5 tính chất hóa học của muối và các dạng bài tập có lời giải từ A – Z - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ các tính chất hóa học của muối và các dạng bài tập của tính chất hóa học của muối thường gặp có lời giải chi tiết để các bạn vận dụng vào làm bài tập đơn giản và chính xác nhất.

Tính chất hóa học của muối

1. Muối tác dụng với kim loại

Dung dịch muối hoàn toàn có thể công dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới .

Điều kiện: Kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Ví dụ:

Bạn đang đọc: 5 tính chất hóa học của muối và các dạng bài tập có lời giải từ A – Z

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓
Cu + 2A gNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2A g ↓

2. Muối tác dụng với axit

Muối hoàn toàn có thể công dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới .

Điều kiện: Axit mới yếu hơn axit phản ứng hoặc muối mới không tan trong axit mới

Ví dụ : Nhỏ vài giọt dung dịch axit sunfuric vào ống nghiệm đựng dung dịch muối bari clorua BaCl2 .
Hiện tượng : Có kết tủa trắng Open .
Giải thích : Phản ứng tạo thành muối BaSO4 màu trắng, không tan trong axit .
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HC l

3. Muối tác dụng với dung dịch muối

Hai dung dịch muối hoàn toàn có thể tính năng với nhau tạo thành hai muối mới .

Điều kiện: 1 hoặc 2 muối là chất kết tủa

Ví dụ :
NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2N aCl

4. Muối tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch muối hoàn toàn có thể công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới .

Điều kiện: 1 hoặc 2 chất sản phẩm là chất kết tủa

Ví dụ : Phản ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4 và dung dịch natri hidroxit NaOH .
Hiện tượng : Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ .
Giải thích : Muối CuSO4 tính năng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan màu xanh là đồng ( II ) hidroxit .
CuSO4 + NaOH → Cu ( OH ) 2 + Na2SO4
Dung dịch muối khác cũng hoàn toàn có thể công dụng với dung dịch bazơ tạo ra chất không tan. Ví dụ, muối Na2CO3 phản ứng với Ba ( OH ) 2 tạo ra BaCO3 không tan :
Na2CO3 + Ba ( OH ) 2 → BaCO3 ↓ + 2N aOH

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như : KClO3, KMnO4, CaCO3, …
Ví dụ :
2KC lO3 → t0 2KC l + 3O2
2KM nO4 t → t0 K2MnO4 + MnO2 + O2
CaCO3 → t0 CaO + O2

  • Tham khảo thêm: Tính chất hóa học của axit và các dạng bài tập có lời giải từ A -Z

Bài tập về tính chất hóa học của muối

Ví dụ 1 : Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tính năng với một dung dịch chất khác thì tạo ra :
a ) Chất khí .
b ) Chất kết tủa .
Viết những phương trình hóa học .
Lời giải
a ) Tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat ( CaCO3, Na2CO3, NaHCO3 ) hoặc dung dịch muối sunfit ( Na2SO3 ) công dụng với axit ( HCl, H2SO4 loãng ) :
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O
Na2CO3 + 2HC l → 2N aCl + CO2 ↑ + H2O
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O
b ) Tạo chất kết tủa, ví dụ dung dịch muối ( BaCl2, Ba ( CH3COO ) 2, Ba ( NO3 ) 2 … ) tính năng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4 .
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC l
Ba ( CH3COO ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3 COOH
Hoặc những dung dịch muối bari công dụng với dung dịch muối cacbonat ( Na2CO3, K2CO3 ) tạo ra BaCO3 kết tủa .
Ba ( NO3 ) 2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2N aNO3 .
Ví dụ 2 : Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch muối sau : CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để phân biệt chất đựng trong mỗi lọ. Viết những phương trình hóa học .
Lời giải
Trích mẫu thử và đánh số thứ tự :
– Dùng dd NaCl có sẵn trong phòng thí nghiệm lần lượt cho vào từng mẫu thử trên :
+ Có kết tủa trắng Open đó là loại sản phẩm của AgNO3 .
PTHH : NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
+ Không có hiện tượng kỳ lạ gì là CuSO4 và NaCl
– Dùng dung dịch NaOH có trong phòng thí nghiệm cho vào 2 mẫu còn lại :
+ Mẫu nào có kết tủa đó là loại sản phẩm của CuSO4 .
PTHH : CuSO4 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + Na2SO4 .
+ Còn lại là NaCl .
Ví dụ 3 : Có những dung dịch muối sau : Mg ( NO3 ) 2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào hoàn toàn có thể công dụng với :
a ) Dung dịch NaOH .

b) Dung dịch HCl.

Xem thêm: Chỉ Yêu Mình Em – Chương 6: Tình biến

c ) Dung dịch AgNO3 .
Nếu có phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học .
Lời giải :
a ) Tác dụng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg ( NO3 ) 2 và CuCl2 vì sinh ra
Mg ( OH ) 2 kết tủa, Cu ( OH ) 2 kết tủa .
Mg ( NO3 ) 2 + 2N aOH → Mg ( OH ) 2 ↓ + 2N aNO3
CuCl2 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + 2N aCl
b ) Không muối nào công dụng với dung dịch HCl .
c ) Tác dụng với dung dịch AgNO3 là dung dịch muối CuCl2 tạo AgCl kết tủa trắng .
CuCl2 + 2A gNO3 → 2A gCl ↓ + Cu ( NO3 ) 2 .
Ví dụ 4 : Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3 .
a ) Hãy cho biết hiện tượng kỳ lạ quan sát được và viết phương trình hóa học .
b ) Tính khối lượng chất rắn sinh ra .
c ) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch biến hóa không đáng kể .
Lời giải :
a ) Phương trình phản ứng CaCl2 ( dd ) + 2A gNO3 → 2A gCl ( r ) + Ca ( NO3 ) 2 ( dd )
Hiện tượng quan sát được : Tạo ra chất không tan, màu trắng, lắng dần xuống đáy cốc đó là AgCl
b ) MCaCl2 = 40 + 35,5. 2 = 111 g / mol ; MAgNO3 = 108 + 14 + 16.3 = 170 g / mol
nCaCl2 = 2,22 : 111 = 0,02 mol
nAgNO3 = 1,7 : 170 = 0,01 mol
Tỉ lệ mol : 0,02 / 1 > 0,01 / 2 ⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư .
Theo pt : nAgCl = nAgNO3 = 0,01 ( mol ) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 ( g )
c ) Chất còn lại sau phản ứng : Ca ( NO3 ) 2 và CaCl2 dư
Theo pt :

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-1555810

Ví dụ 5 : Cho 200 g dung dịch Ba ( OH ) 2 17,1 % vào 500 g dung dịch hỗn hợp ( NH4 ) 2SO4 1,32 % và CuSO4 2 %. Sau khi kết thúc toàn bộ những phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C .
a / Tính thể tích khí A ( đktc )
b / Lấy kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi thì được bao nhiêu gam rắn ?
c / Tính nồng độ % của những chất trong C .
Hướng dẫn giải chi tiết cụ thể :
a / Khí A là NH3 có thể tích là 2,24 lit
b / Khối lượng BaSO4 = 0,1125. 233 = 26,2 g và mCuO = 0,0625. 80 = 5 g
c / Khối lượng Ba ( OH ) 2 dư = 0,0875. 171 = 14,96 g
mdd = Tổng khối lượng những chất đem trộn – mkết tủa – mkhí
mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666 g
Nồng độ % của dung dịch Ba ( OH ) 2 = 2,25 %
Ví dụ 6 :
Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng muối KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy. Để điều chế 1,12 lít khí O2 ( đktc ) thì khối lượng muối cần dùng là
Hướng dẫn giải chi tiết cụ thể :
nO2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol
PTHH : 2KNO3 → t0 2KNO2 + O2
Theo phương trình :
nKNO3 = 2. nO2 = 0,1 mol ⇒ mKNO3 = 0,1. 101 = 10,1 gam
Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức về tính chất hóa học của muối hoàn toàn có thể giúp bạn vận dụng vào làm bài tập nhanh gọn và đúng mực nhất

Xem thêm: Chỉ Yêu Mình Em – Chương 6: Tình biến

Đánh giá bài viết

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận