Cách viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu – Học Toán 123 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

A. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm tập hợp

Là một khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và trong đời sống, ta hiểu tập hợp trải qua những ví dụ .

2. Đặt tên tập hợp

Tập hợp được đặt tên bằng vần âm in hoa : VD : Tập hợp A, tập hợp B, …

3. Phần tử của tập hợp

Kí hiệu bằng vần âm thường : VD : thành phần a, thành phần b, … .

4. Viết tập hợp

– Liệt kê phần tử của tập hợp: A = {phần tử}

Bạn đang đọc: Cách viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu – Học Toán 123

– Chỉ ra đặc thù đặc trưng của những tập hợp : A = { x | đặc thù đặc trưng }

5. Số phần tử của tập hợp

Một tập hợp hoàn toàn có thể có một, có nhiều thành phần, có vô số thành phần, cũng hoàn toàn có thể không có thành phần nào .

6. Phần tử thuộc, không thuộc tập hợp

– Nếu thành phần x thuộc tập hợp A, kí hiệu x ∈ A .
– Nếu thành phần a không thuộc tập hợp A, kí hiệu a A .

7. Tập hợp rỗng

Là tập hợp không có thành phần nào, tập rỗng kí hiệu là : Ø .

8. Tập hợp con

Nếu mọi thành phần của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A B hay B A .

9. Hai tập hợp bằng nhau

Nếu A ⊂ B và B ⊃ A, ta nói hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B .

10. Số phần tử của tập hợp con

Nếu tập hợp A có n phần tử thì số tập hợp con của A là 2n.

B. PHƯƠNG PHÁP

– Với tập hợp ít thành phần thì viết tập hợp theo cách liệt kê thành phần .
– Với tập hợp có rất nhiều thành phần ( vô số thành phần ) thì viết tập hợp theo cách chỉ ra đặc thù đặc trưng của những thành phần trong tập hợp .

C. BÀI TẬP

Để biết cách viết tập hợp, viết tập hợp con và sử dụng kí hiệu những em tìm hiểu thêm những bài tập có giải thuật dưới đây .

Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”. (Không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho).

a ) Hãy liệt kê những thành phần của tập hợp A .
b ) Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

cach-viet-tap-hop-viet-tap-hop-con-su-dung-ki-hieu-3972897

Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O}

a / Tìm cụm chữ tạo thành từ những chữ của tập hợp X .
b / Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra những đặc thù đặc trưng cho những thành phần của X .

Hướng dẫn

a / Chẳng hạn cụm từ “ CA CAO ” hoặc “ CÓ CÁ ”
b / X = { x : x-chữ cái trong cụm chữ “ CA CAO ” }

Bài 3: Cho các tập hợp: A = {1; 2; 3; 4; 5; 6;8;10} ; B = {1; 3; 5; 7; 9;11}

a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

b / Viết tập hợp D những thành phần thuộc B và không thuộc A .
c / Viết tập hợp E những thành phần vừa thuộc A vừa thuộc B .
d / Viết tập hợp F những thành phần hoặc thuộc A hoặc thuộc B .

Bài 4: Cho tập hợp A = {1; 2;3;x; a; b}

a / Hãy chỉ rõ những tập hợp con của A có 1 thành phần .
b / Hãy chỉ rõ những tập hợp con của A có 2 thành phần .
c / Tập hợp B = { a, b, c } có phải là tập hợp con của A không ?

Bài 5: Cho tập hợp B = {a, b, c}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Bài 6: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b}. Điền các kí hiệu $ displaystyle in ,notin ,subset $ thích hợp vào dấu (….)

1 … … A ; 3 … A ; 3 … …. B ; B … … A

Bài 7: Cho các tập hợp $ displaystyle A=left{ {xin N/9
N …. N * ; A … … … B

Bài 8: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a ) A = { x ∈ N * | 20 ≤ x Bài 9.  Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử của chúng :

Tập hợp A những số tự nhiên không lớn hơn 5 .
Tập hợp B những số tự nhiên có hai chữ số không nhỏ hơn 90 .
Tập hợp C những số chẵn lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 20 .

Bài 10.  Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau  đây :

A = 10 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 } ; B = ( 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 } ;
C = { 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 } ; D = ( 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; 19 } .

Bài 11: Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và có chứa chữ số 3. Các số 13 ; 25 ; 53 có  thuộc tập hợp ấy không ?

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Bài 12:

a ) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A những tháng của quý một trong năm .
b ) Viết tập hợp B những tháng ( dương lịch ) có ít hơn 30 ngày .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận