Khi x1 = cm, thay vào ( 1) ⇒ x = Hai chất điểm dao động tần số ω= v1 A12 − x12 = v2 A 22 − x 22 ⇔ = 25 −2 v2 25 − 32 ⇒ v = 16 cm/s Chọn C Ví dụ 26: Cho vật dao động điều hòa có phương trình x1 = A1 cos ( 40t + ϕ1 ) cm x = A cos ( 40t + ϕ2 ) cm Biết vận tốc vật thứ hai li độ vật thứ thời điểm liên hệ với công thức v = −20×1, v có đơn vị cm/s, x có đơn vị cm Khi li độ vật thứ cm li độ vật thứ hai −2,5 3cm Tổng biên độ vật A1 + A A 15 cm B 12,5 cm Do v = −20×1 ⇒ v x1 ngược pha: Đồng hệ số: C 13,5 cm Lời giải D 25 cm v2 x ωA = − ⇒ v2 = − x1 ωA A1 A1 ωA A = 20 ⇒ = A1 A1 ( 1) x1 ngược pha với v, mà v vuông pha với x ⇒ x1 vuông pha x : 2 2  x1   x     −2,5  ÷  ÷ + ÷ = ⇒  ÷ +  ÷ =1  A1   A   A1   A  ( 2) Từ (1) (2) ta được: A1 = 5cm, A = 10 cm ⇒ A1 + A = 15 cm Chọn A Ví dụ 27: Đồ thị biểu diễn liên hệ vận tốc li độ vật dao động điều hòa cho hình vẽ bên Gia tốc cực đại vật dao động điều hòa A 500 cm/s B 750 cm/s Lời giải C 1500 cm/s Từ đồ thị tìm A = 10 cm x = cm v = 80 cm/s D 1000 cm/s Do thời điểm v,x vuông pha, nên ta có 2 2 x  v     80   ÷ + ÷ =1⇒  ÷ +  ÷ = ⇒ ω = 10rad / s  A   Aω   10   10ω  a max = ω2 A = 102.10 = 1000 cm/s Chọn D Ví dụ 28: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Cho ba điểm M, I, N Ox với I trung điểm đoạn MN Gia tổc chất điểm ngang qua vị trí M I 20 cm/s 10 cm/s2 Gia tốc chuyển động chất điểm lúc ngang qua vị trí N A 15 cm/s B 30 cm/s C cm/s Lời giải D cm/s v = v max cm/s ; a N = 10cm/s có a = −ω2 x I trung điểm MN: x1 = xN + xM ⇒ x N = 2×1 − x M ; 2 2 Nhân vế cho −ω2 : −ω x N = ( −ω x1 ) − ( −ω x M ) ⇔ a N = 2a1 − a M ⇒ a N = 2.10 − 20 = cm/s Chọn D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Lúc vật li độ − ( cm ) ) có vận tốc −π ( cm / s ) gia tốc π2 ( cm / s ) Tốc độ cực đại vật A 2πcm / s Câu 2: Một chất B 20πrad / s C 2cm / s D 2π 2cm / s điểm dao động điều hòa với biên độ A vận tốc cực đại v max Khi li độ x = ± A / tốc độ vật A v max B v max / C 3v max / D v max / Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A vận tốc cực đại v max Khi tốc độ vật nửa tốc độ cực đại li độ thỏa mãn A x = A / B x = A / C x = A / D x = A / Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A vận tốc cực đại v max Khi tốc độ vật v max / li độ thỏa mãn A x = A / B x = A / C x = 2A / D x = A / Câu 5: Một vật dao động điều hòa, vận tốc vật qua vị trí cân có độ 20π ( cm / s ) gia tốc 2 cực đại vật 200π ( cm / s ) Tính biên độ dao động A cm B 10 cm C 20 cm D cm Câu 6: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài cm Khi cách vị trí cân lcm,vật có tốc độ 31,4 cm/s Chu kỳ dao động vật A T = 1, 25 ( s ) B T = 0,77 ( s ) C T = 0,63 ( s ) D T = 0,35 ( s ) Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số dao động là: B f = 1, 2Hz A f = 1Hz C f = 3Hz D f = 4,6Hz Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = ( s ), biên độ A = 4cm Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v = 2π cm/s vật cách VTCB khoảng A 3, 24 cm/s Câu 9: Một vật dao B 3,64 cm/s C 2,00 cm/s D 3, 46cm/s động điều hòa nửa chu kì qng đường 10cm Khi vật có li độ 3cm có vận tốc 16πcm / s Chu kì dao động vật A 0,5 s Câu 10: Một vật dao B 1,6 s C 1s D 2s động điều hòa trụcOx, xung quanh vị trí cân gốc tọa độ Gia tốc vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a = −400π2 x Số dao động toàn phần vật thực giây A 20 B 10 C 40 D Câu 11: Một vật dao động điều hòa, vật có li độ cm tốc độ 15 3cm / s, vật có li độ cm tốc độ 15 2cm / s Tốc độ vật qua vị trí cân A 20 ( cm / s ) B 25 ( cm / s ) C 50 ( cm / s ) D 30 ( cm / s ) Câu 12: Một dao động điều hòa có li độ 3cm vận tốc v1 = 4π ( cm / s ) có li độ x = 2 ( cm ) có vận tốc v = 4π ( cm / s ) Biên độ tần số dao động vật A 8cm 2Hz B cm 1Hz C 2cm Hz D 2cm Hz Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20cm / s Khi chất điểm có tốc độ 10cm / s gia tốc có độ lớn 40 3cm / s Biên độ dao động chất điểm A cm Câu 14: Một vật dao B cm C 10 cm D cm động điều hòa với chu kỳ tần số f = Hz Tại thời điểm t vật có li độ x = cm tốc độ v = 8πcm / s quỹ đạo chuyển động vật có độ dài (lấy gần đúng) A 4,94 cm B 4,47 cm C 7,68 cm D 8,94cm Câu 15: Một vật dao động điều hồ có vận tốc cực đại v max = 16πcm / s gia tốc cực đại a max = 8π2cm / s chu kỳ dao động vật A T = 2s B T = 4s C T = 0,5s D T =8s Câu 16: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = π / ( s ), vật có ly độ x = cm vận tốc tương ứng 20 3cm / s, biên độ dao động vật có trị số A A =5 cm B A = cm C A = cm D A =4 cm Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14 (s) Xác định pha dao động vật qua vị trí x = cm với vận tốc v = 0,04 m/s ? B −π / rad A 0rad C π / rad D π / rad Câu 18: Một vật dao động điều hoà qua VTCB có tốc độ 8π cm/s Khi vật qua vị trí biên có độ lớn gia tốc 8π2 cm/s Độ dài quỹ đạo chuyển động vật A 16 cm B cm C cm D 32 cm Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v max Khi li độ x = ± A tốc độ vật A v max B 2v max C 3v max D v max Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A vận tốc cực đại v max Khi tốc độ vật phần ba tốc độ cực đại li độ thỏa mãn A x = A / B x = A / C x = 2A / Câu 21: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ a, v dạng D x = A / v2 a2 + = v 360 1,44 ( cm / s ) ,a ( m / s ) Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D 2 cm Câu 22: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M có li độ x1 tốc độ v1 Khi qua vị trí N có li độ x tốc độ v Biên độ A A v12 x 22 + v 22 x12 v12 − v22 v12 x 22 − v 22 x12 v12 + v 22 B C v12 x 22 − v 22 x12 v12 − v 22 D LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 Câu 1: Ta có: a = −ω2 x x = − 2;a = π ⇒ ω = π ⇒ ω = π ( rad / s ) Lại có: x + v2 2π 2 = A ⇒ A = + = 2cm ⇒ v max = ωA = 2π cm/s Chọn A ω2 π2 2 ±A v2 x  v  v max Câu 2: Ta có:  ÷ +  ta có: + = ⇒ v = ± ÷ = Khi x = v max  A   v max  Khi tốc độ vật v max Chọn C v12 x 22 + v 22 x12 v12 + v 22 2 v max x  v  x v = ± = Câu 3: Ta có:  ÷ +  Khi ta có: ÷  ÷ + =1  A   v max  A Suy ra: x2 A = ⇒ x = Chọn C A 2 v max x  v  Câu 4: Ta có:  ÷ +  ta có: ÷ = Khi v = ±  A   v max  Suy ra: x  ÷ + =1 A x2 A = ⇒ x = Chọn D A 2 Câu 5: Khi vật qua vị trí cân bằng: v = v max = 20π ⇒ ωA = 20π 2 Gia tốc cực đại vật là: a max = ω A = 200π ⇒ ω = Khi đó: A = a max = 10π v max v max = ( cm ) Chọn A ω Câu 6: Biên độ dao động A = Tần số góc: ω = = cm v2 2π = 18,13 rad/s ⇒ T = = 0,35s Chọn D 2 A −x ω Câu 7: Tần số góc ω = Câu 8: Tần số góc ω = ω v2 = 4,6Hz Chọn D = 28,87 rad/s tần số dao động f = 2 2π A −x 2π = π rad/s T Tại thời điểm t vật cách vị trí cân khoảng là: x = A − Câu 9: Trong v2 = 3, 46cm Chọn D ω2 chu kì vật quãng là: s = 2A = 10 cm ⇒ A=5cm 2 16π Lại có: x + v = A ⇒ 32 + ( ) = 52 ⇒ ω = 4π ⇒ T = 2π = 0,5s Chọn A ω ω ω 2 2 Câu 10: Ta có: a = −ω x = −400π x → ω = 20 π → f = ω = = 10Hz T 2π Do số dao động tồn phần vật thực giây 10 Chọn B Câu 11: Ta có hệ thức độc lập: x + v2 = A2 ω2 ( )  15  32 + = A2  t = t → x = 3cm; v = 15 3cm / s  ω ⇒   t = t → x = 2cm; v = 15 2cm / s  15 2 3 + = A2 ω2  ( ) ( )  A = 36 A=6   ⇒ 1 ⇒ ω = rad / s ta có v max = ωA = 30 ( cm / s ) Chọn D ( )   = 25 ω Câu 12: Ta có hệ thức độc lập: x + v2 = A2 ω2 ( )   π   22 + = A2  t = t1 → x1 = 2cm; v1 = 4π 3cm / s  ω ⇒   t = t → x = 2cm; v = 4π 2cm / s  4π 2   2 + = A2  ω  ( ( ) )  A = 16 A=4  ω  ⇒ = 1Hz Chọn B ⇒ ω = 2π rad / s Khi A = 4cm;f = = ( ) T 2π   = 4π ω Câu 13: Khi vật qua VTCB v = vmax = ω A= 20 cm/s 2     Do ta có:  v ÷ +  a ÷ = ⇒ a = −  10 ÷ = ⇒ a max  20   v max   a max  Suy a max = ω A = 80 ⇒ A = ( 40 a ) 2 max = v 2max = ( cm / s ) Chọn A a max Câu 14: Tần số gốc ω = 2πf = 4π rad/s Biên độ A = v2 + x = cm ω2 Quỹ đạo chuyển động vật 2A = 8,94 cm/s Chọn D  v max = ωA = 16πcm / s a ⇒ ω = max = 0,5πrad / s Câu 15: Ta có:  2 v max a max = ω A = 8π cm / s ⇒T= 2π = 4s Chọn B ω Câu 16: Tần số góc: ω = 2π v2 = 10rad / s ⇒ Biên độ A = + x = cm Chọn D T ω2 Câu 17: Tần số góc ω = 2π v2 = rad/s Biên độ A = + x = 2cm T ω Ta có:  π   ⇒ Pha dao động ωt + ϕ = − rad Chọn B v = −2 2ω sin ( ωt + ϕ ) > ⇒ sin ( ωt + ϕ )

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

– Xem thêm –

Xem thêm: Chủ đề 02 hệ thức độc lập với thời gian,

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

Bình luận