Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh | KISS English - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trong bài viết này, KISS English sẽ san sẻ cho những bạn những bài tập chọn đáp án đúng trong tiếng anh hay và tinh lọc. Hãy theo dõi nhé .

Xem ngay cách nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh tại đây:

Video hướng dẫn cách học thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Bạn đang đọc: Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh | KISS English

Xem video của KISS English để nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng anh nhé. Để ngày càng nâng cao kĩ năng tiếng Anh của bản thân, những bạn cần siêng năng làm thật nhiều bài tập. Trong bài viết này, KISS English sẽ san sẻ cho những bạn những bài tập chọn đáp án đúng trong tiếng anh hay và tinh lọc giúp bạn củng cố lại kỹ năng và kiến thức cũng như rèn luyện thêm .

Các Dạng Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh Thường Gặp

cac-dang-bai-tap-chon-dap-an-dung-trong-tieng-anh-1024x1024-9906612Các Dạng Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh Thường Gặp

Dạng 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

Đề bài sẽ cho một câu và khuyết đi một chỗ trống, kèm theo đó là 4 đáp án. Bạn cần chọn một đáp án đúng mực để hoàn thành xong câu văn đó. Dạng bài này sẽ gồm có 2 nhóm : Nhóm những câu sử dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và nhóm những câu sử dụng kiến thức và kỹ năng từ vựng .

Dạng 2: Hồi đáp trong giao tiếp

Đề bài sẽ cho một câu nói liên tục sử dụng trong tiếp xúc ( thường là cảm ơn, xin lỗi, lời mời, .. ) và 4 đáp án là những lời trả lời. Việc những bạn cần làm là lựa chọn đáp án đúng chuẩn để trả lời lại câu nói trong đề bài. Đây là dạng bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh trong ứng dụng những trường hợp thực tiễn .

Dạng 3: Tìm lỗi sai

Đề bài sẽ cho môt câu văn chứa lỗi sai ( Về ngữ pháp hoặc từ vựng ) và bốn đáp án là bốn chỗ gạch chân. Nhiệm vụ của những bạn là chọn đáp án chứa lỗi sai trong câu văn. Dạng bài này sẽ kiểm tra mức độ tinh ý và hiểu sâu kiến thức và kỹ năng ngữ pháp của học viên .

Dạng 4: Từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Đề bài sẽ cho một câu, sau đó sẽ gạch chân một từ / cụm từ và đưa ra 4 đáp án. Bạn cần chọn đáp án là từ đồng nghĩa tương quan / trái nghĩa với từ in đậm. Đây là dạng bài kiểm tra lượng từ vựng của thí sinh. Muốn làm tốt dạng bài này, những bạn phải học thuộc thật nhiều cấu trúc và từ mới vì rất khó hoàn toàn có thể dựa vào ngữ nghĩa để đưa ra được đáp án đúng .

50 Câu Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh (Ngữ Pháp)

bai-tap-chon-dap-an-dung-trong-tieng-anh-316625250 Câu Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh (Ngữ Pháp)

1. “How many pages…………… so far?”
a. have you studied b. did you study c. do you study d. had you studied

2. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago.
a. has taken b. took c. had taken d. was taken

3. “What a lovely boat!” “I ……………half a year building this boat.”
a. spend b. spent c. spending d. have spent

4. How …………since we …………school?
a. are you/ left b. have you been/ have left c. were you/ left d. have you been/ left

5. I think John …………..tomorrow.
a. would come b. come c. will come d. comes

6. After he ———— his driving test he bought a car.
a. had passed b. pass c. passed d. passing

7. When I got to the office, I ———– that I had forgot to lock the door.
a. realized b. had realized c. realize d. have realized

8. When she was 21 she ————– across the United States.
a. drove b. drive c. driven d. was driving

9. He often ———— so nervous before his exams.
a. feels b. felt c. was feeling d. had felt

10. How long have you ————- he was a liar.
a. been knowing b. knew c. know d. known

11. I’m sorry. I don’t understand what —————–.
a. you say b. you’re saying c. you will say d. you would say

12.. ————- to the radio when you get up everyday?
a. Do you listen b. Are you listening c. Was you listening d. Did you listen

13. My sweetheart ————— smoking next week.
a. will give up b. is going to give up c. gives up d. gave up

14. There is no red wine? I ————– white, then.
a. am going to have b. have c. will have d. am having

15. When the phone rang she ———— a letter.
a. writes b. will write c. has written d. was writing

16. As the sun ———— I decided to go out.
a. shines b. has shone c. shine d. was shining

17. I————- your uncle tomorrow, so I’ll give him your note.
a. have seen b. shall have seen c. see d. am going to see

18. ————– study hard when you were at school?
a. Must you b. Had you c. Did you have to d. Were you

19. She is tired because she ————- all day.
a. is studied b. has been studying c. had been studying d. studied

20. Has your teacher ever ———— angry with you?
a. get b. getting c. got d. gets

21. He ———-
a. will be here soon b. will here be soon c. will be soon here d. be soon will ere

22. They———— to the theatre twice so far this month.
a. are going b. go c. went d. have been

23. My daughter ————- university last June.
a. left b. has left c. leaves d. was leaving

24. He hates his boss so he ————- his job
a. leaves b. has left c. is leaving d. left

25. While the waiter was picking up the broken plates, he ———- his finger.
a. cut b. was cutting c. had cut d. cuts

26. Pam was always afraid———— cooking.
a. of b. to c. for d. at

27. When Joe was at school, he was very good—– —- running.
a. to b. for c. in d. at

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

28. We’ve been thinking ——- moving house.
a. in b. of c. to d. on

29. On his third try, he succeeded———— passing his driving test.
a. in b. on c. at d. to

30. I’m fed up ——– working, I need a holiday.
a. to b. in c. with d. for

31. I’m frightened———– spiders, they terrify me.
a. in b. to c. of d. for

32. They went ———– holiday yesterday.
a. in b. on c. at d. during

33. She’s always talking ——— the phone.
a. in b. on c. at d. over

34. John went red after sitting———– the sun all day.
a. in b. at c. on d. by

35. He didn’t want cash, so I paid the bill———– credit card.
a. by b. with c. in d. on

36. Jim doesn’t enjoy————– sport.
a. to do b. doing c. do d. to doing

37. We are trying ———– money to buy a house.
a. to save b. saving c. save d. saves

38. Would you like something———–?
a. drink b. drinking c. to drink d. drinks

39. Our teacher doesn’t let us ————– gum in class.
a. chew b. chewing c. to chew d. chews

40. It’s hard ———— my father as a child.
a. imagine b. imagining c. imagines d. to imagine

41. My dad made me ————- my homework everyday.
a. to do b. doing c. do d. to doing

42. I wouldn’t like ——– a marathon.
a. run b. to run c. running d. ran

43. It’s impossible ———– Chinese in a year.
a. learning b. learn c. to learn d. learnt

44. I’m not used to ———- as early as this.
a. get up b. getting up c. to get up d. gets up

45. We managed ———- home before the rain started.
a. to get b. get c. getting d. got

46. £ 300 for shoes! That’s ————-!
a. such expensive b. so rich c. so expensive d. so a high price

47. When my children were little we ——– hours playing in the garden.
a. used to spending b. used to spend c. are used to spending d. are used to spend

48. I really need ——– new jacket.
a. a b. any c. some d. a few

49. You ——— eat and drink in class.
a. must b. mustn’t c. have to d. don’t have to

50. I know several engineers from ———.
a. England b. the England c. an England d. English

Hướng Dẫn Làm Dạng Bài Tập Chọn Đáp Án Đúng Trong Tiếng Anh (Thi THPT Quốc Gia)

Bước 1

Đọc cả câu để nắm rõ :
+ Nghĩa cần truyền đạt ;
+ Thời và cấu trúc câu / loại câu ;

Bước 2

Phân tích chỗ trống cần điền, thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền, mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác lập từ cần điền đóng vai trò ngữ pháp là gì, nghĩa là gì, hoàn toàn có thể là từ loại nào .

Bước 3

Đọc kỹ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng : nghiên cứu và phân tích nghiên cứu và phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng .

Bước 4

Kiểm tra lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có .
Lưu ý :
Đây là 1 số ít mẹo làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng anh khuyến nghị, nhưng không phải là cách tốt nhất cho mỗi thí sinh .

Để có được kỹ năng làm bài tốt và phân bổ thời gian hợp lý, các bạn có thể vào trang web của Bộ Giáo dục để tải các đề thi từ các năm trước và luyện tập định kỳ.

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Khi làm bài, nhớ làm theo thời hạn mà bài thi pháp luật và trong môi trường tự nhiên yên tĩnh, không bị gián đoạn để hoàn toàn có thể làm bài liên tục như trong thiên nhiên và môi trường thi thật. Trong quy trình rèn luyện, những bạn hãy nỗ lực tìm ra những kỹ thuật tốt nhất cho bản thân mình .

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những bài tập chọn đáp án đúng trong tiếng anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận