Bộ 5 đề thi kiểm tra chất lượng kì II Toán lớp 2 đặc biệt - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Đề Số 1 .
Bài 1. Viết vào chỗ chấm :

a. Số liền sau số 94 là: ……

Bạn đang đọc: Bộ 5 đề thi kiểm tra chất lượng kì II Toán lớp 2 đặc biệt

b. Số liền trước số 40 là : … …
c. Số 56 gồm … … chục và … … đơn vị chức năng .
d. Số tròn chục liền sau số 20 là : … …
Bài 2. Điền số vào ô trống .

2016-04-05_214706-9853232

Bài 3. Nối phép tính với tác dụng đúng :

2016-04-05_214950-7701058

Bài 4. Tính nhẩm :
97 – 7 = … … 59 – 59 = … …
80 – 70 = … … 83 – 80 = … …
Bài 5. Đặt tính rồi tính :
65 + 24 31 + 26 72 – 61 84 – 34
Bài 6. Lớp em có 16 bạn nữ và 20 bạn nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu bạn ?
Đề Số 2
Bài 1. Viết những số : 49, 52, 60, 91 :
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn :
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé :
Bài 2. Điền dấu ( >, 2016-04-05_215652-5677724

Bài 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng :

2016-04-05_215723-4041849

Bài 4. Tính nhẩm :
60 + 20 + 10 = … … 30 + 30 + 20 = … …
50 + 30 + 10 = … … 10 + 10 + 50 = … …Quảng cáo
Bài 5. Đặt tính rồi tính :
48 + 11 62 + 16 84 – 22 76 – 15
Bài 6. Có 24 cây táo và 31 cây ổi. Hỏi có tổng thể bao nhiêu cây ?
Đề Số 3
Bài 1. Nối ô trống với số thích hợp :

2016-04-05_215917-6264287

Bài 2. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng :

2016-04-05_215949-1774719

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

2016-04-05_220021-7224235

Bài 4. Nối phép tính với tác dụng đúng :

2016-04-05_220101-8166480

Bài 5. Tính :
12 cm + 6 cm = … … … 28 cm + 41 cm = … … …

4 cm + 15 cm = ………               7 cm + 31 cm = ………

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Bài 6. Đặt tính rồi tính :Quảng cáo
64 + 22 62 + 17 98 – 61 79 – 56
Bài 7. Hồng có 26 cái kẹo, Hồng cho Bích 12 cái kẹo. Hỏi Hồng còn lại mấy cái kẹo ?
Đề Số 4
Bài 1. Viết vào chỗ chấm :
a. Số 48 gồm … … chục và … … đơn vị chức năng
b. Số 63 gồm … … chục và … … đơn vị chức năng
c. Số 90 gồm … … chục và … … đơn vị chức năng
d. Số lớn nhất có hai chữ số gồm … … chục và … … đơn vị chức năng
Bài 2. Viết thành tổng những chục và đơn vị chức năng
92 = … … + … … 64 = … … + … …
45 = … … + … … 29 = … … + … …
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

2016-04-05_220449-8802481

Bài 4. Đặt tính rồi tính :
41 + 45 74 + 14 88 – 26 97 – 43
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
Bài 5. Điền dấu ( >, 2016-04-05_220620-2212077

Bài 6. Viết vào chỗ chấm :
a. Mỗi tuần lễ có … … ngày .
b. Đồng hồ bên chỉ … … giờ .
c. Đoạn thẳng AB dài … … cm .
d. Các thứ trong tuần em học ở trường là … … …, … … …, … … …, … … … ,

2016-04-05_220810-7062801

Bài 7. Trong sân có 35 con gà và vịt, biết có 14 con vịt. Hỏi có bao nhiêu con gà ?
Đề Số 5
Bài 1. Viết những số : 49, 52, 60, 91 :
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bài 2. Điền dấu ( >, 2016-04-05_221146-7747887

Bài 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng :

2016-04-05_221304-5629199

Bài 4. Tính nhẩm :
60 + 20 + 10 = … … 30 + 30 + 20 = … …

50 + 30 + 10 = ……                       10 + 10 + 50 = ……

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Bài 5. Đặt tính rồi tính :
48 + 11 62 + 16 84 – 22 76 – 15
Bài 6. Có 24 cây táo và 31 cây ổi. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu cây ?

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận