Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với A. một nguyên tố phi kim. B. một nguyên tố kim loại. C. một nguyên tố hóa học khác. D. một chấ - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với
A. một nguyên tố phi kim. B. một nguyên tố kim loại.
C. một nguyên tố hóa học khác. D. một chất khác.
Câu 2: Chất nào không tác dụng được với oxi?
A. Sắt. B. Lưu huỳnh. C. Phốt pho. D. Vàng.
Câu 3: Dãy nào sau đây biểu diễn toàn oxit?
A. CuO, CaCO3, SO3. C. FeO; KCl, P2O5.
B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2. D. CO2 ; H2SO4 ; MgO.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
C. Oxi không có màu và mùi.
D. Oxi cần thiết cho sự sống.
Câu 5: Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt. B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
C. Sự quang hợp của cây xanh. D. Sự hô hấp của động vật.
Câu 6: Hãy cho biết 3,01.1024 phân tử oxi có khối lượng bao nhiêu gam?
A. 120g. B. 140g. C.160g. D.150g.
Câu 7: Cho các hiện tượng sau:
1. Đồ vật bằng sắt để lâu ngày trong không khí sẽ bị gỉ.
2. Sự hô hấp ở cơ thể người và động vật.
3. Sự quang hợp của cây xanh.
4. Đốt than trong không khí tạo ra khí cacbonic.
5. Nung nóng đồng hiđroxit tạo thành đồng oxit và nước.
Các hiện tượng xảy ra sự oxi hóa là:
A. 1,2,3 B. 1,2,3,4. C.2,3,4,5. D.1,2,4.
Câu 8. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây:
1) 4H2 + Fe3O4 -> 3Fe + 4H2O 2) Na2O + H2O -> 2NaOH
3) 2H2 + O2 -> 2H2O 4) CO2 + 2Mg -> 2MgO + C
5) SO3 + H2O -> H2SO4 6) 3Fe + 2O2 -> Fe3O4
7) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O
A. 1, 2, 4, 6. B. 3, 6. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5, 6.
Câu 9. Cho các oxit có công thức hoá học sau:
1) SO2 ; 2) NO2 ; 3) Na2O ; 4) CO2 ; 5) N2O5 ;
6) Fe2O3 ; 7) CuO ; 8) P2O5 ; 9) CaO ; 10) SO3
a) Những chất nào thuộc loại oxit axit?
A. 1, 2, 3, 4, 8, 10. B. 1, 2, 4, 5, 8, 10. C. 1, 2, 4, 5, 7, 10. D. 2, 3, 6, 8, 9, 10.
b) Những chất nào thuộc loại oxit bazơ?
E. 3, 6, 7, 9, 10. F. 3, 4, 5, 7, 9. G. 3, 6, 7, 9. H. Tất cả đều sai.
Câu 10 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?
A. CuO + H2 -> Cu + H2O
B. CaO +H2O -> Ca(OH)2
C. 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2
D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O
Câu 11: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:
A. 3Fe + 2O2 -> Fe3O4 B. S + O2 – > SO2
C. CuO +H2 -> Cu + H2O D. 4P + 5O2 – > 2P2O5
Câu 12: Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi ( về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:
A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Không xác định.

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận