Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải – Toán lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Bài giảng: Cách xét tính đơn điệu của hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Bước 1: Tìm tập xác định D.

Bạn đang đọc: Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải – Toán lớp 12

Bước 2: Tính đạo hàm y’ = f'(x).

Bước 3: Tìm nghiệm của f'(x) hoặc những giá trị x làm cho f'(x) không xác định.

Bước 4: Lập bảng biến thiên.

Bước 5: Kết luận.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm khoảng đồng biến của hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải.

A. (0;+∞)

B. (2;+∞)

C. (-∞;0)

D. (0;2)

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi: Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải Tập xác định: D = (-∞;0]∪[2;+∞).

Ta có: Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. Hàm số không có đạo hàm tại: x = 0; x = 2.

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên ( 2 ; + ∞ ) .

Ví dụ 2: Tìm khoảng đồng biến của hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải.

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Lời giải

Chọn C

Hàm số đã cho xác lập khi : x2 – x + 3 > 0 đúng ∀ x ∈ R .Hàm số đã cho xác lập trên D = R

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Ví dụ 3: Tìm khoảng đồng biến của hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải.

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Lời giải

Chọn C

Hàm số đã cho xác lập trên D = R .

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

C. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải nghịch biến trên khoảng nào.

A. (0;1).

B. (-∞;1).

C. (1;2).

D. (1;+∞).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn C

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng chừng ( 1 ; 2 )

Bài 2: Cho hàm Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (5;+∞).

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (3;+∞).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;1).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;3).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn A

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Bài 3: Cho hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞).

B. Hàm số đồng biến trên (-∞;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;+∞).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn C

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng chừng ( 1 ; + ∞ ) .

Bài 4: Hỏi hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải đồng biến trên khoảng nào?

A. (2;+∞)

B. (-∞;3)

C. (-∞;1)

D. (3;+∞)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn D

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Kết hợp với điều kiện kèm theo xác lập của hàm số, suy ra khoảng chừng đồng biến của hàm số là ( 3 ; + ∞ )

Bài 5: Hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn D

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Bài 6: Tìm khoảng nghịch biến của hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải?

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn C

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Kết hợp với điều kiện kèm theo ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng chừng ( 1 ; 2 ) và ( 2 ; + ∞ )

Bài 7: Cho hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. Chọn mệnh đề đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (5;9)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5;9)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;9)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;9)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn B

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Vậy hàm số nghịch biến trong khoảng chừng ( 5 ; 9 )

Bài 8: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R?

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn C

Hàm số y = tan⁡x đồng biến trên mỗi khoảng Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải, k ∈ Z. Nên loại A.

Hàm số Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải với ∀ x ≠ -1 nên loại B.

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Bài 9: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn D

+ ) Loại đáp án A : y = x4 – x3 + 2 x. TXĐ : D = R. y ‘ = 4×3 – 3×2 + 2 = 0 ( * ) .Phương trình ( * ) luôn có một nghiệm nên hàm số không đồng biến trên R .

+) Loại đáp án B: y = sin⁡x luôn đồng biến trên mỗi khoảng Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải, nghịch biến trên mỗi khoảng Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải nên hàm số không đồng biến trên R.

+) Loại đáp án C: Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. TXĐ: D = R{-1}. Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải ∀ x ≠ -1 ⇒ hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định (-∞;-1) và (-1;+∞).

+) Chọn đáp án D: Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải. TXĐ: D = R. Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải ∀ x ∈ R

⇒ hàm số luôn đồng biến trên R.

Bài 10: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải có hai nghiệm thực phân biệt.

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chọn A

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình ( 1 ) có hai nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi

Cách xét tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức cực hay, có lời giải

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Xem thêm: este – Wiktionary

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-cua-ham-so.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận