Câu 1, 2, 3 trang 9 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân… - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Câu 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập ( SBT ) Toán lớp 5 tập 1. Tính :

de-bai-4556173

1. Tính

Bạn đang đọc: Câu 1, 2, 3 trang 9 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân…

a )
( { 4 over { 10 } } + { 7 over { 10 } } = … … … .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , { { 18 } over 5 } – { 4 over 5 } = … … … .. )
b )

(eqalign{
& {5 over 7} + {4 over 9} = ……………….. cr
& {4 over 5} – {2 over 3} = ……………….. cr
& {9 over {11}} + {3 over 8} = ………………… cr
& {{16} over {25}} – {2 over 5} = ………………… cr} )                                                                              

2. Tính

a ) ( 5 + { 3 over 5 } = … … … … .. )
b ) ( 10 – { 9 over { 16 } } = … … … …. )
c ) ( { 2 over 3 } – ( { 1 over 6 } + { 1 over 8 } ) = … … … … … … .. )

3. Một thư viện  có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a )

(eqalign{
& {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr
& {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Quảng cáo
b )

(eqalign{
& MSC:63;,,,,,,{5 over 7} + {4 over 9} = {{5 times 9} over {7 times 9}} + {{4 times 7} over {9 times 7}} = {{45 + 28} over {63}} = {{73} over {63}} cr
& MSC:15;,,,,,,,{4 over 5} – {2 over 3} = {{4 times 3} over {5 times 3}} – {{2 times 5} over {3 times 5}} = {{12 – 10} over {15}} = {2 over {15}} cr
& MSC:88;,,,,,,,{9 over {11}} + {3 over 8} = {{9 times 8} over {11 times 8}} + {{3 times 11} over {8 times 11}} = {{72 + 33} over {88}} = {{105} over {88}} cr
& MSC:25;,,,,,,,,{{16} over {25}} – {2 over 5} = {{16} over {25}} – {{2 times 5} over {5 times 5}} = {{16 – 10} over {25}} = {6 over {25}} cr} )

2. Tính

a ) ( 5 + { 3 over 5 } = { 5 over 1 } + { 3 over 5 } = { { 5 times 5 } over { 1 times 5 } } = { { 25 + 3 } over 5 } = { { 28 } over 5 } )
b ) ( 10 – { 9 over { 16 } } = { { 10 } over 1 } – { 9 over { 16 } } = { { 10 times 16 } over { 1 times 16 } } – { 9 over { 16 } } = { { 160 – 9 } over { 16 } } = { { 151 } over { 16 } } )
c )

(eqalign{
& MSC:24 cr
& {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 times 4} over {6 times 4}} + {{1 times 3} over {8 times 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 times 8} over {3 times 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3. 

loi-giai-chi-tiet-9074313

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện mần nin thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là :
( { { 100 } over { 100 } } – { { 85 } over { 100 } } = { { 15 } over { 100 } } ) ( số sách của thư viện )
Đáp số : ( { { 15 } over { 100 } } ) số sách của thư viện là sách giáo viên

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận