Chọn đáp án đúng: Khi chuyển đổi phân số thành hỗn số ta thực hiện… - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
1. Khái niệm hỗn số
+ Khái niệm : Hỗn số gồm hai thành phần là phần nguyên và phần phân số .
Ví dụ : Cho hỗn số 3712

Phần nguyên của hỗn số là 3 và phần phân số là 712.

Bạn đang đọc: Chọn đáp án đúng: Khi chuyển đổi phân số thành hỗn số ta thực hiện…

Nhận xét : Phần phân số của hỗn số khi nào cũng bé hơn đơn vị chức năng .
+ Cách đọc hỗn số :
– Bước 1 : đọc phần nguyên
– Bước 2 : đọc “ và ”
– Bước 3 : đọc phần phân số
Ví dụ : Hỗn số 3712 được đọc là “ hai và một phần tư ” .
2. Cách chuyển hỗn số thành phân số
+ Để chuyển một hỗn số thành phân số, ta thực thi những bước sau :
– Bước 1 : Lấy phần nguyên do với mẫu số, hiệu quả nhận được đem cộng với tử số
– Bước 2 : Thay hiệu quả ở bước 1 thành tử số mới, giữ nguyên mẫu số. Ta được một phân số mới được chuyển từ hỗn số đã cho
Ví dụ : Chuyển những hỗn số thành phân số : 216 ; 534 ; 229
Lời giải :
216 = 2 × 6 + 16 = 136 ; 534 = 5 × 4 + 34 = 234 ; 229 = 2 × 9 + 29 = 209
3. Cách chuyển phân số thành hỗn số
+ Để chuyển một phân số sang hỗn số, ta triển khai theo những bước sau :
– Bước 1 : Lấy tử số chia cho mẫu số
– Bước 2 : Phần nguyên là số nguyên trong hỗn số
– Bước 3 : Phần dư là tử số mới trong hỗn số
– Bước 4 : Phần mẫu số giữ nguyên giá trị

Ví dụ: Chuyển các phân số thành hỗn số: 92;  163;  275

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Lời giải :
Ta có :
9 : 2 = 4 ( dư 1 ) ; 16 : 3 = 5 ( dư 1 ) và 27 : 5 = 5 ( dư 2 )
Vậy những phân số đã cho được viết dưới dạng hỗn số là :
92 = 412 ; 163 = 513 ; 275 = 525
* Chú ý : Bất kỳ phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số đều hoàn toàn có thể đổi thành hỗn số và ngược lại. Tuy nhiên nếu tử số bằng hoặc nhỏ hơn mẫu số thì không hề triển khai được việc chuyển phân số thành hỗn số .
4. Phép tính hỗn số
+ Tương tự như với phân số, hỗn số hoàn toàn có thể triển khai những phép toán cộng, trừ, nhân, chia với nhau .
+ Để cộng hay trừ hỗn số, ta có hai cách làm sau :
– Cách 1 : Chuyển hỗn số về dạng phân số rồi triển khai những phép toán trên phân số
– Cách 2 : Ta tách phần nguyên để triển khai phép tính cộng trừ, tách phần phân số rồi thực thi phép tính cộng trừ .
Ví dụ : Thực hiện phép tính sau bằng hai cách :
a ) 156 + 213
b ) 614 − 1112
Lời giải :
Cách 1 :
a ) 156 + 213 = 116 + 73 = 116 + 146 = 256 = 416
b ) 614 − 1112 = 254 − 1312 = 7512 − 1312 = 6212 = 316 = 516

Cách 2:

Xem thêm: Kiến thức cơ bản và những đề thi về bài Vợ chồng A Phủ Tô Hoài

a ) 156 + 213 = 1 + 2 + 56 + 13 = 3 + 56 + 26 = 3 + 76 = 3 + 116 = 416
b ) 614 − 1112 = 6 − 1 + 14 − 112 = 5 + 16 = 516
+ Để nhân hoặc chia hỗn số, ta chuyển hỗn số về dạng phân số rồi triển khai những phép tính nhân chia trên phân số .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận