Bài tập về nguyên phân và giảm phân lớp 10 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Bài tập về nguyên phân và giảm phân tổng hợp những bài tập về nguyên phân và giảm phân có kèm giải thuật cụ thể giúp những em học tốt môn Sinh học phần nguyên phân, giảm phân, ôn thi học viên giỏi môn Sinh lớp 10, 11 hiệu suất cao. Chúc những em học tốt. Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10 : Các cấp tổ chức triển khai của quốc tế sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.

Bạn đang đọc: Bài tập về nguyên phân và giảm phân lớp 10

Hãy xác lập :
a. Bộ nhiễm sắc thể 2 n của loài và tên của loài đó
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái ? Giải thích ?
Cách giải
a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2 n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có :
2 n ( 2 x – 1 ) 10 = 2480 và 2 n2x10 = 2560 → n = 8 ( ruồi giấm )
2 n. 2 x. 10 = 2560 → x = 5
b. Số tế bào con sinh ra : 320
Số giao tử tham gia thụ tinh : 128 / 10. 100 = 1280
Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử : 1280 / 320 = 4 suy ra là con đực
Bài tập 2 : Ở 1 loài ong mật, 2 n = 32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện kèm theo về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực .
Một ong chúa đẻ được 1 số ít trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80 % số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60 % số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, những trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2 % số ong thợ con. a / Tìm số ong thợ con và số ong đực con .
b / Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu ?
c / Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với những trứng chiếm 1 % so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong những tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu ?
Cách giải
a / Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02 x
Ta có 32 x + 16 x 0,02 x = 155136 ; x = 4800 ; y = 96
b / Tổng số trứng đẻ là ( 4800 × 100 / 80 ) + ( 96 × 100 / 60 ) = 6160
c / Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
– Số trứng thụ tinh đẻ ra : 4800 x 100 / 80 = 6000 trứng
– Số tinh trùng không thụ tinh : ( 6000 x 100 ) – 6000 = 594000
– Số trứng không thụ tinh đẻ ra : 96 x 100 / 60 = 160 trứng
– Số trứng không thụ tinh không nở : 160 – 96 = 64
– Số trứng thụ tinh không nở : 6000 – 4800 = 1200
– Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến : ( 32 x 1200 ) + 16 ( 64 + 594000 ) = 9543424 NST
Bài tập 3 : Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực thi nguyên phân liên tục 1 số ít đợt yên cầu môi trường tự nhiên nội bào phân phối nguyên vật liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể ( NST ) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân sau cuối đều giảm phân thông thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y .
a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ?
b. Xác định bộ NST 2 n của loài ?
c. Trong quy trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành ?
d. Tính số lượng NST đơn thiên nhiên và môi trường cung ứng cho hàng loạt quy trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai
e. Có bao nhiêu kiểu sắp xếp của những NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì giữa 1 phân bào giảm nhiễm .
GIẢI
Số đợt nguyên phân :
– Số tinh trùng mang NST Y = tinh trùng mang NST X = 128
Tổng số tinh trùng tạo thành : 128 × 2 = 256
Số TB sinh tinh : 256 / 4 = 64
Số đợt nguyên phân : Gọi K là số đợt nguyên phân
2 k = 64 → k = 6
Bộ NST 2 n : ( 26 – 1 ) × 2 n = 504 → 2 n = 8
– Số thoi vô sắc hình thành : 26 – 1 = 63
– Số NST môi trường tự nhiên phân phối cho tế bào sinh dục sơ khai tạo giao tử :
( 26-1 + 1 ) × 8 = 1016
– Số kiểu sắp xếp là : 8 kiểu sắp xếp .
Bài tập 4 : 10 tế bào sinh dục của một khung hình nguyên phân liên tục 1 số ít đợt yên cầu thiên nhiên và môi trường nội bào phân phối nguyên vật liệu để tạo ra 2480 NST đơn mới tương tự. Các tế bào con đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên những giao tử, môi trường tự nhiên nội bào đã cung ứng thêm nguyên vật liệu tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10 % tạo nên 128 hợp tử lưỡng bội thông thường .
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ?
b. Xác định giới tính của khung hình tạo nên những giao tử trên ?
c. Các hợp tử được chia thành hai nhóm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp 2 lần số đợt nguyên phân trong nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong hàng loạt những tế bào con sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào ?
Cách giải
a. Ở vùng chín mỗi tế bào sinh dục có một lần nhân đôi NST ở kì trung gian của lần phân bào I nên số lượng NST cung ứng bằng số lượng NST có trong tế bào khởi đầu trước khi bước vào giảm phân. Suy ra số lượng NST đơn có trong những tế bào trước khi thực thi giảm phân là 2560 NST đơn .
– Số lượng NST đơn có trong 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80
– Bộ NST lưỡng bội của loài 2 n = 80/10 = 8
b. Với hiệu suất thụ tinh 10 % để tạo ra 128 hợp tử thì số lượng giao tử cần phải có : 128 / 10 x 100 = 1280 giao tử
– Số lượng tế bào sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên : 2560 / 8 = 120 tế bào
Nếu những tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quy trình thụ tinh. Vậy nhóm tế bào trên là tế bào giới tính đực. Vì tạo được : 320 x 4 = 1280 tinh trùng .
c. Gọi số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong nhóm B là k. Suy ra số lần nguyên phân của hợp tử trong nhóm A là 2 k. Theo giả thiết ta có phương trình :
Đặt k = 1, ta có : 2 k + 22 k Bài 1:Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân  đôi.

1. Hãy xác lập số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứnga. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên vật liệu từ môi trường tự nhiên nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn ?b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong những tế bào trứng là bao nhiêu ?c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 % và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham giaXác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25 % số trứng nói trên .

Hướng dẫn

1. Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khaiỞ ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2 n = 8Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k > 0 )Theo giả thiết, ta có :2 k. 2 n = 5122 k. 8 = 512→ k = 6Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên thực thi 6 đợt phân bào .2. a : Số NST đơn thiên nhiên và môi trường cần cung ứng cho quy trình nhân đôiMỗi tế bào sinh trứng có 2 n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đôi NST đơn thành NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên vật liệu của môi trường tự nhiên nội bào .Tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26 = 64 tế bàoVậy những tế bào sinh trứng đã lấy nguyên vật liệu từ thiên nhiên và môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :8.64 = 512 NST đơn .b. Xác định số NST đơn trong những trứng tạo thànhVì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên vật liệu từ môi trường tự nhiên nội bào để tạo ra số NST đơn là :64.1 = 64 trứngỞ ruồi giấm n = 4 NST nên tổng số NST trong những trứng tạo thành là 64.4 = 256 NST đơnc. Số tinh trùng tham gia thụ tinhHiệu suất thụ tinh của trứng là 25 % nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là : 64.25 % = 16 trứngVậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : một triệu x 16 = 16.000.000 tinh trùng

Bài 2:Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.

1. Xác định bộ NST 2 n của loài2. Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu ?3. Sau khi giảm phân những giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong những hợp tử tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?

4.Nếu không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các NSt, không có đột  biến thì số loại giao tử nhiều nhất của loài là bao nhiêu? Điều kiện?

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Hướng dẫn giải

a.             Xác định bộ NST 2n

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loàik là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai( x, k nguyên dương, x chẵn )Theo đề bài : ( 2 k – 1 ). x + x. 2 k = 240 ( 1 )x : 2 = 2. 2 k – 1 ( 2 )Thay 2 vào 1 ta được 🙁 x : 2 – 1 ) x + x2 : 2 = 240×2 – x – 240 = 0x = 16, k = 3Vậy bộ NST 2 n = 16

b.             Số cromatit và số NST cùng trạng thái

– Kì giữa nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép- Kì giữa giảm phân I : 32 cromatic, 16 NST kép- Kì giữa giảm phân II : 16 cromatic, 8 NST kép- Kì giữa nguyên phân : 0 cromatic, 8 NST đơn .1. Số tế bào tham gia giảm phân : 23 = 8Số hợp tử : 128 : 16 = 8- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục cái → 8 giao tử cái đều tham gia tạo hợp tử .HSTT = 8 × 100 : 8 = 100 %- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục đực → tạo 8 × 4 = 32 giao tử chỉ có 8 giao tử tham gia tạo hợp tử → HSTT = 8 × 100 : 32 = 25 %Số loại giao tử tối đa được tạo khi những NST trong cặp tương đương có cấu trúc khác nhau2 n = 28 = 256

Bài 3: Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng  1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.

a. Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tửb. Tính số lần nguyên phân liên tục của mỗi hợp tửc. Tính số lượng NST môi trường tự nhiên nội bào cần phân phối cho 3 hợp tử thực thi những lần nguyên phân .Hướng dẫn .

a. Số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.

Theo những số liệu đã cho trong giả thiết ta có số lượng tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử :8112 : 78 = 104 tế bào- Số lượng tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 🙁 104 : 2,6 ) x 1,6 = 64 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 1 và hợp tử 2 sinh ra : ( 104 : 2,6 ) x 1 = 40 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 1 sinh ra 🙁 40 : 5 ) x 1 = 8 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 2 sinh ra 🙁 40 : 5 ) x 4 = 32 tế bào

b.Số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

– Số lần nguyên phân của hợp tử 1 : 2 k = 8 → k = 3- Số lần nguyên phân của hợp tử 2 : 2 k = 32 → k = 5- Số lần nguyên phân của hợp tử 3 : 2 k = 64 → k = 6

Số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

– Số NST môi trường tự nhiên nội bào phân phối cho mỗi hợp tử :+ Hợp tử 1 : ( 23 – 1 ) x 78 = 546 NST+ Hợp tử 2 : ( 25 – 1 ) x 78 = 2418 NST+ Hợp tử 3 : ( 26 – 1 ) x 78 = 4914 NSTVậy số NST thiên nhiên và môi trường nội bào cung ứng cho cả 3 hợp tử thực thi những lần nguyên phân :546 + 2418 + 4914 = 7878 NST

Bài 4 :Một  cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau. Ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong đó 75% trứng cung cấp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 %. Ở con đực cũng có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%

1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Dự đoán tên loài đó2. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? Số hợp tử được hình thành ?3. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?Hướng dẫn làm bài :

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

Ở kì giữa nguyên phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành là 24 = 32 tế bàoTheo đề bài ta có :32. 2 n = 768→ 2 n = 24Loài đó là lúa, cà chua

b. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ( x nguyên dương )Theo đề bài, ta có :2 x. 2 n = 30722 x. 24 = 3072x = 6Số hợp tử được tạo thành :Số trứng dùng cho sinh sản : 64 x 0.75 = 48Số hợp tử : 48 x 0.375 = 18 hợp tử

c. Số tinh trùng được sinh ra

( 18 x 100 ) : 56.25 = 32Số tế bào sinh tinh : ( 32 : 4 ) = 8 tế bàoSố lần nguyên phân : 2.2 x = 8 → x = 2

Bài 5: Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %.. Hãy xác định

1. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai ?2. Số hợp tử được hình thành ?3. Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quy trình thụ tinh ?

Hướng dẫn làm bài

a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Bộ NST của loài là 2 n, ta có 2 n + 3 = 2 25Vậy n = 22 → 2 n = 44Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái, ta có :44 ( 2 x – 1 ) = 11220, x = 8

b.  Số hợp tử tạo thành

Số tế bào sinh giao tử cái tham gia giảm phân = số giao tử cái tạo ra :28 = 256 tế bàoSố hợp tử tạo thành256 x 25 % = 64Số tinh trùng tham gia thụ tinh :64 x 100 / 3,125 = 2048Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra số tinh trùng tham gia thụ tinh

2048 : 4 = 512

Xem thêm: este – Wiktionary

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận