50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)

50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

Bạn đang đọc: 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)

A. Amilozơ. B. Nilon-6, 6 .
C. Nilon-7 D. PVC .
Hiển thị đáp án
Polime vạn vật thiên nhiên là polime có sẵn trong vạn vật thiên nhiên .

→ Đáp án A

Câu 2: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

A. tơ tằm. B. tơ capron .
C. tơ nilon-6, 6. D. tơ visco .
Hiển thị đáp án
A tơ vạn vật thiên nhiên ( poliamit )
B từ ε-aminocaproic
C từ axit adipic và hexametylendiamin
D. Từ xenlulozo

→ Đáp án D

Câu 3: Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

A. Saccarozơ B. Tinh bột
C. Glucozơ D. Xenlulozơ
Hiển thị đáp án
– Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco .

→ Đáp án D

Câu 4: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6, 6 .
C. Tơ nitron. D. Tơ tằm .
Hiển thị đáp án
Tơ tự tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime vạn vật thiên nhiên
nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học ( VD : tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat ) .
⇒ chọn A. ( B và C là tơ tổng hợp, D là tơ vạn vật thiên nhiên ) .

→ Đáp án A

Câu 5: Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6, 6 và bông. B. tơ nilon-6, 6 và tơ nitron .
C. tơ tằm và bông. D. tơ visco và tơ axetat .
Hiển thị đáp án
+ Bông là tơ vạn vật thiên nhiên → A sai .
+ Tơ tằm và bông đều là tơ vạn vật thiên nhiên → C sai .
+ tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp ( tơ tự tạo ) → D sai .

→ Đáp án B

Câu 6: Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

A. CH2 = CHCH2Cl B. CH3CH = CH2
C. CH2 = CHCl D. CH2 = CH2
Hiển thị đáp án
PVC là – ( – CH2-CH ( Cl ) – ) – n → monome tạo thành là CH2 = CHCl

→ Đáp án C

Câu 7: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,…. Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là

A. poli ( metyl metacrylat ) B. poliacrilonitrin .
C. poli ( vinyl metacrylat ) D. poli ( hexametylen ađipamit ) .
Hiển thị đáp án
Polime dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ là : CH2 = C ( CH3 ) – COOCH3

→ Đáp án A

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Polime không bay hơi được .
B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định .
C. Thủy tinh hữu cơ là vật tư trong suốt, giòn và kém bền .
D. Đa số polime không tan trong những dung môi thường thì .
Hiển thị đáp án
A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu trúc bởi nhiều mắt xích tạo thành .
C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt .

→ Đáp án C

Câu 9: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là :

A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1 .
B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1 .
C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1 .
D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1 .
Hiển thị đáp án
2CH4 – 1500 o, làm lạnh nhanh → CH ≡ CH + 3H2
CH ≡ CH + H2 – ( Pd / PbCO3 ) → CH2 = CH2
CH2 = CH2 + H2O – H +, to → C2H5OH
2C2 H5OH – ZnO, MgO, 400 o → CH2 = CH-CH = CH2 + 2H2 O + H2
nCH2 = CH-CH = CH2 – Na, to, p → ( CH2-CH = CH-CH2 ) n

→ Đáp án A

Câu 10: Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo thành có cấu trúc mạch:

A. Phân nhánh .
B. Không phân nhánh .
C. Không gian ba chiều .
D. Hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu trúc khoảng trống ba chiều .
Hiển thị đáp án
Khi đun phenol với fomandehit có axit làm xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime không phân nhánh .

→ Đáp án B

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli ( vinyl axetat )
X là chất nào dưới đây ?
A. C2H5OH B. CH ≡ CH
C. CH3COOH D. CH3CHO
Hiển thị đáp án
C2H2 ( X ) ⇒ CH3CHO ( Y ) ⇒ CH3COOH ( Z ) ⇒ CH3COOC2H3 ( T )

→ Đáp án B

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cao su buna-N thuộc loại cao su đặc vạn vật thiên nhiên .
B. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin .
C. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol .
D. Poli ( metyl metacrylat ) được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ .
Hiển thị đáp án
A sai vì cao su đặc buna-N thuộc loại cao su đặc tổng hợp .

→ Đáp án A

Câu 13: Câu nào sau đây là đúng?

A. Chất dẻo là những polime có tính đàn hồi .
B. Những vật tư có tính dẻo đều là chất dẻo .
C. Chất dẻo là những polime có tính dẻo .
D. Chất dẻo là những polime có khối lượng phân tử rất lớn .
Hiển thị đáp án
Chất dẻo là những polime có tính dẻo .
Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tính năng của nhiệt, áp lực đè nén bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi công dụng .
– Có 1 số ít chất dẻo chỉ chứa polime tuy nhiên hầu hết chất dẻo có chứa thành phần khác ngoài polime gồm có chất độn ( như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, sợi thủy tinh … làm tăng 1 số ít tính năng thiết yếu của chất dẻo và hạ giá tiền mẫu sản phẩm ) và chất dẻo hóa ( làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn ) .
→ Đáp án đúng là đáp án C .

→ Đáp án C

Câu 14: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng ?

A. Tơ visco B. Tơ lapsan
C. Tơ clorin D. Tơ enang
Hiển thị đáp án
Polime hoàn toàn có thể tham gia phản ứng cộng nếu trong phân tử có link bội .
Trong những tơ : tơ visco là loại sản phẩm của phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH, tơ clorin là

-(-CHCl-CHCl-)n-, tơ lapsan là -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n-, tơ enang là -(-NH-[CH2]6-CO-)n-.

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

→ Tơ lapsan – ( – CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O ) n – hoàn toàn có thể tham gia phản ứng cộng
→ Đáp án đúng là đáp án C .

→ Đáp án C

Câu 15: Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây?

A. Tác dụng với Cl2 / to .
B. Tác dụng với axit HCl .
C. Đepolime hóa .
C. Tác dụng với Cl2 khi xuất hiện bột Fe .
Hiển thị đáp án
Polistiren là – ( – CH2-CH ( C6H5 ) – ) n – .
– Trong polistiren có link bội nên nó có phản ứng cộng : tính năng với Cl2 / to, tính năng với Cl2 khi xuất hiện bột Fe .
– Polistiren còn tham gia phản ứng đepolime hóa .
→ Polistiren không tính năng với HCl → Đáp án đúng là đáp án B .
Chú ý : Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, 1 số ít polime bị phân hủy tạo thành monome khởi đầu, đó là phản ứng đepolime hóa .

→ Đáp án B

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Trùng hợp stiren thu được poli ( phenol-fomanđehit ) .
B. Trùng ngưng buta-1, 3 – đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su đặc buna-N .
C. Poli ( etylen-terephtalat ) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng những monome tương ứng .
D. Tơ visco là tơ tổng hợp .
Hiển thị đáp án
A sai, trùng hợp stiren được polistiren .
B sai, đồng trùng hợp buta-1, 3 – dien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su đặc buna-N .
D sai, tơ visco là tơ tự tạo .

→ Đáp án C

Câu 17: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime ?

A. Cao su + lưu huỳnh – to → cao su lưu hóa .
B. Poliamit + H2O – H +, to → amino axit .
C. Polisaccarit + H2O – H +, to → monosaccarit .
D. Poli ( vinyl axetat ) + H2O – OH -, to → poli ( vinyl ancol ) + axit axetic .
Hiển thị đáp án
A : khâu mạch
B : phân cắt mạch
C : phân cắt mạch
D : giữ nguyên mạch, chỉ thay thành – OH

→ Đáp án D

Câu 18: Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao .
B. Tơ nilon, tơ tằm, len rất vững chắc với nhiệt .
C. Bản chất cấu trúc hoá học của tơ tằm và len là protein .
D. Bản chất cấu trúc hoá học của tơ nilon là poliamit .
Hiển thị đáp án
Quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm là những tơ poliamit kém bền với nhiệt, với axit và kiềm .
→ Phát biểu không đúng là đáp án B .

→ Đáp án B

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có năng lực nhuộm màu .
B. Tơ tự tạo được điều chế từ những polime tổng hợp như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, …
C. Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ vạn vật thiên nhiên .
D. Tơ poliamit, tơ tằm đều là loại tơ tổng hợp .
Hiển thị đáp án
A đúng .
B sai, tơ tự tạo được điều chế từ những polime tự nhiên .
C sai, tơ visco, tơ axetat đều là tơ tự tạo .
D sai, tơ tằm là tơ tự nhiên .

→ Đáp án A

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng?

A. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch .
B. Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp .
C. Trùng hợp buta-1, 3 – đien ta được cao su đặc buna là mẫu sản phẩm duy nhất .
D. Phản ứng thủy phân este trong thiên nhiên và môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hóa ) là phản ứng một chiều .
Hiển thị đáp án
Do buta-1, 3 – dien có 2 link đôi nên khi trùng hợp ngoài cao su đặc buna, còn có nhiều mẫu sản phẩm phụ khác .

→ Đáp án C

Câu 21: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A. ( 2 ), ( 3 ), ( 6 ) B. ( 2 ), ( 5 ), ( 6 )
C. ( 1 ), ( 4 ), ( 5 ) D. ( 1 ), ( 2 ), ( 5 )
Hiển thị đáp án
→ Các polime hoàn toàn có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là : ( 2 ) poli ( metyl metacrylat ), ( 5 ) poli ( vinyl axetat ) và ( 6 ) tơ nilon-6, 6 .

→ Đáp án B

Câu 22: Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 5 )
C. ( 1 ), ( 3 ) và ( 5 ) D. ( 3 ), ( 4 ) và ( 5 )
Hiển thị đáp án
Trùng hợp là quy trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ ( monome ), giống nhau hay tương tự như nhau thành phân tử rất lớn ( polime ) .
Điều kiện cần về cấu trúc của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có link bội hoặc là vòng kém bền .
• Cho những chất : caprolactam ( 1 ), isopropylbenzen ( 2 ), acrilonitrin ( 3 ), glyxin ( 4 ), vinyl axetat ( 5 ). Các chất có năng lực tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là caprolactam ( 1 ), acrilonitrin ( 3 ), vinyl axetat ( 5 ) → Đáp án đúng là đáp án C .

→ Đáp án C

Câu 23: Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit. Số polime có mạch không phân nhánh là

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án
Các polime có mạch không phân nhánh : aminlozo, xenlulozo, poli ( vinyl clorua )
amilopectin : mạch phân nhánh
nhựa bakelit : khoảng trống

→ Đáp án C

Câu 24: Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

A. PE, PVC, cao su đặc lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ .
B. PE, PVC, cao su đặc buna, amilopectin, xenlulozơ .
C. PE, PVC, cao su đặc buna, amilozơ, amilopectin .
D. PE, PVC, cao su đặc buna, amilozơ, xenlulozơ .
Hiển thị đáp án
Polime có cấu trúc không phân nhánh là : PE, PVC, cao su đặc buna, amilozo, xenlulozo .
Polime có cấu trúc phân nhánh : amilopectin .
Polime có mạng khoảng trống : cao su đặc lưu hóa .

→ Đáp án D

Câu 25: Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là

A. 3 B. 4
C. 5 D. 6
Hiển thị đáp án
O2N [ CH2 ] 6NO2 + [ H ] ⇒ H2N [ CH2 ] 6NH2
Br [ CH2 ] 6B r ⇒ OH [ CH2 ] 6OH ⇒ HOOC [ CH2 ] 4COOH
H2N [ CH2 ] 6NH2 + HOOC [ CH2 ] 4COOH ⇒ nilon 6,6
Cần thực thi tố thiểu 4 phản ứng .

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận