Cách hạch toán TK 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 200 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

cach-hach-toan-tai-khoan-331-phai-tra-nguoi-ban-01-8889436

TK 331 là tài khoản gì? TK 331 theo Thông tư 200 quy định thế nào về kết cấu, cấn trừ công nợ, cách hạch toán tài khoản 331 – Tài khoản phải trả người bán? Anpha sẽ giúp bạn hiểu rõ tại bài viết này.

I. Tài khoản 331 – Phải trả người bán là gì?

Tài khoản 331 – Phải trả người bán là những khoản nợ phải trả cho nhà phân phối .

II. Nội dung, kết cấu tài khoản 331 – Phải trả người bán

1. Chứng từ sử dụng

Bạn đang đọc: Cách hạch toán TK 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 200

 • Hóa đơn;
 • Chứng từ thanh toán.

 Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 331 –  Phải trả cho người bán

Bên nợ:

 • Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nhận thầu xây lắp;
 • Số tiền ứng trước cho người bán, cung cấp, nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao;
 • Số tiền người bán đồng ý giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;
 • Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán đồng ý cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
 • Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán;
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng Việt Nam).

Bên có:

 • Số tiền còn phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và nhận thầu xây lắp;
 • Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính thấp hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, khi có hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức;
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng Việt Nam).
 

Số dư có: 

➜ Đây là tài khoản lưỡng tính nên có thể có Số dư nợ.

 Xem thêm: Tài khoản 641 – TK chi phí bán hàng.

III. Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 331 – Tài khoản phải trả người bán

1. Hạch toán phải trả cho người bán khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ chưa thanh toán

1.1. Trường hợp trong nội địa

➤ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ :
Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 / 611 ( giá mua chưa có thuế GTGT ) ;
Nợ TK 133 ( thuế GTGT ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch đã gồm có thuế GTGT ) .
➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ :
Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 / 611 ( tổng giá trị giao dịch thanh toán đã gồm có thuế GTGT ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị giao dịch thanh toán đã gồm có thuế GTGT ) .

1.2. Trường hợp khi nhập khẩu

➤ Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ :
Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 / 611 ;
Có TK 331 ( giá mua không gồm có thuế ) ;
Có TK 3332 ( thuế TTĐB, nếu có ) ;
Có TK 3333 ( thuế NK, nếu có ) ;
Có TK 33381 ( thuế BVMT, nếu có ) ;
Nợ TK 133 ( thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu ) ;
Có TK 33312 ( thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu ) .
➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ :
Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 / 611 ;
Có TK 33312 ( thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu ) ;
Có TK 331 ( giá mua không gồm có thuế ) ;
Có TK 3332 ( thuế TTĐB, nếu có ) ;
Có TK 3333 ( thuế NK, nếu có ) ;
Có TK 33381 ( thuế BVMT, nếu có ) .

2. Hạch toán phải trả người bán khi đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu

➤ Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ :
Nợ TK 241 ( giá chưa có thuế ) ;
Nợ TK 133 ( thuế GTGT ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị giao dịch thanh toán đã gồm có thuế GTGT ) .
➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ :
Nợ TK 241 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch đã gồm có thuế GTGT ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch đã gồm có thuế GTGT ) .

3. Hạch toán phải trả người bán khi ứng trước hoặc thanh toán tiền

3.1. Ứng trước hoặc thanh toán bằng Việt Nam đồng

Nợ TK 331 ( khoản ứng trước / giao dịch thanh toán ) ;
Có TK 1111, 1121, 341 …

3.2. Ứng trước hoặc thanh toán bằng ngoại tệ

➤ Thanh toán tiền khi có khoản ứng trước :
>> Ứng trước :
Nợ TK 331 ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn là tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước nơi tiếp tục có thanh toán giao dịch tại thời gian ứng trước ) ;
Nợ TK 635 ( nếu tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) ;
Có TK 1112, 1122 tỷ giá ghi sổ ;
Có TK 515 ( nếu tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) .
>> Khi giao dịch thanh toán : TK 331 phần còn lại sẽ được ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh .
➤ Thanh toán tiền khi không có khoản ứng trước :
Nợ TK 331 tỷ giá ghi sổ ;
Nợ TK 635 ( tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331 thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) ;
Có TK 1112, 1122 tỷ giá ghi sổ ;
Có TK 515 ( tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) .

4. Hạch toán phải trả người bán khi nhận lại tiền hoàn đã ứng trước

➤ Nhận lại bằng tiền VND :
Nợ TK 111, 112 … ( tiền ứng trước ) ;
Có TK 331 ( tiền ứng trước ) .
➤ Nhận lại bằng ngoại tệ :
Nợ những TK 111, 112 … ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn ) ;
Nợ TK 635 ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn của TK tiền thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán ) ;
Có TK 331 tỷ giá ghi sổ ;
Có TK 515 ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn của TK tiền lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

5. Hạch toán phải trả người bán khi mua dịch vụ

➤ Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ :
Nợ TK 1562 ( giá mua chưa có thuế GTGT ) ;
Nợ TK 241 ( giá mua chưa thuế GTGT ) ;
Nợ TK 242 ( giá mua chưa có thuế GTGT ) ;
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 ( giá mua chưa có thuế GTGT ) ;
Nợ TK 133 ( tiền thuế GTGT ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch đã gồm có thuế GTGT ) .
➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ :
Nợ TK 1562 ( tổng giá trị giao dịch thanh toán ) ;
Nợ TK 241 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch ) ;
Nợ TK 242 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch ) ;
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch ) ;
Có TK 331 ( tổng giá trị thanh toán giao dịch đã gồm có thuế GTGT ) .

6. Hạch toán phải trả người bán khi hưởng chiết khấu thanh toán

Nợ TK 331 ( tiền chiết khấu thanh toán giao dịch được hưởng và tính trừ vào nợ công ) ;
Có TK 515 .

7. Hạch toán phải trả người bán khi hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá và trả lại hàng mua

Nợ TK 331 ( tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua ) ;
Có TK 133 ( nếu có ) ;
Có TK 152, 153, 156, 611 …

8. Hạch toán phải trả người bán khi chủ nợ không đòi hoặc không tìm được chủ nợ

Nợ TK 331 ( khoản nợ không đòi hoặc không tìm được chủ nợ ) ;
Có TK 711 .

9. Hạch toán phải trả người bán khi nhận bán hàng đại lý, bán đúng giá, hưởng hoa hồng

➤ Khi nhận hàng bán đại lý: theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính;

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

➤ Khi bán hàng nhận đại lý :
Nợ TK 111, 112, 131 … ( tổng giá trị thanh toán giao dịch ) ;
Có TK 331 ( giá giao bán đại lý và thuế ) ;
Đồng thời theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính .
➤ Khi xác lập hoa hồng được hưởng :
Nợ TK 331 ( tổng giá trị gồm có thuế ) ;
Có TK 511 ( hoa hồng đại lý ) ;
Có TK 3331 .
➤ Thanh toán cho bên giao đại lý, ghi :
Nợ TK 331 ( giá giao bán bán đại lý – hoa hồng đại lý ) ;
Có TK 111, 112 …

10. Hạch toán phải trả người bán tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu

➤ Thanh toán bằng Nước Ta đồng :
Nợ TK 331 ( số tiền trả cho từng đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập khẩu ) ;
Có TK 1111, 1121 …
➤ Thanh toán bằng ngoại tệ :
Nợ TK 331 ( tỷ giá thực tiễn ) ;
Nợ TK 635 ( nếu tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) ;
Có TK 1112, 1122 tỷ giá ghi sổ ;
Có TK 515 ( nếu tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền ) .
➤ Nhận ủy thác nhập khẩu do bên bán nhận ủy thác giao trả :
Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 / 611 ;
Có TK 331 ( giá mua chưa có thuế ) ;
Có TK 3332 ( thuế TTĐB, nếu có ) ;
Có TK 3333 ( thuế NK, nếu có ) ;
Có TK 33381 ( thuế BVMT, nếu có ) ;
Nợ TK 133 ( thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu ) ;
Có TK 33312 ( thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu ) .
➤ Thanh toán cho đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập khẩu :
Nợ TK 331 ( số tiền trả cho từng đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập khẩu ) ;
Có TK 111, 112 …
➤ Phí ủy thác nhập khẩu :
Nợ TK 151, 152, 156, 211 … ;
Nợ TK 133 ;
Có TK 331 ( phí ủy thác nhập phải trả cho từng đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập khẩu ) .

11. Hạch toán phải trả người bán khi đánh giá lại số dư nợ phải trả là ngoại tệ

➤ Tỷ giá ngoại tệ giảm :
Nợ TK 331 ( tỷ giá ghi sổ kế toán tại thời gian nhìn nhận lớn hơn tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhìn nhận ) ;
Có TK 413 .
➤ Tỷ giá ngoại tệ tăng :
Nợ TK 413 ;
Có TK 331 ( tỷ giá ghi sổ kế toán tại thời gian nhìn nhận thấp hơn tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian nhìn nhận ) .
Lưu ý : Ngoài tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn trên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn tỷ giá xê dịch với tỷ giá mua và bán chuyển khoản qua ngân hàng trung bình của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp mở thông tin tài khoản tiếp tục thanh toán giao dịch. Tỷ giá giao động không được chênh lệch vượt quá + / – 1 % so với tỷ giá mua và bán giao dịch chuyển tiền trung bình. Khi sử dụng tỷ giá xê dịch phải bảo vệ không làm ảnh hưởng tác động trọng điểm đến tình hình và tác dụng kinh doanh thương mại của kỳ kế toán vận dụng .

IV. Các loại báo cáo kế toán công nợ sử dụng

Có 3 loại báo cáo giải trình kế toán nợ công sử dụng, gồm có :

 1. Sổ nhật ký mua hàng;
 2. Sổ chi tiết thanh toán với người bán;
 3. Bảng tổng hợp công nợ phải trả.

Xem thêm: Xây dựng định mức sản xuất để giảm rủi ro về thuế.

V. Cấn trừ công nợ với đối tượng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp

 • Các biên bản liên quan: Biên bản xác nhận đối chiếu và cấn trừ công nợ; 
 • Thời điểm cấn trừ: Thỏa thuận 2 bên;
 • Cách hạch toán:

Nợ TK 331 : giá trị nợ công cấn trừ ;
Có TK 131 : giá trị nợ công cấn trừ .

Ví dụ 1: 

Ngày 15/11/2021, công ty A mua 1 máy tính của công ty B giao dịch thanh toán trả sau, trị giá 25.000.000 đồng, thuế GTGT là 2.500.000 đồng, tổng giao dịch thanh toán 27.500.000 đồng .
Ngày 18/11/2021, công ty B bán cho công ty A 1 máy lạnh giao dịch thanh toán trả sau trị giá 19.000.000 đồng, thuế GTGT là 1.900.000 đồng, tổng giao dịch thanh toán là 20.900.000 đồng .
Ngày 30/11/2021, công ty A và công ty B thỏa thuận hợp tác cấn trừ nợ công giữa 2 bên và triển khai lập biên bản xác nhận so sánh và cấn trừ nợ công giữa 2 bên như sau :
>> Công ty A phải trả công ty B :

Ngày

Nội dung

Số tiền

Tiền thuế

Tổng TT

15/11/2021 Mua máy tính 25.000.000 đ 2.500.000 đ 27.500.000 đ

>> Công ty A phải thu công ty B :

Ngày

Nội dung

Số tiền

Tiền thuế

Tổng TT

18/11/2021 Bán máy lạnh 19.000.000 đ 1.900.000 đ 20.900.000 đ

➥ Vậy công ty A còn phải trả công ty B là 27.500.000 – 20.900.000 = 6.600.000 đồng
Nợ TK 156 – máy tính : 25.000.000 đồng
Nợ TK 1331 : 2.500.000 đồng
Có TK 331 – công ty B : 27.500.000 đồng
Nợ TK 131 – công ty B : 20.900.000 đồng
Có TK 5111 : 19.000.000 đồng
Có TK 3331 : 1.900.000 đồng
Nợ TK 331 – công ty B : 20.900.000 đồng
Có TK 131 – công ty B : 20.900.000 đồng

Ví dụ 2:

Ngày 01/12/2021, công ty C nhập khẩu 50 bộ ghế sofa của ABB, trị giá 210.000 USD, chưa thanh toán giao dịch, thuế nhập khẩu 20 %, thuế GTGT 10 %, tỷ giá tờ khai hải quan là 23.600. Biết tỷ giá ngân hàng nhà nước thương mại nơi mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch liên tục của công ty C : tỷ giá mua giao dịch chuyển tiền là 23.700, tỷ giá bán chuyển khoản qua ngân hàng 23.850. Ngày 01/12/2021, công ty C đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước .
>> Thuế nhập khẩu = 210.000 x 23.600 x 20 % = 991.200.000 đồng
>> Thuế GTGT hàng nhập khẩu : ( 210.000 x 23.600 + 991.200.000 ) x 10 % = 594.720.000 đồng
Nợ TK 156 : 5.999.700.000 đồng
Có TK 331 : 5.008.500.000 ( 210.000 x 23.850 ) đồng
Có TK 3333 : 91.200.000 đồng
Nợ TK 133 : 594.720.000 đồng
Có TK 33312 : 594.720.000 đồng

Nợ TK 3333 : 991.200.000 đồng

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

Nợ TK 33312 : 594.720.000 đồng
Có TK 1121 : 1.585.920.000 đồng
 

Yến Nhi – Phòng Kế toán Anpha

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận