Bài tập nguyên phân, giảm phân - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Cập nhật lúc : 12 : 06 01-08-2015 Mục tin : Sinh học lớp 12

Tuyển chọn các bài tập nguyên phân và giảm phân thường gặp

Bài 1:Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân  đôi.

1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên

Bạn đang đọc: Bài tập nguyên phân, giảm phân

2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứnga. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên vật liệu từ thiên nhiên và môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn ?b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong những tế bào trứng là bao nhiêu ?c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 % và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham giaXác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25 % số trứng nói trên .

Hướng dẫn

1. Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khaiỞ ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2 n = 8Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k > 0 )Theo giả thiết, ta có :2 k. 2 n = 5122 k. 8 = 512→ k = 6Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên triển khai 6 đợt phân bào .2. a : Số NST đơn môi trường tự nhiên cần cung ứng cho quy trình nhân đôiMỗi tế bào sinh trứng có 2 n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đôi NST đơn thành NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên vật liệu của thiên nhiên và môi trường nội bào .Tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26 = 64 tế bàoVậy những tế bào sinh trứng đã lấy nguyên vật liệu từ môi trường tự nhiên nội bào để tạo ra số NST đơn là :8.64 = 512 NST đơn .b. Xác định số NST đơn trong những trứng tạo thànhVì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên vật liệu từ thiên nhiên và môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :64.1 = 64 trứngỞ ruồi giấm n = 4 NST nên tổng số NST trong những trứng tạo thành là

64.4 = 256 NST đơnc. Số tinh trùng tham gia thụ tinhHiệu suất thụ tinh của trứng là 25 % nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là : 64.25 % = 16 trứngVậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : một triệu x 16 = 16.000.000 tinh trùng

Bài 2:Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.

1. Xác định bộ NST 2 n của loài2. Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu ?3. Sau khi giảm phân những giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong những hợp tử tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?4. Nếu không có hiện tượng kỳ lạ trao đổi chéo giữa những NSt, không có đột biến thì số loại giao tử nhiều nhất của loài là bao nhiêu ? Điều kiện ?

Hướng dẫn giải

a.             Xác định bộ NST 2n

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loàik là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai( x, k nguyên dương, x chẵn )Theo đề bài : ( 2 k – 1 ). x + x. 2 k = 240 ( 1 )x : 2 = 2. 2 k – 1 ( 2 )Thay 2 vào 1 ta được 🙁 x : 2 – 1 ) x + x2 : 2 = 240×2 – x – 240 = 0x = 16, k = 3Vậy bộ NST 2 n = 16

b.             Số cromatit và số NST cùng trạng thái

– Kì giữa nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép- Kì giữa giảm phân I : 32 cromatic, 16 NST kép- Kì giữa giảm phân II : 16 cromatic, 8 NST kép- Kì giữa nguyên phân : 0 cromatic, 8 NST đơn .1. Số tế bào tham gia giảm phân : 23 = 8Số hợp tử : 128 : 16 = 8- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục cái → 8 giao tử cái đều tham gia tạo hợp tử .HSTT = 8 × 100 : 8 = 100 %- Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục đực → tạo 8 × 4 = 32 giao tử chỉ có 8 giao tử tham gia tạo hợp tử →

HSTT = 8 × 100 : 32 = 25 %Số loại giao tử tối đa được tạo khi những NST trong cặp tương đương có cấu trúc khác nhau2 n = 28 = 256

Bài 3: Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng  1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.

a. Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tửb. Tính số lần nguyên phân liên tục của mỗi hợp tửc. Tính số lượng NST môi trường tự nhiên nội bào cần cung ứng cho 3 hợp tử thực thi những lần nguyên phân .Hướng dẫn .

a. Số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

Theo những số liệu đã cho trong giả thiết ta có số lượng tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử :8112 : 78 = 104 tế bào- Số lượng tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 🙁 104 : 2,6 ) x 1,6 = 64 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 1 và hợp tử 2 sinh ra :

( 104 : 2,6 ) x 1 = 40 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 1 sinh ra 🙁 40 : 5 ) x 1 = 8 tế bào- Số lượng tế bào con của hợp tử 2 sinh ra 🙁 40 : 5 ) x 4 = 32 tế bào

b.Số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

– Số lần nguyên phân của hợp tử 1 : 2 k = 8 → k = 3- Số lần nguyên phân của hợp tử 2 : 2 k = 32 → k = 5- Số lần nguyên phân của hợp tử 3 : 2 k = 64 → k = 6

Số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.

– Số NST môi trường tự nhiên nội bào cung ứng cho mỗi hợp tử :+ Hợp tử 1 : ( 23 – 1 ) x 78 = 546 NST+ Hợp tử 2 : ( 25 – 1 ) x 78 = 2418 NST+ Hợp tử 3 : ( 26 – 1 ) x 78 = 4914 NSTVậy số NST môi trường tự nhiên nội bào cung ứng cho cả 3 hợp tử thực thi những lần nguyên phân :546 + 2418 + 4914 = 7878 NST

Bài 4 :Một  cá thể cái của một loài có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng nhau. Ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi thực hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn. Trong đó 75% trứng cung cấp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 %. Ở con đực cũng có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%

1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Dự đoán tên loài đó2. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? Số hợp tử được hình thành ?3. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?Hướng dẫn làm bài :

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

Ở kì giữa nguyên phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành là 24 = 32 tế bàoTheo đề bài ta có :32. 2 n = 768→ 2 n = 24Loài đó là lúa, cà chua

b. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ( x nguyên dương )Theo đề bài, ta có :2 x. 2 n = 30722 x. 24 = 3072x = 6Số hợp tử được tạo thành :Số trứng dùng cho sinh sản : 64 x 0.75 = 48Số hợp tử : 48 x 0.375 = 18 hợp tử

c. Số tinh trùng được sinh ra

( 18 x 100 ) : 56.25 = 32Số tế bào sinh tinh : ( 32 : 4 ) = 8 tế bàoSố lần nguyên phân : 2.2 x = 8 → x = 2

Bài 5: Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %.. Hãy xác định

1. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai ?2. Số hợp tử được hình thành ?3. Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quy trình thụ tinh ?

Hướng dẫn làm bài

a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Bộ NST của loài là 2 n, ta có 2 n + 3 = 2 25Vậy n = 22 → 2 n = 44Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái, ta có :44 ( 2 x – 1 ) = 11220, x = 8

b.  Số hợp tử tạo thành

Số tế bào sinh giao tử cái tham gia giảm phân = số giao tử cái tạo ra :28 = 256 tế bàoSố hợp tử tạo thành256 x 25 % = 64Số tinh trùng tham gia thụ tinh :64 x 100 / 3,125 = 2048

Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra số tinh trùng tham gia thụ tinh

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

2048 : 4 = 512

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 – Xem ngay

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận