Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay – Toán lớp 11 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang đọc: Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay – Toán lớp 11

Để tính góc giữa hai mặt phẳng ( α ) và ( β ) ta hoàn toàn có thể thực thi theo một trong những cách sau :
Cách 1. Tìm hai đường thẳng a ; b lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng ( α ) và ( β ). Khi đó góc giữa hai đường thẳng a và b chính là góc giữa hai mặt phẳng ( α ) và ( β ) .
Cách 2. Sử dụng công thức hình chiếu : Gọi S là diện tích quy hoạnh của hình ( H ) trong mp ( α ) và S ’ là diện tích quy hoạnh hình chiếu ( H ’ ) của ( H ) trên mp ( β ) thì S ’ = S.cos φ
⇒ cosα ⇒ φ
Cách 3. Xác định đơn cử góc giữa hai mặt phẳng rồi sử dụng hệ thức lượng trong tam giác để tính .
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
+ Bước 1 : Tìm giao tuyến Δ của hai mp
+ Bước 2 : Chọn mặt phẳng ( γ ) vuông góc Δ
+ Bước 3 : Tìm những giao tuyến ( γ ) với ( α ) ; ( β )
⇒ ( ( α ), ( β ) ) = ( a, b )

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD có AC = AD và BC = BD. Gọi I là trung điểm của CD. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Góc giữa hai mặt phẳng ( ABC ) và ( ABD ) là ∠ CBD
B. Góc giữa hai mặt phẳng ( ACD ) và ( BCD ) là ∠ AIB
C. ( BCD ) ⊥ ( AIB )
D. ( ACD ) ⊥ ( AIB )

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
+ Tam giác BCD cân tại B có I trung điểm đáy CD
⇒ CD ⊥ BI ( 1 )
+ Tam giác CAD cân tại A cóI trung điểm đáy CD
⇒ CD ⊥ AI ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ CD ⊥ ( ABI ) .
⇒ ( BCD ) ⊥ ( ABI ) Và ( ACD ) ⊥ ( ABI ) ;
Góc giữa hai mặt phẳng ( ACD ) và ( BCD ) là ∠ AIB .
Vậy A : sai
Chọn A

Ví dụ 2: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa (ABC) và (ABD) bằng α. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Đặt AB = a. Gọi I là trung điểm của AB .Tam giác ABC đều cạnh a nên CI ⊥ AB và CI = a √ 3/2Tam giác ABD đều nên DI ⊥ AB và DI = a √ 3/2Do đó, ( ( ABC ), ( ABD ) ) = ( CI, DI ) = ∠ CID = αTam giác CID có
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn A

Ví dụ 3: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính của góc giữa một mặt bên và một mặt đáy.

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C.
Gọi H là giao điểm của AC và BD.
+ Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên SH ⊥ ( ABCD )
Ta có : ( SCD ) ∩ ( ABCD ) = CD. Gọi M là trung điểm CD .
+ Tam giác SCD là cân tại S ; tam giác CHD cân tại H ( Tính chất đường chéo hình vuông vắn )
SM ⊥ CD và HM ⊥ CD
⇒ ( ( SCD ), ( ABCD ) ) = ( SM, HM ) = ∠ SMH = α
Từ giả thiết suy ra tam giác SCD là tam giác đều cạnh a có SM là đường trung tuyến ⇒ SM = a √ 3/2
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABC có hai mặt bên (SAB) và(SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vuông cân ở A và có đường cao AH (H ∈ BC). Gọi O là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC). Khẳng định nào sau đây sai ?

A. SA ⊥ ( ABC )
B. O ∈ SH
C. ( SAH ) ⊥ ( SBC )
D. ( ( SBC ), ( ABC ) ) = ∠ SBA

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O cạnh a và có góc ∠BAD = 60°. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SO = 3a/4. Gọi E là trung điểm BC và F là trung điểm BE. Góc giữa hai mặt phẳng (SOF)và (SBC) là

A. 90 ° B. 60 ° C. 30 ° D. 45 °

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Tam giác BCD có BC = BD và ∠ BCD = 60 ° nên tam giác BCD đều
Lại có E là trung điểm BC ⇒ DE ⊥ BC
Mặt khác, tam giác BDE có OF là đường trung bình
⇒ OF / / DE ⇒ BC ⊥ OF ( 1 ) .
+ Do SO ⊥ ( ABCD ) ⇒ BC ⊥ SO ( 2 ) .
+ Từ ( 1 ) và ( 2 ), suy ra BC ⊥ ( SOF ) ⇒ ( SBC ) ⊥ ( sOF )
Vậy, góc giữa ( SOF ) và ( SBC ) bằng 90 °
Chọn A

Ví dụ 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng

A. 30 ° B. 90 ° C. 60 ° D. 45 °

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi H là chân đường vuông góc của S xuống mặt phẳng đáy ( ABCD ) ( SH ⊥ ( ABCD ) )
+ Do SA = SB = SC = a nên hình chiếu vuông góc H của S lên mp ( ABCD ) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
+ Mà tam giác ABC cân tại B ( Vì BA = BC = a ) ⇒ tâm H phải nằm trên BD ⇒ SH ⊂ ( SBD )
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi M là trung điểm SC. Góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABCD) bằng:

A. 90 ° B. 60 ° C. 45 ° D. 30 °

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi M ’ là trung điểm OC .
Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên SO ⊥ ( ABCD )
⇒ SO ⊥ OC .
Xét tam giác SOC vuông tại O đường trung tuyến OM có : OM = SC / 2 = a / 2
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Ví dụ 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O và khoảng cách từ A đến BD bằng 2a/√5. Biết SA ⊥ (ABCD) và SA = 2a. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SBD). Khẳng định nào sau đây sai?

A. ( SAB ) ⊥ ( SAD )
B. ( SAC ) ⊥ ( ABCD )
C. tanα = √ 5
D. α = ∠ SOA

Hướng dẫn giải

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi AK là khoảng cách từ A đến BD
Khi đó :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh AB = a nằm trong mặt phẳng(P), cạnh AC = a√2, AC tạo với (P) một góc 60°. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. ( ABC ) tạo với ( P ) góc 45 °
B. BC tạo với ( P ) góc 30 °
C. BC tạo với ( P ) góc 45 °
D. BC tạo với ( P ) góc 60 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên mặt phẳng ( P )
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có AC = AD và BC = BD. Gọi I là trung điểm của CD. Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Góc giữa hai mặt phẳng ( ACD ) và ( BCD ) là góc ∠ AIB
B. ( BCD ) ⊥ ( AIB )
C. Góc giữa hai mặt phẳng ( ABC ) và ( ABD ) là góc ∠ CBD
D. ( ACD ) ⊥ ( AIB )
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C
Xét giải pháp C :

Ta có: Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Nên đáp án C sai

Câu 3: Cho hình chóp S. ABC có SA ⊥ (ABC) và AB ⊥ BC, gọi I là trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

A. Góc SBA. B. Góc SCA. C. Góc SCB. D. Góc SIA .
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn A
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA ⊥ (ABCD), gọi O là tâm hình vuông ABCD. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Góc giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( ABCD ) là góc ∠ ABS
B. Góc giữa hai mặt phẳng ( SBD ) và ( ABCD ) là góc ∠ SOA
C. Góc giữa hai mặt phẳng ( SAD ) và ( ABCD ) là góc ∠ SDA
D. ( SAC ) ⊥ ( SBD )
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Biết SO ⊥ (ABCD), SO = a√3 và đường tròn ngoại tiếp ABCD có bán kính bằng a. Gọi α là góc hợp bởi mặt bên (SCD) với đáy. Khi đó tanα = ?

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn D
Gọi M là trung điểm của CD
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Do nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp ABCD có nửa đường kính a nên R = OA = a ⇒ AC = 2 a ⇒ AB = AD = a √ 2
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2AB. Góc giữa (SAB) và (ABC) bằng α. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi O là tâm của tam giác đều ABC
Gọi CO ∩ AB = H suy ra H là trung điểm AB ( vì ΔABC đều )
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 7: Trong không gian cho tam giác đều SAB và hình vuông ABCD cạnh a nằm trên hai mặt phẳng vuông góc. Gọi H; K lần lượt là trung điểm của AB, CD. Ta có tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) bằng :

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Ta có :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Vì H là trung điểm của AB
⇒ SH ⊥ AB ⇒ SH ⊥ d ( vì d / / AB )
⇒ d ⊥ SK ( theo định lý ba đường vuông góc )
Do đó : ∠ KSH = α là góc giữa ( SAB ) và ( SCD )
Mà SH là đường cao trong tam giác SAB đều cạnh a ⇒ SH = a √ 3/2
Xét tam giác SHK vuông tại H có :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Vậy chọn đáp án B

Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (A1D1CB) và (ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. α = 45 ° B. α = 30 ° C. α = 60 ° D. α = 90 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Chọn đáp án A

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có tâm O và SA ⊥ (ABCD). Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Góc giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( ABCD ) là góc ∠ ABS
B. ( SAC ) ⊥ ( SBD )
C. Góc giữa hai mặt phẳng ( SBD ) và ( ABCD ) là góc ∠ SOA
D. Góc giữa hai mặt phẳng ( SAD ) và ( ABCD ) là góc ∠ SDA
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn D

Câu 10: Cho tứ diện đều ABCD. Tính của góc giữa hai mặt (ABC) và (ACD) .

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Gọi H là trung điểm của AC khi đó Bảo hành ⊥ AC, DH ⊥ AC
Lại có : ( ABC ) ∩ ( ACD ) = AC
⇒ Góc giữa hai mặt ( ABC ) và ( ACD ) của tứ diện bằng ∠ BHD
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc ∠ABC = 60°. Các cạnh SA ; SB ; SC đều bằng a(√3/2). Gọi φ là góc của hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD). Giá trị tanφ bằng bao nhiêu?

A. 2 √ 5 B. 3 √ 5 C. 5 √ 3 D. Đáp án khác
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Do AB = BC và ∠ ABC = 60 ° nên tam giác ABC đều
Gọi H là hình chiếu của S lên ( ABCD )
Do SA = SB = SC nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn D

Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. AB = 2a; AD = DC = a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a√2. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. ( SBC ) ⊥ ( SAC )
B. Giao tuyến của ( SAB ) và ( SCD ) song song với AB
C. ( SDC ) tạo với ( BCD ) một góc 60 °
D. ( SBC ) tạo với đáy một góc 45 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Vậy chọn C

Câu 13: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = AA’ = a; AD = 2a. Gọi α là góc giữa đường chéo A’C và đáy ABCD. Tính α .

A. α ≈ 20 ° 45 ‘ B. α ≈ 24 ° 5 ‘ C. α ≈ 30 ° 18 ‘ D. α ≈ 25 ° 48 ‘
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn B .
Từ giả thiết ta suy ra : AA ‘ ⊥ ( ABCD ) nên AC là hình chiếu vuông góc của A’C lên mặt phẳng ( ABCD )
⇒ ( A’C, ( ABCD ) ) = ( A’C, AC ) = ∠ A’CA = α
Áp dụng định lý Pytago trong tam giác ABC vuông tại B ta có :
AC2 = AB2 + BC2 = a2 + 4 a2 = 5 a2 ⇒ AC = a √ 5 .
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác AA’C vuông tại A ta có :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 14: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Xét mặt phẳng (A’BD). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa mặt phẳng ( A’BD ) và những mặt phẳng chứa những cạnh của hình lập phương bằng α mà tanα = 1 / √ 2 .
B. Góc giữa mặt phẳng ( A’BD ) và những mặt phẳng chứa những cạnh của hình lập phương bằng α mà tanα = 1 / √ 3
C. Góc giữa mặt phẳng ( A’BD ) và những mặt phẳng chứa những cạnh của hình lập phương nhờ vào vào size của hình lập phương .
D. Góc giữa mặt phẳng ( A’BD ) và những mặt phẳng chứa những cạnh của hình lập phương bằng nhau .
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
ABCD.A ‘ B’C ‘ D ‘ là hình lặp phương nên hình chiếu của tam giác A’BD lên những mặt chứa những cạnh của hình lặp phương là những tam giác bằng nhau .
Gọi S1 là diện tích quy hoạnh những tam giác này
Lại có S1 = SAD’B. cosα
⇒ Góc giữa mặt phẳng ( A’BD ) và những mặt phẳng chứa những cạnh của hình lập phương bằng nhau .
Vậy chọn đáp án D

Câu 15: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và đường cao SH bằng cạnh đáy. Tính số đo góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy.

A. 30 ° B. 45 ° C. 60 ° D. 75 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
+ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC
Vì tam giác ABC là tam giác đều cạnh a nên tính được : AN = a ( √ 3 ) / 2
Từ giả thiết suy ra H là trọng tậm tam giác ABC
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
+ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác SHA vuông tại H ta có :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Câu 16: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a√2 và chiều cao bằng a√2/2. Tính số đo của góc giữa mặt bên và mặt đáy.

A. 30 ° B. 45 ° C. 60 ° D. 75 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn B
Giả sử hình chóp đã cho là S.ABCD có đường cao SH .
Ta có : ( ABCD ) ∩ ( SCD ) = CD
Gọi M là trung điểm của CD
+ Ta có : SH ⊥ CD và HM ⊥ CDnên CD ⊥ ( SHM )
SM ⊥ CD .
( ( ABCD ), ( SCD ) ) = ( HM, SM ) = ∠ SMH
Mặt khác : HM là đường trung bình của tam giác ACD nên HM = ( 50% ) AD = a √ 2/2
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác SHM vuông tại H, ta có :
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn B

Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a√3. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Ta có SB = SD = 2 a
⇒ ΔSCD = ΔSCB ( c. c. c )
⇒ Chân đường cao hạ từ B và D đến SC của hai tam giác đó trùng nhau và độ dài đường cao bằng nhau ; BH = DH
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Lại có BH = DH và O là trung điểm BD nên HO ⊥ BD hay tam giác HOB vuông tại O
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng bao nhiêu?

A. 30 ° B. 45 ° C. 90 ° D. 60 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Ta có : SC ⊥ BD ( vì BD ⊥ AC, BD ⊥ SA )
Trong mặt phẳng ( SAC ), kẻ OI ⊥ SC thì ta có SC ⊥ ( BID )
Khi đó ( ( SCB ), ( SCD ) ) = ∠ BID
Trong tam giác SAC, kẻ đường cao AH thì AH = a ( √ 2 / √ 3 )
Mà O là trung điểm AC và OI / / AH nên OI = a / √ 6
Tam giác IOD vuông tại O có ∠ OID = √ 3 ⇒ ∠ OID = 60 °
Vậy hai mặt phẳng ( SBC ) và ( SCD ) hợp với nhau một góc 60 °
Chọn D .

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA ⊥ (ABCD); SA = x. Xác định x để hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) tạo với nhau góc 60°.

A. x = 3 a / 2 B. x = a / 2 C. x = a D. x = 2 a
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
* Trong ( SAB ) dựng AI ⊥ SB ta chứng tỏ được AI ⊥ ( SBC ) ( 1 )
Trong ( SAD ) dựng AJ ⊥ SD ta chứng tỏ được AJ ⊥ ( SCD ) ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ góc ( ( SBC ), ( SCD ) ) = ( AI, AJ ) = ∠ IAJ
* Ta chứng tỏ được AI = AJ. Do đó, nếu góc ∠ IAJ = 60 ° thì ΔAIJ đều ⇒ AI = AJ = IJ
Tam giác SAB vuông tại A có AI là đường cao
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C

Câu 20: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA ⊥ (ABC). Gọi E; F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Góc giữa hai mặt phẳng (SEF) và (SBC) là :

A. ∠ CSF B. ∠ BSF C. ∠ BSE D. ∠ CSE
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Ta có : E và F lần lượt là trung điểm của AB và AC nên EF là đường trung bình của tam giác : EF / / BC
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Góc giữa hai mặt phẳng ( SEF ) và ( SBC ) là : ∠ BSE
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn C

Câu 21:. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a và nằm trong mặt phẳng (P). Trên các đường thẳng vuông góc với (P) tại B và C lần lượt lấy D; E nằm trên cùng một phía đối với (P) sao cho BD = a(√3/2), CE = a√3. Góc giữa (P) và (ADE) bằng bao nhiêu?

A. 30 ° B. 60 ° C. 90 ° D. 45 °
Hiển thị lời giải
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11

Suy ra tam giác ADE cân tại D .
Gọi H là trung điểm AE, ta có
Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian cực hay - Toán lớp 11
Chọn B

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận