Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 mới nhất thế nào? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 chính là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 ban hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương.

ban-kiem-diem-ca-nhan-mau-02_1307090943-3463444

Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 mới nhất thế nào?

tai-ve_1201171357-5858893
 

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

Bạn đang đọc: Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 mới nhất thế nào?

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

… .., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ Đảng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ chính quyền sở tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ đoàn thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chi bộ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :
– Về tư tưởng chính trị .
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống .
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .
– Về tác phong, lề lối thao tác .
– Việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân. ( Đối chiếu với 27 biểu lộ, cá nhân tự nhận diện )
Tự nhìn nhận về Lever triển khai :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo pháp luật ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) .
– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm .
Tự nhìn nhận về Lever triển khai :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm ( theo 03 nội dung nêu trên ) .
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm .

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân .
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên do, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm .

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không triển khai xong trách nhiệm
2. Xếp loại đảng viên :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không triển khai xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … .

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Chi bộ yêu cầu xếp loại mức chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 thế nào?

ĐẢNG BỘ xã B

Chi bộ C

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… … … … … …, ngày … tháng … năm … .

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm : 2021
Họ và tên : Nguyễn Văn A Ngày sinh : xx / xx / 1990
Chức vụ Đảng : Đảng viên
Chức vụ chính quyền sở tại : Phó Bí thư Đoàn xã B
Chức vụ đoàn thể : Không
Đơn vị công tác làm việc : Ủy ban nhân dân xã B
Chi bộ : …………..
1. Ưu điểm, tác dụng đạt được
Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :
– Về tư tưởng chính trị : Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình triển khai theo chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước …
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống : Giữ gìn đạo đức, lối sống ; Có ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi …
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; triển khai tráng lệ những điều Đảng viên không được làm ; hoạt động và sinh hoạt và đóng đảng phí vừa đủ ; gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và tiếp tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú …
– Về tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong thực thi trách nhiệm ; thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; có ý thức hợp tác, trợ giúp chiến sỹ, đồng nghiệp .
– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân : Tự liên hệ với những biểu lộ như : Không chuẩn bị sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có khó khăn vất vả ; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức …
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ KéM
2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo pháp luật ( Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) : Đóng Đảng phí vừa đủ ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình …
– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm : Hoàn thành mọi chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp trên giao trong năm, đạt được những hiệu quả khả quan …
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến tác dụng, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm : Vẫn chưa thật sự dẫn đắt được hoạt động giải trí Đoàn năng nổ …
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém
3. Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm :
Cố gắng học tập kinh nghiệm tay nghề từ những cấp chỉ huy, những anh chị đi trước, bạn hữu, đồng nghiệp và từ thực tiễn công tác làm việc của bản thân để tham mưu, đề xuất kiến nghị đúng đắn, kịp thời, triển khai xong tốt việc làm được giao …

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm ( theo 03 nội dung nêu trên ) .
Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác :
– Về tư tưởng chính trị : Chưa thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày …
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống : Còn 1 số ít khuyết điểm hàng ngày vẫn chưa sửa đổi nhanh gọn .
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Đôi khi vẫn lơ là sự phân công của tổ chức triển khai
– Về tác phong, lề lối thao tác : Làm việc khá tráng lệ nhưng chưa thật sự kinh khủng trong một số ít trách nhiệm được giao .
– Việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân :
Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo lao lý ( Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) : Đôi khi vẫn chểnh mảng với việc làm …
– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm : Một số chỉ tiêu vẫn triển khai xong chậm .
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến tác dụng, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm : Vẫn chưa thật sự dẫn đắt được hoạt động giải trí Đoàn năng nổ …
Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm : Chưa triển khai xuất sắc .
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm .

– Tuổi còn trẻ, vẫn còn ham chơi, nông nổi ;

– Chưa dành nhiều thời hạn thích hợp để nghiên cứu và điều tra, khám phá sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, lao lý của Đảng ; pháp lý, chủ trương của Nhà nước …
Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm : Trong 1 số ít việc làm còn chưa sắp xếp được thời hạn hài hòa và hợp lý để triển khai khiến không đủ thời hạn để điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, pháp luật của Đảng, pháp lý …

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Đang từ từ thiết kế xây dựng thời gian biểu hài hòa và hợp lý hơn để dành nhiều thời hạn cho việc điều tra và nghiên cứu và khám phá những lao lý của Đảng, pháp lý …
Tự nhìn nhận về Lever thực thi :
□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
x Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm
2. Xếp loại đảng viên :
□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
x Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ai phải làm bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 02?

Theo pháp luật tại Hướng dẫn 21 – HD / BTCTW năm 2019 những đối tượng người tiêu dùng Đảng viên sau phải triển khai bản kiểm điểm Đảng viên :

– Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

– Cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp .Đây là văn bản mà cá nhân Đảng viên cần thực thi để điểm lại những gì bản thân đã đạt được và khiếm khuyết còn mắc phải để nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, biết tự nhận ra khuyết điểm của bản thân. Từ đó, cá nhân Đảng viên hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm tay nghề so với những lần sau từ những huyết điểm của bản thân, những sai sót mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm tay nghề trong thời hạn tới .

Trên đây là giải đáp bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02 mới nhất thế nào? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ call_hotline_0712140911-8519907 19006199 để được hỗ trợ.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận